Avaldatud: 2020-11-29 18:21:11 CET
PRFoods
Korporatiivne sündmus

PRF: AS-i PRFoods 2020/2021. majandusaasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

ÜLEVAADE MAJANDUSTEGEVUSEST

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Grupi konsolideeritud EBITDA oli 2020/2021. majandusaasta 1. kvartalis -0,48 miljonit eurot (1kv 19/20: 1,47 miljonit eurot). Äritegevuse EBITDAks (s.o enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) kujunes -0,34 miljonit eurot (1kv 19/20: 0,73 miljonit eurot). Äritegevuse EBITDAd mõjutas negatiivselt suitsutatud toodete osakaalu vähenemine käibes, mis tulenes peamiselt Soome müügikoguste ja -hinna langusest private labeli segmendis; Covid-19 negatiivne mõju HoReCa (hotellid, restoranid, catering) sektori müügile ning kala turuhindade langus – lõhe hinnalangus -9,4% ning vikerforelli hinnalangus -21,4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eelmainitust tulenevalt vähenes brutomarginaal 4,0 pp võrreldes eelmise finantsaasta 1. kvartaliga (1kv 20/21: 9,4% vs 1kv 19/20: 13,4%).

Kvartali puhaskahjumiks kujunes 1,44 miljonit eurot (1kv 19/20: puhaskasum 0,57 miljonit eurot), sh finantskulude suurenemine 0,11 miljoni euro võrra seoses intressikulude kasvuga (investeerimislaenu intress 3,25% vs võlakirjaintress 6,25%).

Grupi müügitulu

Grupi 1. kvartali konsolideeritud käive oli 12,7 miljonit eurot langedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 34,1% (1kv 19/20: 19,3 miljonit eurot), sealhulgas müügilangus jaekettides oli 1,5%, HoReCa sektoris 52,1%  ning hulgimüügis 60,9%.

Kriis jätkub kalasektoris ning ajutine ja osaline riikide  avamine suvel oli liiga lühike turu taastumiseks.  Nagu ka eelmises teates märkisime, et HoReCa sektor, mis moodustab kogu lõhe- ja forellikaubandusest ca 1/3 nii globaalselt kui regionaalselt, ei taastu järgneva 12 kuu jooksul endisele tasemele.  Sellest tingituna on tooraine ja müügihinnad langenud ligi veerandi võrra. Teatud määral korvab seda jaemüük, kuid mitte piisavalt. See on tekitanud olukorra, kus turul on ülepakkumine, mis sunnib tootjaid hindu langetama. Samuti tegutsevad kalakasvatajad omahinna või alla selle piires, mistõttu enamus suurimatest kalakasvatajatest on teatanud kas olulisest kasumi vähenemist või kahjumist. 

Suurem muudatus tarbimiskäitumises viitab sellele, et värske kala osakaal müügis suureneb ning suitsutatud kala osakaal Soome turul ei kasva. See eeldab tänaste tootmismudelite ümberkorraldamist ning uued tooted meie portfellis ongi suunatud värske kala toodete suunas. Samas on hulgimüük rahalises väärtuses jätkuvalt languses tingituna HoReCa kokkukukkumisest ning kalahindade langusest. Kuigi juuni-juuli oli näha elavnemist on viiruse teise laine saabumine pannud juba augustist mitmetes riikides täiendavad piirangud HoReCa sektorile.

Positiivse poole pealt jääb kvartalit iseloomustama Eesti kalakasvatuse mahu kasv, omakasvatatud kala eksport Jaapanisse ja Suurbritannia valitsuse toetused sundpuhkusel olevatele töötajatele. Käesoleval aastal näeme kahanemist Soome turul, kasvu Baltikumis, eriti Eestis, kus oleme saavutanud lühikese ajaga märkimisväärse turuosa. John Ross Jr on suutnud väga hästi kriisis vastu pidada ning hoidnud oma kasumlikkust ning lõpptoodete hindu hoolimata mõningasest käibelangusest. Oluline osa Soome käibe vähenemisest on tingitud hulgimüügi ehk värske kala vahenduse ning samuti müügihindade langusest, kuna ka tooraine hind on langenud – see on iseloomulik turule, kus on väga suur private label toodete osakaal.

Kindlasti ei ole me rahul oma Soome üksuste tulemustega ning kalendriaasta alguses alustame Soome üksuste põhjalikku restruktureerimist, mis peaks tagama positiivse rahavoo. Soome kulubaasi optimeerimist takistab asjaolu, et Soome tööjõuturg on paindumatu ning samuti ei ole Soome riik teinud mingeid jõupingutusi ettevõtete kriisitoetusteks. II kvartal (oktoober-november 2020) lõpetame traditsiooniliselt kasumiga, hoolimata koroonast tulenevatest piirangutest.

Finantsseisund

Ettevõtte netovõlgnevus oli 21,5 miljonit eurot seisuga 30.09.2020 (30.06.2020: 20,7 miljonit eurot). Grupi käibekapital oli seisuga 30.09.2020 negatiivne: lühiajalised kohustused ületasid käibevarade taset 4,4 miljoni euro võrra (30.06.2019: 4,0 miljonit eurot). Lühiajalised kohustused sisaldavad kohustusi seotud osapooltele summas 4,6 miljonit eurot (sh 1,7 miljonit eurot lühiajaline laen koos arvestatud intressidega Amber Trust II S.C.A.’lt ning 2,9 miljonit eurot mittekontrolliva osaluse väljaostu kohustuse õiglane väärtus ettevõttes JRJ & PRF Ltd. Elimineerides lühiajalised kohustused seotud osapooltega, kellega on vajadusel Grupil võimalus kokku leppida maksetähtajad pikemad kui 12 kuud, on Grupi käibekapital positiivne.

Majandusaasta 1. kvartali sündmused ja tulevikuplaanid

Käesolevat finantsaastat jääb mõjutama Covid-19 ning kindlasti näeme alanud majanduskriisi mõjusid realiseerumas järgmisel finantsaastal. Me eeldame, et HoReCa sektori taastumist ei ole näha enne 2021.aastat. Arvestades, et kogu globaalse HoReCa osakaal lõhe ja forelli puhul on ca 30% on koroonaepideemia mõjul tekkinud turul nii tooraine kui valmistoodangu ülepakkumine.

Analüütikute ja Fishpooli lõhe tulevikuhindade baasil saab eeldada alles 2021. aastal hindade kasvu ning nõudluse suurenemist kuni 9% võrra. 2021.aasta keskmine lõhehinna tulevikuhind raporti esitamise kuupäevaga on 5,55 eur/kg võrreldes 4,40 eur/kg augustis 2020.

PRFoodsi jaoks on suurim mõju kala turuhinnal. Seda kahel peamisel põhjusel: a) mõju kalakasvatusele, b) Soome jaehindade muutusele, kus lõpptoodete hinnad reageerivad koheselt ka tooraine hinnalangusele tingituna kogu turu private labeli suurest osakaalust. Tingituna HoReCa nõudluse vähenemisest, näeme 2021 kevadeni madalaid kala hindasid. Tarbijale on see kindlasti hea uudis. Vaatamata osade toodete suurenenud tootmismahtudele ja nõudlusele, ei võimalda madalamad hinnad absoluutarvus teenida nii suurt kasumit.

Arvestades olukorda vaatame tulevikule optimistlikumalt kui majandusaasta lõpus, seda järgnevatel põhjustel:

•    John Ross Jr ja Coln Valley on suutnud säilitada oma absoluutkasumlikkuse hoolimata ligi 30%-lisest käibe langusest tingituna bränditoodete kõrgemast kasumlikkusest. John Ross Jr ja Coln Valley kasumlikkus tõuseb käesoleva finantsaasta teises pooles, kuna siirdume kalatarnete osas avatud turuhindadega ostmisele, mis võimaldab oluliselt langetada tooraine hinda meile;

•    Eesti jaeturul oleme suutnud oma tooteid oluliselt paremini müüa ning näeme, et 2020/2021. finantsaasta jooksul suurendame märkimisväärselt oma tooteportfelli Eestis jaetoodete osas; Samas ei korva Eesti jaemüügi maht kohaliku HoReCa turu, eriti laevanduse ja hotellide madalseisu;

•    Oleme lõpule viinud 2019.aastal alustatud Soome ja Eesti tootmisüksuste juhtimise tsentraliseerimise, sh juhtkonna vahetuse. Trio Trading ja Heimon Kala ühendamine Soomes on toimunud. Lisaks tuli meil üles ehitada uus müügimeeskond, mis töötajate vahetuse tõttu omas ajutist negatiivset mõju käibele;

•    Suurendame Eestis ja Soomes tehaste automatiseerituse taset, mille tulemusena oleme tulevikus suutelised palju efektiivsemalt ja väiksema inimeste arvuga korraldama tootmist;

•    Suuremamahulisem investeeringute programm on toimunud Soomes ja Eestis. Jätkame kalakasvatuse investeeringute programmi. Positiivne uudis on, et Eesti uute kalakasvatuste rajamise ettevalmistus edeneb plaanipäraselt, mis võimaldaks meil  kahe aasta jooksul kahekordistada oma kalakasvatuste mahte;

•    Eesmärk on tõusta Eesti- Soome ja Rootsi üheks suurimaks ja keskkonnasõbralikumaks kalakasvatajaks;

•    Ennatlik oli suvel arvata, et koroonaviiruse põhjustatud kahju on möödunud. Samas on ettearvamatu kaasneva majanduskriisi pikaajaline mõju tarbijate käitumisele ning samuti konkurentsile.

Oleme alates 2. kvartalist juurutanud kulude kokkuhoiuprogrammi, mille tulemusena kulud vähenevad aastas ca 0,5 miljonit eurot. 2020/2021. finantsaasta põhiteemaks on positiivse rahavoo säilitamine  ja jätkusuutlik tegevus. Arvestades Grupi ettevõtete regionaalset positsiooni usume, et suudame tekkinud olukorraga konkurentidest paremini hakkama saada.

Covid-19 on tekitanud uue olukorra, kuid vaatamata sellele ei pidanud PRFoods kordagi katkestama oma tootmist. Jätkame PRFoodsist keskkonnasõbraliku ja kvaliteetse kalakasvataja ja -töötleja väljaarendamist.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE 

mln EUR3kv 2020  2kv 20201kv 20204kv 20193kv 20192kv 20191kv 20194kv 2018
Müügitulu12,715,118,525,419,321,518,126,7
Brutokasum1,20,72,04,32,62,12,14,7
EBITDA äritegevusest-0,3-0,40,02,10,70,30,22,4
EBITDA-0,5-0,4-0,91,41,50,3-0,50,8
EBIT-1,1-1,0-1,40,71,0-0,3-1,00,2
EBT-1,4-1,2-1,80,60,8-0,4-1,20,0
Puhaskasum (-kahjum)-1,4-1,3-1,70,50,6-0,6-1,20,2
Brutomarginaal9,4%4,6%10,8%17,0%13,4%9,8%11,7%17,7%
Äritegevuse EBITDA marginaal-2,6%-2,6%0,1%8,4%3,8%1,4%1,1%9,1%
EBITDA marginaal-3,8%-2,6%-4,6%5,3%7,6%1,4%-2,5%2,9%
EBIT marginaal-8,8%-6,4%-7,8%2,9%5,0%-1,2%-5,6%0,9%
EBT marginaal-11,3%-8,1%-9,8%2,2%3,9%-2,0%-6,5%0,1%
Puhaskasumi marginaal-11,3%-8,4%-9,2%2,0%2,9%-3,0%-6,6%0,8%
Tegevuskulude suhtarv18,2%13,9%14,3%12,5%13,4%11,7%14,1%11,2%

BILANSS

mln EUR30.09.202030.06.202031.03.202031.12.201930.09.2019 30.06.201931.03.2019
Netovõlgnevus21,520,717,017,819,920,518,7
Omakapital18,519,821,623,322,821,923,3
Käibekapital-4,4-4,0-2,5-3,5-3,0-3,1-1,6
Varad57,457,156,960,562,462,563,5
Likviidsuskordaja0,8x0,8x0,9x0,9x0,9x0,9x0,9x
Omakapitali suhtarv32,3%34,7%37,9%38,5%36,5%35,0%36,7%
Finantsvõimendus53,7%51,1%44,0%43,3%46,6%48,3%44,5%
Võlakordaja0,7x0,7x0,6x0,6x0,6x0,7x0,6x
Netovõlg / EBITDA äriteg12,8x7,5x5,3x5,3x5,4x5,1x5,4x
Omakapitali tootlus-7,0%-9,1%-5,7%-3,2%-4,5%-6,5%-8,2%
Varade tootlus-2,4%-3,2%-2,1%-1,2%-1,6%-2,3%-3,0%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes30.09.202030.06.2020
VARAD  
Raha ja ekvivalendid1 0912 276
Nõuded ja ettemaksed3 2323 578
Varud8 7467 884
Bioloogilised varad5 4234 249
Käibevara kokku18 49217 987
   
Edasilükkunud tulumaksuvara5454
Pikaajalised finantsinvesteeringud232232
Materiaalne põhivara16 00616 179
Immateriaalne vara22 60622 672
Põhivara kokku38 89839 137
VARAD KOKKU57 39057 124
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Võlakohustused10 32210 611
Võlad ja ettemaksed12 38511 132
Sihtfinantseerimine212211
Lühiajalised kohustused kokku22 91921 954
   
Võlakohustused12 26112 368
Võlad ja ettemaksed900190
Edasilükkunud tulumaksukohustus1 9341 920
Sihtfinantseerimine833873
Pikaajalised kohustused kokku15 92815 351
KOHUSTUSED KOKKU38 84737 305
   
Aktsiakapital7 7377 737
Ülekurss14 19814 007
Oma aktsiad-390-390
Kohustuslik reservkapital5151
Realiseerimata kursivahed-397-366
Jaotamata kasum (-kahjum)-3 056-1 654
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa18 14319 385
Väikeaktsionäridele kuuluv osa400434
OMAKAPITAL KOKKU18 54319 819
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU57 39057 124

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes3kuud        2020/20213kuud         2019/2020
Müügitulud12 73719 329
Müüdud kaupade kulu-11 537-16 747
Brutokasum1 2002 582
   
Tegevuskulud-2 322-2 598
  Turundus- ja müügikulud-1 558-1 792
  Üldhalduskulud-764-806
Muud äritulud/-kulud91128
Bioloogiliste varade ümberhindlus-94846
Ärikasum (-kahjum)-1 125958
  Finantstulud/-kulud-309-203
Maksustamiseelne kasum (-kahjum)-1 434755
  Tulumaks-4-185
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-1 438570
   
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:  
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-1 402513
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-3657
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku-1 438570
   
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:  
Valuutakursi vahed-31315
Kokku koondkasum (-kahjum)-1 469885
   
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:  
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-1 433828
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-3657
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku-1 469885
   
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)-0,04

 
0,01
   
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)-0,040,01

Indrek Kasela

 AS PRFoods

 Juhatuse liige

 T: +372 452 1470

 investor@prfoods.ee

 www.prfoods.ee 

ManusPRF_vahearuanne_3k2020_2021.pdf