Publicēts: 2020-08-27 15:10:00 CEST
Siguldas CMAS
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par pirmajiem sešiem 2020. gada mēnešiem

2020. gada pirmajos sešos mēnešos neto apgrozījums bija 598,6 tūkst. eiro, kas ir par 5,7% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos sešos mēnešos, bet peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa bija 68,3 tūkst. eiro – par 20,5% jeb 11,6 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 30.06.2020.
EUR
30.06.2019.
EUR
Neto apgrozījums598 588566 509
a) no lauksaimnieciskās darbības598 588566 509
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas20 08028 959
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi29 95816 632
Materiālu izmaksas:(269 855)(263 404)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas(219 839)(211 579)
b) pārējās ārējās izmaksas(50 016)(51 825)
Personāla izmaksas:(239 002)(229 285)
a) atlīdzība par darbu(186 803)(177 322)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas(42 233)(40 543)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas(9 966)(11 420)
Vērtības samazinājuma korekcijas:(28 400)(24 897)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas(28 393)(24 897)
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām(7)-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(43 108)(37 863)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa68 26156 651
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas68 26156 651
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 68 261 56 651
Peļņa uz 1 akciju (EPS)0,1620,134

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikums


Siguldas_CMAS_2020_gada_6_menesu_parskats.pdf