Paskelbta: 2020-06-05 15:38:10 CEST
Amber Grid
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. birželio 29 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.  Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 Lietuvos Respublikoje buvo įvestas karantino režimas, rekomenduojama visiems akcininkams susirinkime dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį iš anksto pateikti AB „Amber Grid“.

Susirinkimo darbotvarkė:

Pritarimas 2020 m. birželio 4 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui sudaryti paskolos sutartį su Europos investicijų banku dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto finansavimo, kuria nustatomi suvaržymai ir apsunkinimai AB „Amber Grid“ turtui

Akcininkų registracijos pradžia: 2020 m. birželio 29 d. 9.15 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2020 m. birželio 29 d. 9.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2020 m. birželio 19 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti  visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
 
Bendrovės valdyba 2020 m. birželio 4 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimo projektui:

Sprendimo projektas:

„Pritarti 2020 m. birželio 4 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui sudaryti paskolos sutartį su Europos investicijų banku, kuria susitariama dėl 65 mln. EUR paskolos jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos darbų finansavimui maksimaliam 18 metų terminui ir kuria be kita ko numatomos žemiau nurodytos AB „Amber Grid“ įsipareigojimų užtikrinimo priemonės bei įsipareigojimai:

1. neperleisti AB „Amber Grid“ grupės turto, išskyrus rinkos verte ir „ištiestos rankos principu” perleidžiamam turtui, kai:
  1.1. turtas perleidžiamas vykdant įprastinę veiklą;
  1.2. perleidžiamos UAB „GET Baltic“ akcijos ar jų dalis;
  1.3. bendra perleisto turto vertė per visą paskolos sutarties galiojimo laikotarpį neviršija 5 proc. ilgalaikio turto (angl. fixed  assets) pagal konsoliduotą Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą iki sutarties su Europos investicijų banku     sudarymo;

2. AB „Amber Grid“ ir AB „Amber Grid“ grupės įmonių reorganizavimas leidžiamas tik gavus išankstinį Europos investicijų banko sutikimą;

3. Lietuvos Respublika turi tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti bendrovę, kontroliuodama ne mažiau nei 50 proc. bendrovės akcijų;

4. Neteikti jokio užtikrinimo (įkeitimo, hipotekos, sulaikymo teisės, susitarimo dėl perleidimo ar kitokių užtikrinimo priemonių, turinčių panašų efektą) AB „Amber Grid“ ir AB „Amber Grid“ grupės įmonių turto, išskyrus:
  4.1. kai įprastinėje veikloje naudojami įskaitymams reikalingi užtikrinimai, susiejantys reikalavimus ir įsipareigojimus;
  4.2. tai yra rizikos valdymo priemonių dalis;
  4.3. turtui, įsigytam po sutarties sudarymo, išskyrus, kai apsunkinama tam, kad įsigytų patį turtą, arba didinamas kreditas jį įsigyjant;
  4.4. kai užtikrinimas yra iki 6 mėn. trukmės;
  4.5. kai įkeičiamas po sutarties sudarymo įsigytų bendrovių turtas;
  4.6. įkeičiamo turto vertė neviršija 5 proc. AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoto turto vertės.“

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.

AB „Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 14 d. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2020 m. birželio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 22 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.

Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt. 

Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 178 382 514. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.

Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 262 straipsnyje, bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.ambergrid.lt. Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.

Priedai:
1. AB „Amber Grid“ įgaliojimo forma.
2. AB „Amber Grid“ balsavimo biuletenis.

3. Pranešimas žiniasklaidai

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė,
„Amber Grid" komunikacijos vadovė,
tel. +370 699 61246, el.p.: l.sebekiene@ambergrid.lt

Priedai


Amber Grid GIPL finansavimui ketina skolintis is EIB.pdf
Amber Grid igaliojimo forma.docx
Balsavimo biuletenis.docx