Published: 2021-02-26 08:00:00 CET
Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

ASi Tallinna Sadam 2020 IV kvartali ja 12 kuu majandustulemused

Jätkuva ülemaailmse viirusekriisi mõjul langesid IV kvartalis nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui kasum. Müügitulu moodustas IV kvartalis 25,3 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 15,7%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli IV kvartalis 12,1 miljonit eurot (–18,3%) ja kasumiks kujunes 5,7 mln eurot (–32,3%).
                        

Aasta kokkuvõttes oli müügitulu 107,4 mln eurot (–17,8%) ja korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot (–21,4%). Vaatamata pandeemiale kujunes 2020. aasta kasumiks siiski 28,5 mln eurot (–35,8%). Korrigeeritud EBITDA marginaal vähenes 2,5 protsendipunkti võrra, kuid investeeringute maht kasvas 37,1 mln euroni (26%).

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul oli pandeemia negatiivne mõju ettevõtte majandustulemustele eriti tuntav reisisadamate segmendis, kuid tervikvaates oli viiruse mõju kontserni finantsidele kardetust väiksem ning aasta lõpetati olusid arvestades tugeva kasumiga. „2020. aasta tõestas hajutatud riskidega äristrateegia ja neljale ärisuunale panustamise õigsust. Olukorras, kus reisijatega seotud äri kahanes pea poole võrra, suudame täita investorite poolseid ootusi ning jätkata lubatud dividendipoliitikaga ehk maksta vähemalt 70% eelneva aasta kasumist dividendideks,“ selgitas Kalm.

Tema sõnul on reisijate arvu suurt langust kompenseerinud viimase viie aasta rekordiline kaubamaht ning reisiparvlaevade ja jäämurdja Botnica müügitulu, mis on kõik püsinud 2019. aastaga võrreldavatel tasemetel. „Sellest tulenev stabiilne rahavoog ja usk reisijate äri taastumisse on võimaldanud ka kriisis jätkata investeerimist reisijatele suunatud teenustesse ja taristusse eeskätt Vanasadamas, kus oleme võtnud kasutusse uuenduslikke keskkonnasäästlikke lahendusi nagu automaatsildumine ja kaldaelektrivarustus. Sel aastal valmivad või saavad vaatamata reisijate segmendi madalseisule jätku ka mitmed Vanasadama reisijate teenindamise ja kinnisvaraarenduse projektid, sh kruiisiterminal, D-terminali esine väljak ja Admiraliteedi kanali jalakäijate sild,“ lisas Kalm.

Valdo Kalmu videopöördumist vaata siit.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 26. veebruaril kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

  IV kv IV kv +/– 2020 2019 +/–
  2020 2019 %     %
Müügitulu 25,3 30,0 –15,7 107,4 130,5 –17,8
Korrigeeritud EBITDA 12,1 14,8 –18,3 58,4 74,3 –21,4
Korrigeeritud EBITDA marginaal 47,9% 49,5% –1,6 54,4% 56,9% –2,5
Ärikasum 6,3 9,1 –31,1 35,6 51,7 –31,2
Tulumaks 0,0 0,0 –4,9 –5,8 –14,8
Perioodi kasum 5,7 8,5 –32,3 28,5 44,4 –35,8
Investeeringud 8,2 10,7 –23,0 37,1 29,5 26,0


  31.12.2020 31.12.2019 +/–
Varade maht 628,1 625,5 0,4%
Intressi kandvad võlakohustused 211,6 207,8 1,8%
Muud kohustused 41,1 40,7 1,0%
Omakapital 375,4 377,0 –0,4%
Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Olulisemad sündmused IV kvartalis:

  • COVID-19 pandeemia mõju jätkus
  • Kompromiss ESTEVEga kohtuvaidluste lõpetamiseks
  • TS Laevad OÜ juhatuse esimehe Indrek Randveeri ametisse nimetamine
  • Enlight Reseach  alustas Tallinna Sadama katmist
  • Nõukogu kinnitas ettevõtte strateegia 2021–2025
  • Selgusid Tallinna Sadama ökoloogilise jalajälje kaardistamise tulemused
  • Tallinna Sadama nimetamiskomitee esimeheks valiti Ando Leppiman
  • Reisiterminali D parkimismaja valmimine
  • Viimase viie aasta rekord kaubamaht 2020 – 21,3 mln tonni.

Müügitulu
Müügitulu vähenes 2020. aasta IV kvartalis 4,7 mln eurot ehk 15,7% eelkõige seoses reisijate arvu vähenemisega. Aasta kokkuvõttes vähenes müügitulu kokku 17,8% 107,4 mln euroni. Müügitulu vähenes kõikides tululiikides, enim reisijatasude (–59%) ja laevatasude tulus (–20%). Langus tulenes peamiselt kruiisilaevade ärajäänud hooajast, liinireisijate arvu olulisest langusest, kuid ka reisilaevade hõredamast graafikust ning mõneti vähenenud kaubamahust segalasti, puistlasti ja konteinerite osas. Tulu suurendavalt mõjus aga vedellasti mahu kasv
Reisisadamate segmendi aasta müügitulu langes 42% koroonaviirusega seotud piirangutest tingitud reisijate arvu languse tõttu (–59%), mis tingis ka reisilaevade graafiku hõrenemise ning kruiisihooaja ära jäämise. IV kvartalis vähenes reisisadamate segmendi müügitulu 6,2 mln euroni (–41%).
Kaubasadamate segmendi müügitulu IV kvartalis kasvas 0,2 mln eurot (+2,1%) 10,6 mln euroni. Aasta kokkuvõttes vähenes kaubasadamate müügitulu vaid vähesel määral tänu kaubamahu 7%-lisele kasvule. Kaubamaht kasvas eelkõige vedellasti mõjul, kuid madalama tasuga vedellasti mahu kasv ei katnud teiste lastiliikide mahu vähenemise mõju kaubatasu kogutulus.
Reisiparvlaevade segmendis aasta müügitulu vähenes peamiselt suveperioodil riigi kui teenuse tellija poolt lisareiside tellimisest väiksemas mahus ning ilma lisalaevata. IV kvartalis vähenes reisiparvlaevade müügitulu 6,9 mln euroni (–1,7%).
Muu segmendi müügitulu vähenes nii IV kvartalis kui aasta kokkuvõttes jäämurdja Botnica lühema suvetöö rendiperioodi tõttu seoses Kanada tellija tootmistegevust raskendanud koroonaviirusest tulenenud piirangutega. Tulu suurendavalt mõjus tasumäärade mõningane indekseerimine inflatsiooniindeksiga nii jäämurdetasu kui suvetöö puhul. IV kvartalis vähenes muu segmendi müügitulu 1,6 mln euroni (–27%).

EBITDA
IV kvartalite võrdluses langes korrigeeritud EBITDA 2,7 mln euro võrra (–18,3%). Aasta kokkuvõttes langes näitaja 58,4 mln euroni (–21,4%), tulenevalt langusest reisisadamate segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 56,9%-lt 54,4%le.

Kasum
Kontserni 2020. aasta kasumiks kujunes 28,5 mln eurot, vähenedes 15,9 mln euro võrra. IV kvartali tulemuseks oli kasum summas 5,7 mln eurot (–32,3%).
Kasum enne tulumaksu vähenes 2020. aastal 16,7 mln euro võrra 33,4 mln euroni (–33,4%). IV kvartali tulumaksueelne kasum vähenes 2,7 mln eurot. Tulumaksukulu vähenes 0,9 mln euro võrra seoses väiksema dividendimaksega (30,2 mln eurot) võrreldes 2019. aastal välja makstud dividendiga (35,2 mln eurot).

Investeeringud
2020. aasta IV kvartali investeeringute summaks kujunes 8,2 mln eurot, aasta kokkuvõttes tegi kontsern investeeringuid summas 37,1 mln eurot ehk 26% enam kui eelneval aastal ning oli suurim investeeringute summa viimastel aastatel. 2020. aasta investeeringud olid taas seotud peamiselt Vanasadamaga, kus jätkati ka kriisioludes olulisemate keskkonda ja reisimistingimusi parendavate investeeringutega. Suurematest objektidest lõpetati reisiterminali D rekonstrueerimine ja kõrvalasuva parkimismaja ehitus. Lõppjärku jõudsid investeeringud liinireisilaevade jaoks kaldaelektrivarustuse rajamisel ja automaatsete sildumisseadmete paigaldamisel. Alustati kruiisiterminali ehitust ja üle Admiraliteedi kanali avatava jalakäijate silla ehitust. Muuga sadamas olid suurimad tööd seotud ro-ro liikluse tingimuste parendamisega. Paldiski Lõunasadamas teostati süvendustöid laevade pöörderingil ja sissesõidukanalil. Reisiparvlaevade puhul oli suurimaks tööks energiasäästule ja keskkonnasõbralikkusele suunatud akupanga energialahenduse paigaldamine reisiparvlaevale Tõll, ning väiksemas mahus teostati planeeritud dokitöid laevadele. Jäämurdjal Botnica renoveeriti II osa käiturite juhtsüsteemist ning täiendati muid tehnilisi süsteeme.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes 31.12.2020 31.12.2019
VARAD   
   
Käibevara   
Raha ja raha ekvivalendid 26 679 35 183
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 10 183 10 614
Varud 360 408
Müügiootel põhivara 114 142
Käibevara kokku 37 336 46 347
   
Põhivara   
Investeeringud sidusettevõtetesse 1 147 1 609
Muud pikaajalised nõuded 0 294
Materiaalne põhivara 587 506 575 267
Immateriaalne põhivara 2 104 2 015
Põhivara kokku 590 757 579 185
   
Varad kokku 628 093 625 532
   
KOHUSTISED   
   
Lühiajalised kohustised   
Võlakohustised 17 266 16 266
Tuletisinstrumendid 102 243
Eraldised 1 289 1 915
Sihtfinantseerimine 1 919 193
Maksuvõlad 744 893
Võlad tarnijatele ja muud võlad 9 149 11 755
Lühiajalised kohustised kokku 30 469 31 265
   
Pikaajalised kohustised   
Võlakohustised 194 314 191 580
Sihtfinantseerimine 26 145 24 754
Muud  võlad 1 733 915
Pikaajalised kohustised kokku 222 192 217 249
   
Kohustised kokku 252 661 248 514
   
OMAKAPITAL   
Aktsiakapital nimiväärtuses 263 000 263 000
Ülekurss 44 478 44 478
Kohustuslik reservkapital 20 262 18 520
Riskimaandamise reserv –102 –243
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 19 276 6 859
Perioodi kasum 28 518 44 404
Omakapital kokku 375 432 377 018
   
Kohustised ja omakapital kokku 628 093 625 532

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

       
tuhandetes eurodes  IV kv 2020 IV kv 2019 2020 2019
     
Müügitulu 25 303 30 005 107 358 130 536
Muud tulud 223 229 3 015 1 017
Tegevuskulud –7 576 –9 212 –30 858 –36 669
Tööjõukulud –5 426 –5 740 –19 491 –19 867
Põhivara kulum ja väärtuse langus –6 199 –6 125 –24 094 –23 037
Muud kulud –68 –77 –368 –301
Ärikasum 6 257 9 080 35 562 51 679
     
Finantstulud ja -kulud     
Finantstulud 7 13 36 42
Finantskulud –410 –463 –1 705 –1 797
Finantstulud ja -kulud kokku –403 –450 –1 669 –1 755
     
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum investeeringutelt sidusettevõttesse
–130 –173 –462 244
Kasum enne tulumaksustamist 5 724 8 457 33 431 50 168
     
Tulumaks 0 0 –4 913 –5 764
Perioodi kasum 5 724 8 457 28 518 44 404
sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist
 5 724  8 457  28 518  44 404
         
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
0,02 0,03 0,11 0,17
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes)
0,02 0,03 0,11 0,17

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

    
tuhandetes eurodes 2020 2019
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 114 378 138 690
Muude tulude eest laekunud raha 94 193
Maksed tarnijatele –43 954 –47 210
Maksed töötajatele ja töötajate eest –15 713 –16 892
Maksed muude kulude eest –376 –377
Makstud tulumaks dividendidelt –4 913 –10 985
Äritegevusest laekunud raha 49 516 63 419
   
Materiaalse põhivara soetamine –35 811 –27 965
Immateriaalse põhivara soetamine –661 –550
Materiaalse põhivara müük 2 863 39
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 3 561 0
Saadud dividendid 0 204
Saadud intressid 15 28
Investeerimistegevuses kasutatud raha –30 033 –28 244
   
Võlakirjade lunastamine –9 000 –9 000
Saadud laenud 20 000 10 000
Saadud laenude tagasimaksed –7 266 –6 766
Makstud dividendid –30 008 –34 970
Makstud intressid –1 694 –1 769
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed –19 –50
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha –27 987 –42 555
   
RAHAVOOG KOKKU –8 504 –7 380
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 35 183 42 563
Raha ja raha ekvivalentide muutus –8 504 –7 380
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 26 679 35 183

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas  keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Auditeerimata andmetel oli kontserni 2020. a müügitulu 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee

ManusedTallinna Sadam Q4 2020 results presentation ENG.pdf
Tallinna Sadama tulemused 12 kuud 2020 EST.pdf
Tallinna Sadam Financial Results Q4 and 12M 2020 Data.xlsx