English Lithuanian
Paskelbta: 2024-02-29 20:40:35 CET
AUGA group, AB
Tarpinė informacija

Pranešimas apie AUGA group, AB tarpinę finansinę informaciją už 12 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. gruodžio 31 d.

AUGA group, AB ir jos dukterinių bendrovių (toliau – Grupės) pardavimo pajamos ataskaitiniu laikotarpiu siekė 81,41 mln. Eur, kai 2022 m. buvo 80,09 mln. Eur.

Bendrasis Grupės nuostolis 2023 m. buvo 0,62 mln. Eur, kai ankstesniais metais bendrasis pelnas siekė 15,27 mln. Eur. 2023 m. Grupės EBITDA buvo 1,48 mln. Eur. 2022 m. šis rodiklis siekė 19,58 mln. Eur.

„Nors 2023 m. buvo sudėtingi, tačiau paskutinį metų ketvirtį visi Grupės segmentai dirbo pelningai. Didžiausią neigiamą įtaką metiniam rezultatui turėjo kritusios ekologiškos produkcijos supirkimo kainos augalininkystės ir gyvulininkystės segmentuose. Matydami šią tendenciją jau 2023 m. vasarą priėmėme sprendimą dalį žemės dirbti regeneracinės konvencinės žemdirbystės būdu – 2024 m. pajamos iš skirtingų žemdirbystės formų pasidalins maždaug po lygiai. Taip diversifikuosime pajamas, sumažinsime derlingumo ir pajamų svyravimus bei padėsime pagrindus tvaresniems finansiniams rezultatams. Be to, Grupė toliau skiria didelį dėmesį strateginiams projektams – tvariųjų žemės ūkio technologijų vystymui ir pirmą 2024 m. pusmetį sieks pritraukti finansavimą technologijų plėtrai“, – sako Kęstutis Juščius, AUGA group, AB valdybos pirmininkas.

Augalininkystės segmentas

Bendrasis segmento rezultatas, kylantis iš žemės ūkio produkcijos pardavimų, biologinio turto tikrosios vertės pokyčių bei žemės ūkio subsidijų, 2023 m. pabaigai sudarė 3,23 mln. Eur nuostolio, lyginant su praėjusių metų bendruoju pelnu 12,43 mln. Eur. Ženkliai kritusios ekologinės augalininkystės produkcijos kainos, kurios 2023 m. buvo vienos žemiausių per pastaruosius metus, turėjo didžiausią įtaką segmento rezultatui.

Nors 2023 m. pradžioje buvo fiksuota sausra, žieminių kultūrų derlius vidutiniškas. Labiausiai nukentėjo vasarinės kultūros – jų derlius, lyginant su vidutiniais metais, sumažėjo daugiau nei perpus.

Naują sezoną buvo pasėta 31% proc. daugiau žieminių kultūrų pasėlių, nei ankstesniais metais. Jos yra mažiau jautrios klimato pokyčiams, todėl net ir sudėtingesnėmis sąlygomis pavasario ar vasaros metu užaugina didesnį bei stabilesnį derlių. Grupės vertinimu, žieminių pasėlių kokybė yra gera. Ateinantį sezoną, vasarinių ekologinių kultūrų, kurios yra jautrios klimatui, plotai bus 40 proc. mažesni, lyginant su šiuo sezonu.

Be to, Grupė 2023 m. rugpjūčio 7 d. paskelbė, kad dalį žemės dirbs regeneracinės konvencinės žemdirbystės būdu Dalyvavimas tiek ekologinių, tiek konvencinių žaliavų rinkose, leis diversifikuoti finansinę riziką, kylančią iš produkcijos kainų svyravimo, ir užtikrinti tvaresnį finansinį srautą.

Pienininkystės segmentas

Bendras segmento rezultatas 2023 m. pabaigai buvo mažesnis, lyginant su 2022 m., didžiausią įtaką metiniam rezultatui turėjo vidutiniškai 18 proc. kritusios produkcijos kainos.

Grupei pagerinus primilžį, suvaldžius gamybos kaštus ir savikainą bei 2023 m. lapkričio ir gruodžio mėn. pakilus produkcijos kainoms, paskutinis 2023 m. ketvirtis jau buvo pelningas. Galutinis 2023 m. bendrasis nuostolis siekė 0,40 mln. Eur, kai 2022 m. segmento bendrasis pelnas buvo 2,57 mln. Eur.

Grybininkystės segmentas        

2023 m. grybininkystės segmentas sugeneravo 1,72 mln. Eur bendrojo pelno, kai 2022 m. buvo fiksuotas 1,4 mln. Eur bendrasis nuostolis. Nors pagamintos produkcijos kiekis išliko panašus kaip 2022 m., suvaldyti gamybos kaštai, sumažėjusios energijos resursų kainos leido išlaikyti kaštus 2022 m. lygyje. Produkcijos pardavimo kainos 2023 m. padidėjo 10 proc., užsifiksavo šiame lygyje, turi potencialo augti ir 2024 m.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

2023 m. galutiniam vartojimui skirtų produktų segmento bendrasis pelnas siekė 1,29 mln. Eur, kai 2022 m. bendrasis pelnas buvo 1,74 mln. Eur. Didžiausią įtaką segmento rezultatui turėjo konservuotos produkcijos gamybinio padalinio kooperatinės bendrovės Grybai LT 100 proc. pajų pardavimas 2023 m. viduryje. 2023 m. Grupė pristatė vartotojams naują tvaresnių ekologiškų produktų liniją, kurios pamatą sudaro kasdienio vartojimo pieno produktai, taip pat avižiniai dribsniai bei košės, kiaušiniai, daržovės. Produktais prekiaujama didžiuosiuose Lietuvos prekybos tinkluose, HORECA kanaluose. Grupė siekia mobilizuoti sąmoningų vartotojų bendruomenę, teikiančią prioritetą tvaresniems produktams, auginti produktų asortimentą ir plėsti produkcijos pardavimo tinklą.

Veiklos sąnaudos

Grupės veiklos sąnaudos 2023 m. siekė 14,93 mln. Eur, lyginant su 12,77 mln. Eur 2022 m. Veiklos sąnaudas labiausiai augino rinkodaros išlaidos, investicijos susijusios su naujų galutinių produktų skirtų vartotojams pristatymui rinkoje, taip pat išaugę darbuotojų atlyginimai.

Strategijos įgyvendinimas

Grupė tęsia technologinių projektų vystymą ir ruošiasi jų portfelio plėtrai. AUGA Tech, UAB sukurto biometanu ir elektra varomo traktoriaus „AUGA M1”, skirto dirbti dideliuose ūkiuose, konstrukcija buvo patentuota Jungtinėse Amerikos Valstijose, Eurazijos patentų konvencijos valstybėse bei, dar viešai neskelbta, Australijoje. AUGA group, AB netiesiogiai kontroliuojama bendrovė yra pateikusi paraiškas patentams gauti ir kitose strateginėse rinkose. Gauti ir laukiami technologijos patentai veda link spartesnių technologijos komercializacijos galimybių.

2023 m. lapkričio 29 d. Grupė paskelbė patvirtintus pašarų technologijos bandymų rezultatus. Gautas mokslinių institucijų patvirtinimas, kad ši technologija leidžia padidinti primilžį be įtakos pieno kokybei ir 32 proc. sumažinti karvių virškinimo procesų sukuriamas metano emisijas per žaliavinio pieno litrą. Bandymų rezultatus patvirtino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos mokslininkai, kurie teigiamai vertino rezultatų pagrįstumą.

3 strateginiai Grupės biometano įrenginiai toliau yra ruošiami biometano dujų tiekimui į gamtinių dujų sistemą.

Finansiniai duomenys MS Excel formatu

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas investuotojams susipažinti su Grupės finansiniais duomenimis ir juos analizuoti, Grupė paruošė ir savo interneto tinklapyje viešai skelbia istorinius, įskaitant naujausio ataskaitinio laikotarpio, finansinius duomenis MS Excel formatu. Duomenys pasiekiami šia nuoroda: https://auga.lt/investuotojams/ataskaitos-ir-prezentacijos/ketvirtiniai-ir-metiniai-rezultatai/

Kontaktai:
AUGA group, AB generalinė direktorė 
Elina Chodzkaitė-Barauskienė 
+370 5 233 5340 

PriedasFA 2023Q4.pdf