English Estonian
Avaldatud: 2020-10-29 08:39:58 CET
Arco Vara
Kvartaliaruanne

2020. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne


JUHATAJA KOMMENTAARID

Saame lugeda kolmanda kvartali positiivseks. Müügitempo taastumine osutus kiiremaks kui spekuleeritud, mis kinnitab, et Arco Vara arendused vastavad meie klientide ootustele. Samuti on käimasolevatel arendustel ehitustegevus jätkunud vastavalt planeeritule.

Suuremaks muudatuseks 2020. aasta III kvartalis saame lugeda Bulgaaria juhataja vahetuse 30. juulil. Uue juhataja peamisteks ülesanneteks on Iztok Parkside kasutusloa protsessi lõpule viimine ja vähemalt kahe uue elamukinnisvara arenduste algatamine 2021. aasta I pooles.

Kodulahe III etapi hoonest on aruande esitamise hetkeks eelmüüdud enam kui ¾ korteritest. Müügitulu on oodata 2021. aasta esimeses kvartalis, kuid soodsate ehitustingimuste jätkumisel pole välistatud lõppmüükide vormistamise algus juba 2020. aasta IV kvartalis. Kodulahe IV ja V etapis käivad läbirääkimised ehituse peatöövõtuks, kuid ehituse algusaeg oleneb soovitud ehitushinna saavutamisest.

Alustasime Kodulahe VI etapi (varasemalt Paldiski mnt 74) projekteerimisega, kuhu on planeeritud ligikaudu 120 korterit. Projekteerimistööde valmimistähtaeg ja planeeritud ehitustööde alustamise aeg on 2021. aasta IV kvartal.

Tartus Kodukalda 30 korteriga arenduses käib ehitus vastavalt graafikule ja eelmüügilepingud on sõlmitud 16 korteri müügiks. Hoonete eeldatav valmimise aeg on detsembris 2020. Müügitulu on oodatud 2020. aasta IV kvartalis.

Bulgaaria Iztok Parkside kortermajad ei ole oodatud kasutusluba saanud. III kvartalis taasalgatasime kasutusloa taotlemise protsessi. Seega oleme jõudnud arenduse protsessi lõppfaasi, mille tulemust ootame 2021. aasta I kvartalis. Eelmüügilepingu sõlminud klientide huvi on tänase päevani säilinud.

Madrid BLVD hoone kontorites teostati värskendustöid, mille abil saavutati taas 100% üürnikega täituvus.

Seoses juhataja vahetusega Bulgaarias näeme muutusi arendusmeeskonna ülesehituses, mis on tõstnud sealse meeskonna motivatsiooni. Samuti on Eesti arendusmeeskond saavutanud häid tulemusi haldamaks Covid-19 kriisiga seotud piiranguid. Kokkuvõtvalt, Arco Vara juhatus on optimistlik käimasolevate arenduste realiseerimises, mille potentsiaalseks tulemuseks on müügi ja ehitusmahtude kasv järgnevatel aastatel.


PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2020. aasta III kvartali müügitulu oli 569 tuhat eurot, mis on 20% enam kui 2019. aasta III kvartali müügitulu 476 tuhat eurot. Grupi 2020. aasta 9 kuu müügitulu 3 758 tuhat eurot on 69% suurem 2019. aasta 9 kuu müügitulust 2 222 tuhat eurot.

2020. aasta III kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 126 tuhat eurot ja puhaskahjumiks 228 tuhat (9 kuud 2020: ärikasum 49 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 277 tuhat eurot). 2019. aasta III kvartalis sai grupp ärikahjumit 64 tuhat eurot ja puhaskahjumit 174 tuhat eurot (9 kuud 2019: ärikahjum 118 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 460 tuhat eurot).

2020. aasta III kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 2 korterit (9 kuuga kokku 17 korterit) ja 1 kinnistu Lätis. 2019. aasta III kvartalis müüdi 2 korterit ning 9 kuuga kokku 12 korterit.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2020. aasta esimese 9 kuuga 1 901 tuhande euro võrra, tasemele 15 771 tuhat eurot 30.09.2020 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.09.2020 seisuga 5,0%, mis on 0,8% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2019 seisuga.


TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2020. aasta III kvartalis 569 tuhat eurot (III kvartal 2019: 476 tuhat eurot) ja 9 kuuga 3 758 tuhat eurot (9 kuud 2019: 2 222 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas III kvartalis 337 tuhat eurot ja 9 kuuga 3 114 tuhat eurot (2019. aasta: III kvartalis 224 tuhat eurot ja 9 kuuga 1 487 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2020. aasta III kvartalis oli 178 tuhat eurot ja 9 kuuga 488 tuhat eurot (2019. aasta III kvartalis 186 tuhat eurot ja 9 kuuga 536 tuhat eurot). 2020. aasta II kvartal ja Covid-19 tõi kaasa muudatusi rentnike majanduslikus olukorras. Mitmed rentnikud on lähikuude jooksul vahetunud, aga seda üllatuslikult Arco Varale soodsamas suunas, mistõttu 2020. aasta sügisest on kõik kaubandus- ja kontoripinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

2019. aasta lõpus valminud Kodulahe kvartali II etapis (Lahepea 9) on müümata äripind – viimane korter müüdi 2020. aasta II kvartalis. 2020. aastal sai Lahepea 9 maja kasutusloa.
2020. aasta III kvartalis jätkusid ehitustööd Kodulahe kvartali III etapis, kuhu tuleb 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4 Merimetsas. Ehitus oli plaanis valmis jõuda 2021. aasta I kvartalis, kuid soodsate ehitustingimuste jätkumisel võib maja valmida juba ka 2020. aasta lõpuks. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 38 korterit.

Kodulahe IV-V etapil on olemas ehitusluba, projekteerimine on lõppenud. IV-V etapi ühist ehitust on plaanis alustada hiljemalt 2021. aastal. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad umbes poolteist aastat pärast ehituse alustamist.

2020. aasta III kvartalis alustasime Kodulahe VI etapi ehk Paldiski mnt 74 projekteerimisega, kuhu on planeeritud ligikaudu 120 korterit. Projekteerimistööde valmimistähtaeg ja planeeritud ehitustööde alustamise aeg on 2021. aasta IV kvartal.

2020. aasta III kvartalis jätkusid ehitustööd Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu on rajamisel 4 väiksemat kortermaja Kodukalda projektinime all. Ehitus lõppeb 2020. aasta IV kvartalis. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 16 korterit.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias jätkus 2020. aasta III kvartalis, kuid on suuremas osas planeeritud 2021. aasta I kvartalisse peale kasutusloa saamist. Aruande avaldamise päevaks on eelmüügi lepinguta 9 korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67 korteriga.

Botanica Lozeni projekti projekteerimistööd Bulgaarias Sofia lähedal on lõppenud. Kuna kavandatud oli preemiumklassi arendus, siis hetkel on otsustatud projekt ajutiselt külmutada ning oodata turu taastumist Covid-19st. Ehitus võiks soodsate turutingimuste jätkudes alata 2021. aasta kolmandas kvartalis, jaotatuna väiksemateks etappideks. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Oodatav ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.

2020. aasta III kvartalis müüdi Lätis 1 krunt, millel raamatupidamislik väärtus puudus. Lätis oli 30.09.2020 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4 Marsili elamukrunti.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 9 kuud 20209 kuud 2019III kv 2020III kv 2019
     
Müügitulu enda kinnisvara müügist3 1141 487337224
Müügitulu teenuste müügist644753232252
Müügitulu kokku3 7582 222569476
     
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu-2 981-1 641-440-312
Brutokasum777581129164
     
Muud äritulud09100
Turustuskulud-66-204-9-51
Üldhalduskulud-654-538-239-156
Muud ärikulud-8-48-7-21
Ärikasum (-kahjum)49-118-126-64
     
Finantstulud- ja kulud-326-342-102-110
Aruandeperioodi puhaskahjum-277-460-228-174
     
Aruandeperioodi koondkahjum-277-460-228-174
     
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
- tava-0,03-0,05-0,03-0,02
- lahustatud-0,03-0,05-0,02-0,02


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 30.09.202031.12.2019
   
Raha ja raha ekvivalendid618870
Nõuded ja ettemaksed368544
Varud21 68015 807
Käibevara kokku22 66617 221
   
Nõuded ja ettemaksed50
Kinnisvarainvesteeringud9 35111 051
Materiaalne põhivara 253265
Immateriaalne põhivara167217
Põhivara kokku9 77611 533
VARAD KOKKU32 44228 754
   
Laenukohustused10 2986 416
Võlad ja saadud ettemaksed3 5623 135
Lühiajalised kohustused kokku13 8609 551
   
Laenukohustused5 6475 904
Pikaajalised kohustused kokku5 6475 904
KOHUSTUSED KOKKU19 50715 455
   
Aktsiakapital6 2996 299
Registreerimata aktsiakapital2730
Ülekurss2 2852 285
Kohustuslik reservkapital2 0112 011
Muud reservid0245
Jaotamata kasum2 0672 459
OMAKAPITAL KOKKU12 93513 299
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU32 44228 754


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
www.arcovara.com

Manus


AVG 2020 Q3 EST.pdf