Paskelbta: 2021-01-11 15:05:00 CET
LITGRID
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2021 m. sausio 11 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti sprendimai:

  1. Dėl Bendrovės valdybos veiklos biudžeto nustatymo 2021 m ir tolesniems metams.

Priimti sprendimai:

1. Nustatyti, jog 2021 m bendras metinis biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 41 580 Eur.

2. Nustatyti, kad tol, kol galioja 2019-12-17 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 2 nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos narias nustatymo principai, 2021 metams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytas Bendrovės valdybos veiklos biudžeto dydis (Eurais) taikomas ir tolesniems metams (nepriimant naujų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų), jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo. Tuo atveju, jeigu pasikeičia teisės aktai dėl mokesčių nustatymo ir (arba) Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Grupėje suformuoto valdybos komiteto nariu ir (arba) valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš Grupėje suformuoto valdybos komiteto nario ir / arba valdybos pirmininko pareigų, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis (ir kartu metinis valdybos veiklos biudžetas) yra automatiškai keičiamas atsižvelgiant į 2019-12-17 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 2 nustatytus valdybos narių atlygio dydžius, nepriimant naujo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo.

  1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2020 m. gruodžio 18 d. valdybos sprendimui Nr. 12 (protokolo Nr. 22).

Priimtas sprendimas:

Pritarti susitarimui Nr.1 dėl 2020 m. balandžio 30 d. „330 kV įtampos oro linijos Lietuvos E – Alytus (LN 330) rekonstravimas“ projektavimo ir rangos darbų pirkimo sutarties  Nr. 20VP-SUT47 pakeitimo ir susitarimu keičiamoms esminėms sandorio sąlygoms:

1. Darbų atlikimo terminas - Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki patvirtintos 2023-09-29 nuo Sutarties sudarymo dienos:

- I etapas (per 15 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos) – gauti statybą leidžiantys dokumentai.

2. Sutarties kaina be PVM – 15.088.700,0 EUR, su PVM –18.257.327,0 EUR.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
Mob. +370 613 19977
el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu