English Estonian
Avaldatud: 2023-10-26 08:00:00 CEST
Arco Vara
Kvartaliaruanne

2023. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHATAJA KOMMENTAARID

Suvekuudele on harjumuspärane vähene aktiivsus kinnisvaraturul, kuid sel aastal ei saa seda öelda Arco Vara kohta, vaadates tagasi kolmandale kvartalile. Kuigi jätkub kõrge baasintresside tsükkel, on Arco Vara kollektiiv olnud edukas eelmüükide lainel, sealjuures on päringute arv meie kodude vastu läinud kogu aasta vältel kasvutrendis. Kuidas suurem hulk päringuid müükideks vormistada on tänasel turul aga miljoni dollari küsimus.

Kodulahe Kvartalis õnnestus jätkata ehituse ja müügitegevust vastavalt planeeritule, mis võimaldab juba aruande ilmumise hetkeks alustada kodude üleandmisega meie Kodulahe Rannakalda arenduses. Sellega seoses oleme korrigeerinud vastavalt üleandmise graafikule oodatavat müügitulu ja kasumit 2023. aastaks, kui kõigi eelduste kohaselt saab uue kodu 65 klienti. 48 ühiku lõppmüügid on planeeritud 2024. aastasse.

Arendustegevus Kodulahe Kvartali alal saab jätku Soodi 6 aadressil, mille arendamise raames toimus arhitektuurikonkurss loomaks kvartalile uusi väärtusi välialade ja välisilme näol. Konkursi võitis arhitektuuribüroo APEX, kelle välialade lahendus ühendab läbi Kodulahe Kvartali Stroomi rannaala Paldiski maantee kergliikluse alaga, pidades silmas liiklejate turvalisust ja käiguteede kompaktsust.

Lisaks jätkub ehitustegevus Botanica Lozenis, mille 16-st eramust on õnneliku ostja leidnud 3 maja. Ehituse planeeritud ajakava järgselt ootame hoonete üleandmist 2024. aasta II pooles, mil on planeeritud ka uue etapi 24 hoone ehitustegevuse algus.

Kuldlehe butiikhoone ehitus jätkub vastavalt planeeritule, kuid hoone ootab veel ostjaid. Sealsed unikaalsed kodud, mis asuvad vaikses tupiktänavas, valmivad 2024. aasta esimeses pooles.

Pärast suvekuude möödumist saab väita, et harjumine muutunud majanduskeskkonnaga jätkub ka kinnisvaraturul, mida näitab jätkuvalt keskmisest madalam tehingute aktiivsus. Arco Vara bilansi ja omakapitali suhe on väga tervislikus seisundis ning intressimäärade tõus ei ole märgatavalt mõjutanud ettevõtte rahavoogu. Sellele tuginedes jätkame kodude müügi ja turundusega vastavalt planeeritule, mille toel jõuame ligi 3 miljoni euro suuruse kasumini juba sel aastal.

PÕHILISED NÄITAJAD

2023. aastal ei ole kortermajasid veel müügijärku jõudnud, mistõttu arendustöö sisu vaadates ei ole kvartal eelmise aasta sama perioodiga võrreldav. Grupi 2023. aasta III kvartali müügitulu oli 145 tuhat eurot, mis on kordi vähem kui 2022. aasta III kvartali müügitulu 5 232 tuhat eurot. Grupi 2023. aasta 9 kuu müügitulu 652 tuhat eurot on oluliselt väiksem kui 2022. aasta 9 kuu müügitulu 13 167 tuhat eurot.

2023. aasta III kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 221 tuhat eurot ja puhaskahjumiks 290 tuhat eurot (9 kuud 2023: ärikahjum 654 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 928 tuhat eurot). 2022. aasta III kvartalis sai grupp ärikasumit 659 tuhat eurot ja puhaskasumit 556 tuhat eurot (9 kuud 2022: ärikasum 1 785 tuhat eurot ja puhaskasum oli 1 506 tuhat eurot).

2023. aasta III kvartalis asjaõiguslepinguid ei sõlmitud (9 kuuga müüdi 1 parkimiskoht). 2022. aasta III kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 31 korterit, 9 kuuga müüdi kokku 72 korterit ja 1 maa Lätis.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2023. aasta 9 kuuga 3,388 tuhande euro võrra, tasemele 21,477 tuhat eurot 30.09.2023 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.09.2023 seisuga 6,2%, mis on 0,4% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2022 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE

2023. aasta III kvartalis kortermajad veel asjaõiguslepingutesse ei jõudnud, mistõttu grupi müügitulu oli 145 tuhat eurot (2022. aasta III kvartalis oli müügitulu 5 232 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade rendi- ja haldustulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 6 kuuga oli 371 tuhat eurot (2022. aasta 6 kuuga 406 tuhat eurot). Madridi hoone müügiprotsess jõudis 2023. aasta juulis lõpule. Hoone müügist ei saadud 2023. aastal kasumit ega kahjumit, sest allahindlused kajastati 2022. aastas. Tehing ei kajastu müügitulus, kuna tegemist on kinnisvarainvesteeringu müügiga. Tehingust vabanes 4,1 miljoni euro väärtuses omakapitali.

Rannakalda ehk Kodulahe kõige premium etapi peatöövõtjaks on Arco Vara enda ehitusettevõtte Arco Tarc OÜ. Ehitamises on paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit (kolme eraldiseisva kortermajana), millest paljud on merevaatega. Korterelamud saavad valmis 2023. aasta IV kvartalis. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 53 eelmüüdud ning 8 müüdud.

Osaühing Kolde sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti nimeks on Arcojärve. 2023. aasta II kvartalis tasuti järgmine maaostu ettemaks 1 626  tuhat eurot, 30.09.2023 seisuga on nimetatud maa ettemaks kokku 4 978 tuhat eurot. Esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2024. aastasse.

Kuldlehe projektis käib ehitus. Plaanis on 2023. aastal ehitada 5 koduga avar ja eksklusiivne kobarelamu Piritale. Projekti müük on alanud.

Botanica Lozeni projekt näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Esimese 16 hoone ehitus ja müük on alanud - esimese etapi eramud valmivad 2024. aasta lõpuks. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 16st majast 3 eelmüüdud.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 9 kuud 20239 kuud 2022III kv 2023III kv 2022
     
Müügitulu enda kinnisvara müügist1412 33774 960
Müügitulu teenuste müügist638830138272
Müügitulu kokku65213 1671455 232
     
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu-209-10 665-18-4 282
Brutokasum4432 502127950
     
Muud äritulud106209307
Turustuskulud-268-153-91-45
Üldhalduskulud-924-764-278-251
Muud ärikulud-11-9-9-2
Ärikasum/-kahjum-6541 785-221659
     
Finantskulud-274-279-69-103
Kasum/kahjum enne tulumaksu-9281 506-290556
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum-9281 506-290556
 

Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum
-9281 506-290556
     
 
- tava-0,090,14-0,030,05
- lahustatud-0,090,14-0,030,05


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 30.09.202331.12.2022
   
Raha ja raha ekvivalendid9163 427
Nõuded ja ettemaksed5 9724 387
Varud36 60022 511
Müügiootel kinnisvarainvesteering09 050
Käibevara kokku43 48839 375
   
Nõuded ja ettemaksed1818
Kinnisvarainvesteeringud282
Materiaalne põhivara 239284
Immateriaalne põhivara2846
Põhivara kokku287430
VARAD KOKKU43 77539 805
   
Laenukohustused7475 255
Võlad ja saadud ettemaksed5 8143 681
Lühiajalised kohustused kokku6 5618 936
   
Laenukohustused20 73112 834
Pikaajalised kohustused kokku20 73112 834
KOHUSTUSED KOKKU27 29221 770
   
Aktsiakapital7 2727 272
Ülekurss3 8353 835
Kohustuslik reservkapital2 0112 011
Jaotamata kasum3 3654 917
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital16 48318 035
OMAKAPITAL KOKKU16 48318 035
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU43 77539 805


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630

www.arcovara.com

ManusedArcoVara_aruanne Q3 2023 EST.pdf
AV-Presentatsioon_Q3_2023.pptx