Publicēts: 2020-08-28 16:20:24 CEST
Citadele banka
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS “Citadele banka” 2020. gada 2. ceturkšņa finanšu rezultāti

Galvenie rādītāji un notikumi

  • Citadeles ikdienas darbība tika veiksmīgi pielāgota, lai nodrošinātu biznesa nepārtrauktību un drošību Covid-19 apstākļos. Tika ieviesti jauni risinājumi, lai nodrošinātu nepārtrauktu klientu apkalpošanu un turpinātu pārveidot darbības modeli.
  • Pēdējo mēnešu laikā klientu aktivitāte ir atgriezusies pirms Covid-19 līmenī. Aktīvo klientu skaits 2020. gada 30. jūnijā sasniedza 314 tūkstošus, 12% pieaugums gada laikā.
  • Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos kredītos tika izsniegti 185 miljoni eiro
  • Baltijas rezidentu depozīti 2020. gada 1. pusgadā pieauga par 210 miljoniem eiro, 11% pieaugums salīdzinājumā ar 2019. gada beigām
  • Lai pasargātu banku no asas un smagas ekonomikas lejupslīdes, tika ieviesta speciāla riska ierobežošanas pārvaldības programma.
  • Banka turpina darbību ar spēcīgiem kapitāla un likviditātes rādītājiem un sagaida, ka gada otrajā pusē būs labāki finanšu rādītāji.

Ekonomiskā vide 2020. gadā ir bijusi ārkārtīgi izaicinoša, jo Covid-19 pandēmija pasaules ekonomiku pakļāva pēkšņai un ļoti asai lejupslīdei. Citadele ir ieviesusi būtiskus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu bankas darbiniekus, klientus un partnerus, un veica virkni darbību, lai līdz minimumam mazinātu traucējumus Grupas darbībā Covid-19 uzliesmojuma laikā.

Otrajā ceturksnī Baltijas valstis, tai skaitā arī Citadele turpināja pakāpenisku ierobežojumu  atvieglošanu. Organizatoriski tas nozīmē, ka Citadeles filiāles tika pārorientētas uz klātienes pilna servisa režīmu, ieviešot jaunus drošības pasākumus un pārtraucot principu “apmeklējums pēc iepriekšēja pieraksta”. Darbinieki ir atgriezušies birojā un strādā komandās, kas katru nedēļu mainās, lai nodrošinātu biznesa nepārtrauktību un drošību. Klientiem ir pieejami attālinātie pakalpojumi, piemēram, SkyBranch, mobilā lietotne un internetbanka, kas tiek plaši izmantoti.

Atbalsts klientiem

Citadele turpināja atbalstu klientiem, sniedzot konsultāciju pakalpojumus, inovatīvus kreditēšanas risinājumus un aktīvi piedaloties valdības atbalsta pasākumos, lai palīdzētu klientiem īslaicīgu finansiālu grūtību laikā. Pieprasījums pēc aizdevumu atmaksas labvēlības perioda joprojām ir salīdzinoši zems, norādot uz Citadeles klientu pārliecību par salīdzinoši veiksmīgu pandēmijas nelabvēlīgās ietekmes pārvarēšanu.

Bankas pārdošanas komandas darbinieki turpina uzturēt ciešu sadarbību ar klientiem, nodrošinot portfeļa kvalitāti un saglabājot zemu kavēto maksājumu īpatsvaru. Kredītportfeļa kvalitātē nav notikušas būtiskas izmaiņas, izņemot nozarēs, kuras tika visvairāk negatīvi ietekmētas, piemēram, viesnīcas. Banka intensīvi strādāja ar katru šīs nozares klientu individuāli, lai rastu iesaistītajām pusēm izdevīgāko risinājumu, ieskaitot papildus kapitāla ieguldījumus, avansa procentu maksājumus un refinansēšanu uz citām bankām.

Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos kredītos izsniegti 185 miljoni eiro

Kopējais aizdevumu portfelis šajā nenoteiktības periodā ir samazinājies, galvenokārt portfeļa amortizācijas un jaunu kredītu apjoma samazinājuma dēļ. Pozitīva tendence bija vērojama jūnija rezultātos, kur jauno aizdevumu apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi palielinājās par 42%, un turpmāk plānots veselīgs kreditēšanas pieaugums korporatīvā segmenta portfelī. Jauni aizdevumi Baltijas privātpersonām, MVU un korporatīvajiem klientiem 2020. gada pirmajā pusgadā sasniedza 185 miljonus eiro.

Pieaugums vērojams arī noguldījumu apjomā, Baltijas klientu noguldījumiem 2020. gada 1. pusgadā palielinoties par 210 miljoniem eiro. Kopējie klientu noguldījumi palielinājās par 11% kopš 2019. gada beigām un sasniedza 3,652 miljonus eiro.

Inovācijas un attīstība

2020. gada 2. ceturksnī darbs tika aktīvi turpināts pie bankas pakalpojumu digitalizācijas. Tagad klienti Latvijā var saņemt no Citadeles tūlītēju individuālu piedāvājumu hipotekārajam un patēriņa kredītiem digitālajos kanālos, un bankas mājas lapā ir ieviests klientu pašapkalpošanās rīks. Mēs strādājam, lai panāktu tādas pašas funkcionalitātes ieviešanu arī mūsu klientiem Lietuvā un Igaunijā.

Spēcīga klientu bāze

Kopumā aktīvo klientu skaits 2020. gada 2. ceturksnī nedaudz samazinājās (par 1% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni). Pozitīva tendence klientu aktivitātē atsākās 2. ceturkšņa pēdējos mēnešos, kad jauno klientu skaits sāka palielināties. Aktīvo klientu skaits uz 2020. gada 30. jūniju bija sasniedzis 314 tūkstošus klientu, t.i. par 12% vairāk nekā gadu iepriekš.

Mobilās lietotnes lietotāju un Internetbankas klientu skaits pieauga attiecīgi par 37% un 8%, sasniedzot 137 tūkstošus aktīvo Mobilās lietotnes lietotāju un 194 tūkstošus aktīvo Internetbankas klientu.

Piesardzīga nostāja ekonomikas lejupslīdes apstākļos

Pamatdarbības ienākumus šajā periodā ietekmēja ar Covid-19 saistītais ekonomiskās aktivitātes samazinājums, un martā tika izveidoti papildus uzkrājumi kredītu zaudējumiem, lai atspoguļotu izmaiņas makroekonomiskajās prognozēs. Aktīvu kvalitāte kopumā ir laba ar nelielām izmaiņām ceturkšņa laikā.

Papildus tika ieviesta speciāla investīciju programma, lai pasargātu banku no riska attiecībā uz asu un smagu ekonomikas lejupslīdi un tai sekojošu lēnu atveseļošanos, kas izraisītu ilgstošu pasaules mēroga recesiju. Izmantojot opciju kontraktus uz augsti likvīdiem pasaules finanšu tirgus indeksiem, banka atvēra vairākas kalibrētas šo finanšu instrumentu pozīcijas, kas kompensētu smagas globālās recesijas radītos zaudējumus. Baltija kā atvērta ekonomika galvenokārt ir atkarīga no globālās ekonomikas, kas atspoguļojas pasaules finanšu tirgus indeksos. Līdz ar finanšu tirgus straujāku atveseļošanos nekā gaidīts, daļēji centrālo banku stimulējošo pasākumu dēļ, šādu finanšu instrumentu tirgus vērtība ir ievērojami samazinājusies, un vienlaicīgi ir samazinājusies arī straujas un smagas recesijas iespējamība. Banka rīkojās ar galveno mērķi aizsargāt kapitālu apmaiņā pret īstermiņa rentabilitāti, tādējādi domājot par bankas klientu, investoru un ieinteresēto pušu nākotni.

Ņemot vērā papildus izveidotos uzkrājumus sagaidāmajam pasliktinājumam ekonomiskajā vidē, un negatīvo ietekmi no ieviestās riska ierobežošanas pārvaldības programmas 24.6 miljonu eiro apmērā, Citadele noslēdza 2020. gada 1. pusgadu ar neto zaudējumiem 29.0 miljonu eiro apmērā. 2020. gada 1. pusgada Neto zaudējumi, koriģējot par ekonomiskās lejupslīdes risku pārvaldības programmas negatīvo ietekmi bija 4.4 miljoni eiro. Koriģētā 2. ceturkšņa peļņa ir 3.1 miljoni eiro.

Kaut arī Covid-19 pandēmijas sekām ir bijusi negatīva ietekme uz 2020. gada 1. pusgada finanšu rezultātiem, pamatā esošais bizness joprojām ir spēcīgs. Sākot no jūnija vērojama pozitīva attīstība, un Banka ir labās pozīcijās, lai turpinātu attīstību ar jauniem produktiem un pakalpojumiem. Banka turpina ieguldīt digitālo risinājumu attīstībā un mobilās bankas funkcionalitātē, lai labāk apkalpotu klientus, un paplašinātu tiem pandēmijas laikā atbalstu kreditēšanā un aizņēmumu saņemšanā.

Citadele turpina darbību ar spēcīgiem kapitāla un likviditātes radītājiem: 2020. gada 30. jūnijā CAR bija 21.0% un LCR 403%. Bankas vadība turpina aktīvi izvērtēt iespējas tirgū, lai turpinātu atbalstīt ekonomiku. Paredzams, ka UniCredit Leasing iegāde tiks pabeigta gada otrajā pusē, atspoguļojot bankas finansiālo stabilitāti un mērķi kļūt par Baltijas čempionu.

 

Turpmākā informācija:

 

Kristīne Mennika

Korporatīvās komunikācijas vadītāja

Mob. tālrunis: +371 26528533

Kristine.Mennika@citadele.lv

 

Ilona Frīdmane

Investoru attiecību vadītāja

Mob. tālrunis: +371 29483327

IR@citadele.lv

 

Mihails Goļevs

Finanšu institūciju daļas vadītājs

Mob. tālrunis: +371 26196685

IR@citadele.lv


Citadele_Q2_2020_LV.pdf