English Lithuanian
Paskelbta: 2024-02-28 08:05:00 CET
Ignitis grupė
Metinė informacija

2023 m. integruotas metinis pranešimas: viršyta prognozė, rekordinės investicijos ir užtikrinti didžiausi atsinaujinančiosios energijos projektai Baltijos šalyse

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) publikuoja 2023 m. integruotą metinį pranešimą, kuris pridėtas prie šio pranešimo, bei skelbia, kad Grupės Koreguotas EBITDA siekė 484,7 mln. Eur (palyginti 2022 m. laikotarpiu, padidėjo 3,3 proc.), ir viršijo visų metų prognozės rėžį (430–480 mln. Eur). Koreguotas EBITDA augo visuose verslo segmentuose, išskyrus Žaliosios gamybos segmentą. Nepaisant to, Žaliosios gamybos segmento rezultatas ir toliau sudaro didžiausią Grupės Koreguoto EBITDA dalį (45,9 proc. Grupės Koreguoto EBITDA).

Palyginti su 2022 m., Grupės Investicijos išaugo 79,6 proc. ir siekė rekordinius – 937,1 mln. Eur, iš kurių 73,3 proc. buvo nukreiptos į Lietuvą. Bendrą Investicijų augimą lėmė Investicijos į naujus Žaliosios gamybos segmento projektus, pagrinde sausumos vėjo parkus, ir išaugusios Investicijos į Tinklų segmentą.

Grupės finansinio sverto rodikliai išliko stiprūs. Grupės FFO / Grynosios skolos rodiklis išliko solidžiame lygyje ir siekė 29,4 proc. (2022 m. gruodžio 31 d. – 49,1 proc.). „S&P Global Ratings“ patvirtintas „BBB+“ (stabili perspektyva) kredito reitingas taip pat signalizuoja apie stiprų Grupės balansą.

Verslo plėtra

Nuo 2023 m. pradžios, Grupės Žaliosios gamybos Portfelis išaugo iki 7,1 GW (nuo 5,1 GW), Užtikrinti pajėgumai – iki 2,9 GW (nuo 1,6 GW), o Veikiantys pajėgumai – iki 1,3 GW (nuo 1,2 GW).

Plėtodami ir vystydami Žaliosios gamybos Portfelį pasiekėme keletą svarbių etapų, įskaitant:
– Grupė kartu su partneriu „Ocean Winds“ paskelbti 700 MW jūrinio vėjo projekto konkurso laimėtojais;
– Grupė kartu su partneriu „Copenhagen Infrastructure Partners“ paskelbti konkursų vystyti jūrinio vėjo parką Estijos jūrinėse teritorijose Liivi 1 ir Liivi 2 laimėtojais. Vėjo parko galia numatoma, kad galėtų siekti 1–1,5 GW;
– Mažeikių VP (63 MW) pradėjo komercinę veiklą 2023 m. rugpjūčio mėn.;
– Vilniaus KJ biomasės blokas pasiekė dalinę komercinė veiklos pradžią (50 MWe, 149 MWth iš 73 MWe, 169 MWth) 2023 m. gruodžio mėn.;
– Silezijos VP I (50 MW) Lenkijoje patiekė pirmą elektros energiją į tinklą;
– Grupė priėmė galutinį investicinį sprendimą dėl Latvijos saulės elektrinių portfelio I (239 MW) ir Kruonio HAE plėtros projekto (110 MW);
– Grupė pasirašė didžiausią išorinę 10 metų elektros prekybos sutartį su „Umicore Poland“. Ji apima reikšmingą elektros energijos, kurią tikimasi pagaminti Silezijos VP II (137 MW), dalį;
– užtikrintas „Moray West“ jūrinio vėjo parko (882 MW) finansavimas.

Tinklų segmente 2023 m. liepos mėn. buvo atnaujinta elektros ir gamtinių dujų investicijų grąžos normos (angl. weighted average cost of capital, WACC) nustatymo metodika, kuri buvo pradėta taikyti nuo 2024 m. Tai lėmė 2024 m. elektros WACC padidėjimą iki 5,09 proc. (2023 m. – 4,17 proc.), o gamtinių dujų iki 5,03 proc. (2023 m. – 3,99 proc.). Taip pat, sėkmingai tęsėme tinklo priežiūros ir plėtros darbus bei išmaniųjų skaitiklių diegimą. Bendras įdiegtų išmaniųjų skaitiklių skaičius viršijo 700 tūkst. (iš planuojamų įdiegti 1,1–1,2 mln. skaitiklių projekto metu).

Sprendimų klientams segmente, Grupė pritarė iki 115 mln. Eur investicijoms į elektromobilių įkrovimo tinklo plėtrą Baltijos šalyse per artimiausius 3–5 metus.

Tvarumas

Tęsėme Grupės dekarbonizacijos iniciatyvas, kad sumažintume savo poveikį aplinkai. Žaliosios gamybos dalis sudarė 85,0 proc. visos Grupės elektros energijos gamybos, o Taksonomijos reglamente nustatytus kriterijus atitinkanti taksonominė ekonominė veikla sudarė 61,4 proc. Grupės Koreguoto EBITDA.

2023 m. Grupės 1 ir 2 apimčių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos sumažėjo atitinkamai 1,8 proc. ir 15,6 proc., o bendros emisijos siekė 5,29 mln. t. CO2 ekv. ir, palyginti su praeitais metais, išaugo 2,5 proc.

ŠESD emisijų intensyvumas energijos gamyboje, palyginti su praeitais metais, išaugo 27 g CO2 ekv./kWh iki 228 g CO2 ekv./kWh dėl Vilniaus KJ biomasės bloko veiklos pradžios ir didesnės Rezervinių pajėgumų gamybos.

Darbuotojų ir rangovų sveikata ir sauga (DSS) –  vienas iš svarbiausių prioritetų. 2023 metų pradžioje pradėjome vykdyti DSS programą „ Ar tai saugu?“. 2023 m. Grupės darbuotojų bendras sužeidimų darbe rodiklis buvo 0,79, rangovų – 0,93, abu šie rodikliai mažesni nei mūsų išsikelti tikslai. Darbuotojų pasitenkinimo rodiklis (eNPS) išliko aukštame lygyje ir siekė 57,5 proc..

Grąža akcininkams ir 2024 m. prognozė

Remdamiesi Dividendų politika, už 2023 m. planuojame išmokėti 1,286 Eur dividendą už akciją, viso – 93 mln. Eur. Tai reikštų 6,8–6,9 proc. paprastųjų vardinių akcijų ir tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų pajamingumą (vertinant metų pabaigos uždarymo kainas). 1,286 Eur dividendą už akciją už 2023 m. sudaro 0,643 Eur dividendas už akciją, išmokėtas už 2023 m. I pusm., ir 0,643 Eur dividendas už akciją, siūlomas išmokėti už 2023 m. II pusm., dėl kurio sprendimą dar turi priimti eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, įvyksiantis 2024 m. kovo 27 d.

Tikimės, kad Grupės 2024 m. Koreguotas EBITDA sieks 440–470 mln. Eur, o Investicijos - 850–1 000 mln. Eur.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai (AVR1)

mln. Eur2023 m.2022 m. Pokytis
EBITDA507,4539,7(6,0 %)
Koreguotas EBITDA484,7469,33,3 %
Žalioji gamyba222,6252,4(11,8 %)
Tinklai180,0164,59,4 %
Rezerviniai pajėgumai49,934,644,2 %
Sprendimai klientams30,415,694,9 %
Kitos veiklos ir eliminavimai21,82,2(18,2 %)
Koreguoto EBITDA marža19,2 %10,9 %8,3 p. p.
Grynasis pelnas320,2293,49,1 %
Koreguotas grynasis pelnas286,6256,012,0 %
Investicijos937,1521,879,6 %
Žalioji gamyba542,7226,2139,9 %
Tinklai346,8268,129,4 %
Rezerviniai pajėgumai4,915,0(67,3 %)
Sprendimai klientams25,06,8267,6 %
Kitos veiklos ir eliminavimai217,75,7210,5 %
FFO387,4484,1(20,0 %)
FCF(212,4)17,3n/a
ROE14,6 %14,7 %(0,1 p. p.)
Koreguotas ROE13,1 %12,9 %0,2 p. p.
ROCE10,5 %13,1 %(2,6 p. p.)
Koreguotas ROCE9,8 %10,7 %(0,9 p. p.)
Pagrindinis pelnas, tenkantis vienai akcijai4,424,049,4 %
Dividendai, tenkantys vienai akcijai1,291,244,0 %
 2023 m. gruodžio 31 d.2022 m. gruodžio 31 d.Pokytis
Grynoji skola1 317,5986,933,5 %
Grynasis apyvartinis kapitalas175,2443,3(60,5 %)
Grynoji skola / Koreguotas EBITDA, kartais2,722,1029,5 %
FFO / Grynoji skola29,4 %49,1 %(19,7 p. p.)

1 Visi rodikliai, išskyrus grynąjį pelną, yra Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR). Finansinių rodiklių formulių aprašymus pateikiame mūsų svetainėje.
2 Kitos veiklos ir eliminavimai – įtraukia konsolidavimo koregavimus ir susijusių šalių sandorius, įskaitant patronuojančiosios bendrovės finansinius rezultatus.

Pristatymas investuotojams

Paskelbus 2023 m. rezultatus, 2024 m. vasario 28 d., trečiadienį, 13 val. (Vilniaus laiku) / 11 val. (Londono laiku) vyks rezultatų pristatymas investuotojams.

Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia: https://edge.media-server.com/mmc/p/vcomygto

Taip pat prie pristatymo galėsite prisijungti ir telefonu. Norėdami gauti prisijungimo telefonu detales, prašome užsiregistruoti čia. Užbaigę registraciją, prisijungimo detales matysite savo įrenginio ekrane, jas gausite ir nurodytu el. paštu. Prisijungti prie skambučio galėsite arba paskambinę nurodytais telefono numeriais ir įvedus unikalų kodą, arba pasirinkus “Call me“ funkciją bei sulaukus automatinio skambučio į jūsų telefono įrenginį vos prasidėjus pristatymui.

Visus kilusius klausimus Grupės ryšių su investuotojais komandai galite užduoti iš anksto, užsiregistravę pristatymui arba gyvai pristatymo metu.

Pristatymo skaidrės bus pasiekiamos prieš skambutį:
https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Tarpinį pranešimą, tame tarpe ir faktų lentelę (Excel formatu), galėsite atsisiųsti:
https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Komunikacija
Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

Priedaiabignitisgrupe-2023-12-31-lt.zip
Nepriklausomo auditoriaus isvada.pdf