Julkaistu: 2013-06-04 08:11:00 CEST
YIT
Pörssitiedote

YIT Oyj julkistaa YIT:n osittaisjakautumisessa syntyvälle Caverion Oyj:lle tulevaisuudennäkymät ja tulosohjeistuksen vuoden 2013 toiselle vuosipuoliskolle, strategian, taloudelliset tavoitteet sekä tiettyjä taloudellisia tietoja

Helsinki, Finland, 2013-06-04 08:11 CEST -- YIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE                                                               4.6.2013 KLO 9.11

 

YIT OYJ JULKISTAA YIT:N OSITTAISJAKAUTUMISESSA SYNTYVÄLLE CAVERION OYJ:LLE TULEVAISUUDENNÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUKSEN VUODEN 2013 TOISELLE VUOSIPUOLISKOLLE, STRATEGIAN, TALOUDELLISET TAVOITTEET SEKÄ TIETTYJÄ TALOUDELLISIA TIETOJA

 

YIT Oyj:n (”YIT”) hallitus vahvisti kokouksessaan 3.6.2013 YIT:n osittaisjakautumisessa (”Jakautuminen”) syntyvän Caverion-konsernin tulevaisuudennäkymät ja tulosohjeistuksen vuoden 2013 toiselle vuosipuoliskolle sekä strategian ja taloudelliset tavoitteet vuoteen 2016. Näiden lisäksi tässä tiedotteessa julkistetaan tiettyjä muita aiemmin julkistamattomia tietoja, joita kuvataan Jakautumisessa syntyvää Caverion Oyj:tä koskevassa, arviolta 5.6.2013 julkistettavassa esitteessä (”Esite”). Tällaisia tietoja ovat Caverion-konsernin keskeiset kilpailuvahvuudet, Caverion-konsernin historialliset carve-out ja pro forma -taloudelliset tiedot, 31.3.2013 päättyneen kolmen kuukauden jakson jälkeiset tapahtumat, osingot ja osinkopolitiikka sekä rahoituspolitiikka.

 

YIT:n hallitus hyväksyi ja julkisti Jakautumista koskevan jakautumissuunnitelman 21.2.2013. Jakautumissuunnitelman mukaan YIT jakautuu siten, että kaikki YIT:n kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, jonka nimeksi tulee Caverion Oyj (”Caverion”). YIT:n rakentamispalvelut-liiketoiminta muodostaa YIT:n jatkuvat toiminnot.

 

Jakautuminen tulee voimaan, kun YIT:n ylimääräinen yhtiökokous, joka pidetään 17.6.2013, on hyväksynyt Jakautumisen ja sen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2013. YIT jättää Caverionin puolesta ja lukuun listalleottohakemuksen koskien Caverionin kaikkien osakkeiden listaamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella ”CAV1V” siten, että Caverionin osake on noteerattu arviolta 1.7.2013.

 

TULOSOHJEISTUS VUODEN 2013 TOISELLE VUOSIPUOLISKOLLE:

  • Caverion arvioi, että vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla konsernin liikevaihto on yli 1,3 miljardia euroa ja käyttökate yli 50 milj. euroa.
  • Tulosohjeistuksessa ei ole huomioitu Jakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia, eikä mahdollisiin yritysjärjestelyihin tai -kauppoihin liittyviä kustannuksia.

 

YHTEENVETO STRATEGIASTA JA PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISISTA TAVOITTEISTA CAVERION-KONSERNILLE:

 

Caverionin strategisena tavoitteena on saavuttaa johtava asema kiinteistöteknisten palveluiden markkinoilla Euroopassa. Strategialla on kolme päätavoitetta:

 

  • Pohjois-Euroopassa tavoitteena on erityisesti kannattavuuden parantaminen.
  • Keski-Euroopassa Caverion hakee vahvaa kasvua erityisesti Saksassa ja saksankielisissä maissa. Tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin.
  • Laajat, uudet ja edistykselliset projektit ja palvelut. Yhtiö hakee kasvua ja kannattavuutta panostamalla huollon ja kunnossapidon pitkiin palvelusopimuksiin, Design & Build -hankekehitysprojekteihin sekä energiansäästöön liittyviin  toimituksiin.

 

YIT:n hallitus asetti 3.6.2013 Caverionille seuraavat taloudelliset tavoitteet vuoteen 2016.

 

  TAVOITTEET VUOTEEN 2016 TOTEUMA 2012 (Carve-out)
Liikevaihdon kasvu (%) Keskimäärin yli 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu -2,5
Kannattavuus (%) Käyttökate (EBITDA) yli kuusi prosenttia liikevaihdosta 3,0
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen (milj.euroa) Vahva operatiivinen kassavirta, jolla mahdollistetaan orgaaninen kasvu, lainojen takaisinmaksu ja osingonjako 40,5

 

 

Caverionin palveluiden markkinanäkymät

 

Caverionin toimintaympäristö vaihtelee liiketoiminnoittain ja maittain. Caverion toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Saksassa, Itävallassa, Tanskassa, Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tšekissä ja Romaniassa. Laaja alueellinen toiminta ja kokonaisvaltainen tarjonta tasoittavat taloustilanteen muutosten vaikutusta, sillä muutokset vaikuttavat liiketoimintoihin eri aikaan ja erilaisella voimakkuudella.

 

Kiinteistöteknisten palveluiden markkinatilanteen arvioidaan myös vuonna 2013 vaihtelevan maittain erityisesti projektiliiketoiminnassa. Huolto- ja kunnossapitomarkkinoiden arvioidaan säilyvän määrällisesti vakaana tai jopa kasvavan hieman Caverionin suurimmissa toimintamaissa vuonna 2013. Tekniikan lisääntyminen rakennuksissa kasvattaa uusien palvelujen kysyntää, ja energiatehokkuuspalvelujen kysynnän odotetaan pysyvän vakaana. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan kasvulle on edelleen melko suotuisat edellytykset erityisesti Norjassa, Saksassa ja Itävallassa. Puolassa kiinteistöteknisten palveluiden markkinat kasvavat edelleen, mutta kärsivät ylitarjonnasta, mikä vaikuttaa hintatasoa heikentävästi. Kiinteistöteknisten palveluiden markkinat muualla Keskisessä Itä-Euroopassa (Tšekki ja Romania) kehittyvät hitaasti ja aktiviteetti on alhainen.

 

Uusinvestoinneissa päätöstenteko on edelleen hidasta, mutta positiivisia merkkejä on näkyvissä. Vuoden 2012 stagnaation jälkeen taloteknisten uusinvestointien odotetaan kasvavan hieman Norjassa, Saksassa ja Itävallassa. Kasvun taustalla arvioidaan olevan lisääntyneet julkiset investoinnit sekä kasvava tarve kunnostus- ja peruskorjaustöille. Projektimarkkinoiden kysynnän odotetaan heikkenevän edelleen vuonna 2013 Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä laskevan hieman tai pysyvän nykyisellä tasollaan keskisessä Itä-Euroopassa. Projektimarkkinoiden koon Ruotsissa arvioidaan pienentyvän vuoden 2013 aikana noin 5 prosenttia, pääasiassa heikentyvän kysynnän vuoksi. Norjan projektimarkkinat ovat kehittyneet hyvin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja hyvän kehityksen arvioidaan jatkuvan vuoden 2013 aikana. Baltian maissa ja Venäjällä sekä projekti- että palvelumarkkinoiden kysynnän arvioidaan pysyvän matalalla tasolla.

 

Energiatehokkuuspalveluiden kysynnän kasvulle on edellytyksiä tulevina vuosina tiukentuvan ympäristö-lainsäädännön myötä. Energiatehokkuus ja ympäristösertifikaatit ovat jatkossa yhä merkittävämpiä tekijöitä, joilla kiinteistöjen omistajat voivat nostaa kiinteistöjensä arvoa, mikä edelleen tukee kasvumahdollisuuksia. Myös liikenneinfrastruktuurin ylläpitoon liittyvien palveluiden ja projektien arvioidaan kehittyvän myönteisesti.

 

Tulevaisuudennäkymät vuoden 2013 toiselle vuosipuoliskolle

 

Caverion arvioi, että vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla konsernin liikevaihto on yli 1,3 miljardia euroa ja käyttökate yli 50 milj. euroa.      Tulosohjeistuksessa ei ole huomioitu Jakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia, eikä mahdollisiin yritysjärjestelyihin tai -kauppoihin liittyviä kustannuksia.

 

Yhtiön johto voi toiminnallaan vaikuttaa toiminnan ohjattavuuden ja kannattavuuden parantamiseen alueorganisaatioita tehostamalla ja organisaatiorakenteita madaltamalla sekä liiketoiminnan uudelleenjärjestelyillä. Projektiliiketoiminnan kannattavuutta pyritään parantamaan valitsemalla projektit entistä tarkemmin, hallitsemalla riskejä entistä systemaattisemmin sekä tehostamalla hankintaprosessia. Näiden aiemmin aloitettujen tehostamistoimenpiteiden lisäksi tavoitteena on tehostaa tarjousprosessia sekä keskittää projektiliiketoimintaa osaamiskeskuksiin. Tarjousprosessin kriteereitä on tiukennettu selvästi esimerkiksi hankkeen kannattavuuden ja riskien suhteen ja laadittavien tarjousten määrää karsitaan. Tarjouslaskennassa käytettyjä järjestelmiä ja ohjelmia yhtenäistetään, ja valtuuksia projektien hyväksymiseen on tiukennettu. Yhtiö pyrkii myös arvoketjussa pidemmälle ja pyrkii vahvistamaan asemaansa erityisesti Design & Build -projekteissa. Kaikissa Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden toimintamaissa liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt etenivät vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tavoitteena on noin 600 henkilön vähentäminen vuonna 2013, näistä noin 200 henkilön vähennykset toteutettiin ensimmäisellä neljänneksellä. Toteutettujen kustannussäästöjen ja toimenpiteiden vaikutusten arvioidaan näkyvän kannattavuuden parantumisena loppuvuoden 2013 aikana.

 

Yhtiön johto ei voi vaikuttaa toiminnallaan yleiseen markkinakehitykseen. Yhtiön johdon arvion mukaan vuoden 2012 viimeisestä neljänneksestä lähtien asiakkaiden lykkäämien huollon ja kunnossapidon lisätöiden arvioidaan aiheuttavan kasvavaa kysyntää, minkä arvioidaan myös osaltaan tukevan kannattavuuden myönteistä kehitystä loppuvuonna. Tilauskannan vahvistuminen selvästi Keski-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa ja kysynnän piristyminen Saksassa vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä osaltaan tukevat johdon arvion mukaan loppuvuoden kehitystä. Kasvanut epävarmuus yleisestä makrotaloudellisesta kehityksestä vaikuttaa kuitenkin Caverionin liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

 

 

Strategia ja taloudelliset tavoitteet Caverion-konsernille

 

Koska Caverion tulee perustetuksi vasta Jakautumisen yhteydessä, YIT on Caverionin puolesta määrittänyt Caverionin strategian ja taloudelliset tavoitteet. Syntymisensä jälkeen Caverion päättää itsenäisesti strategiastaan sekä taloudellisista tavoitteistaan.

 

Caverionin strategisena tavoitteena on saavuttaa johtava asema kiinteistöteknisten palveluiden markkinoilla Euroopassa. Strategialla on kolme päätavoitetta:

 

  • Pohjois-Euroopassa tavoitteena on erityisesti kannattavuuden parantaminen.
  • Keski-Euroopassa Caverion hakee vahvaa kasvua erityisesti Saksassa ja saksankielisissä maissa. Tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin.
  • Laajat, uudet ja edistykselliset projektit ja palvelut. Yhtiö hakee kasvua ja kannattavuutta panostamalla huollon ja kunnossapidon pitkiin palvelusopimuksiin, Design & Build -hankekehitysprojekteihin  sekä energiansäästöön liittyviin  toimituksiin.

 

Kannattavuuden parantaminen Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa

 

Caverionin tavoitteena on parantaa Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden kannattavuutta. Aikaisemmin ilmoitetut toimenpiteet 40 milj. euron kustannussäästöjen toteuttamiseksi on tehty ja 800 henkilön vähennykset on toteutettu vuoden 2012 loppuun mennessä. Henkilöstöön liittyvät säästötoimenpiteet on toteutettu ja tavoitellut säästöt saavutettu. Kuitenkin säästötoimenpiteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi markkinakehityksestä ja liikevaihdon laskusta johtuen. Näin ollen Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa kustannusten sopeuttamista jatketaan edelleen vuoden 2013 aikana. Tavoitteena on noin 600 henkilön vähentäminen vuonna 2013, näistä noin 200 henkilön vähennykset toteutettiin ensimmäisellä neljänneksellä 2013. Projektiliiketoiminnan kannattavuutta pyritään parantamaan valitsemalla projektit entistä tarkemmin, hallitsemalla riskejä entistä systemaattisemmin sekä tehostamalla hankintaprosessia. Näiden aiemmin aloitettujen tehostamistoimenpiteiden lisäksi tavoitteena on tehostaa tarjousprosessia sekä keskittää projektiliiketoimintaa osaamiskeskuksiin. Tarjousprosessin kriteereitä on tiukennettu selvästi esimerkiksi hankkeen kannattavuuden ja riskien suhteen ja laadittavien tarjousten määrää karsitaan. Tarjouslaskennassa käytettyjä järjestelmiä ja ohjelmia yhtenäistetään, ja valtuuksia projektien hyväksymiseen on tiukennettu.

 

Vahva kasvu Keski-Euroopassa

 

Keski-Euroopassa Caverion hakee vahvaa kasvua sekä yritysostoin että orgaanisesti. Caverionin markkinaosuudet Keski-Euroopan maissa ovat pienemmät kuin Pohjois-Euroopassa, mikä antaa hyvän mahdollisuuden kasvuun näillä hajanaisilla Keski-Euroopan markkinoilla. Yhtiön johdon mukaan Caverion on Saksassa markkina-asemaltaan toiseksi suurin toimija noin kahden prosentin markkinaosuudellaan ja Itävallassa kolmanneksi suurin toimija noin kolmen prosentin markkinaosuudellaan.

 

Caverion pyrkii laajentumaan edelleen saksankielisillä alueilla kiinteistöteknisissä palveluissa valikoiduin yri-tysostoin. YIT on laajentunut Keski-Euroopan markkinoille kahdella merkittävällä yritysostolla (MCE 2008, caverion GmbH 2010) ja yhtiö näkee, että myös Caverionilla on edellytyksiä jatkaa kasvua yritysostoin.

 

Caverionin tavoitteena on kasvattaa huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa merkittävästi Keski-Euroopassa, jossa huollon ja palveluiden osuus liikevaihdosta on alhaisempi kuin Pohjois-Euroopassa. Kiinteistötekniikan huollon ja kunnossapidon näkymät ovat pidemmällä aikavälillä hyvät kaikissa toimintamaissa. Suhdanteet vaikuttavat huollon kysyntään projektiliiketoimintaa vähemmän, ja huoltoliiketoiminnan kannattavuus on tyypillisesti myös parempi. Vuonna 2012 huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus koko kiinteistöteknisen ja teollisuuden liiketoiminnan volyymistä oli Pohjois-Euroopassa 64 prosenttia ja Keski-Euroopassa 31 prosenttia.

 

Kasvua ja kannattavuutta haetaan laajoilla, uusilla ja edistyksellisillä projekteilla ja palveluilla

 

Projektiliiketoiminnassa tavoitteena on kasvaa niin kutsuttujen Design & Build -projektien ja taloteknisten kokonaistoimitusten tarjoajana, sillä Caverion on omimmillaan suurissa, mittavia resursseja ja laajaa osaamista vaativissa hankkeissa, joissa osallistutaan ratkaisun suunnittelusta tekniikan toimittamiseen. Tällaisessa hankekehityksessä on tyypillisesti parempi kannattavuus kuin yksittäisissä kilpailu-urakoissa. Suurprojektit kestävät usein vuosia ja tuovat hyvin kassavirtaa.

 

Yhtiö pyrkii myös kasvattamaan pitkäaikaisia palvelusopimuksia, vahvistamaan teknistä erityisosaamistaan sekä lisäämään edelläkävijyyttään energiatehokkaan kiinteistötekniikan ja energiatehokkuuspalvelujen tarjoajana. Caverion on ollut jo pitkään energiatehokkaan kiinteistötekniikan edelläkävijä, ja sen tavoitteena on jatkossakin panostaa tuotteidensa ja palvelujensa kehittämiseen.

 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

 

YIT:n hallitus asetti 3.6.2013 Caverionille seuraavat taloudelliset tavoitteet vuoteen 2016.

 

  TAVOITTEET VUOTEEN 2016 TOTEUMA 2012 (Carve-out)
Liikevaihdon kasvu (%) Keskimäärin yli 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu -2,5
Kannattavuus (%) Käyttökate (EBITDA) yli kuusi prosenttia liikevaihdosta 3,0
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen (milj.euroa) Vahva operatiivinen kassavirta, jolla mahdollistetaan orgaaninen kasvu, lainojen takaisinmaksu ja osingonjako 40,5

 

Ei ole varmuutta, että yhtiö saavuttaa edellä esitetyt taloudelliset tavoitteet tai mahdollisesti saavutettuaan tavoitteensa kykenee pysymään niissä jatkossakin. Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan edellä mainittuja ja muita taloudellisia tavoitteita ja suoriutumisen mittareita valitsemillaan aikaväleillä.

 

Caverion-konsernin keskeiset kilpailuvahvuudet

 

Kattavat palvelut ja vahva markkina-asema valituilla maantieteellisillä toimialueilla.

 

Kiinteistöteknisten palvelujen markkinat ovat kaikilla Caverionin maantieteellisillä alueilla hajanaiset, eikä yksittäisillä toimijoilla ole missään Caverionille merkittävässä toimintamaassa yli 10 prosentin markkinaosuutta. Markkinoilla on paljon pieniä toimijoita, jotka keskittyvät vain muutamaan tekniseen ratkaisuun rajatulla maantieteellisellä alueella. Caverionin vahvuutena ovat sen tarjoamat laajat palvelut, jotka kattavat kaikki talotekniset järjestelmät läpi kiinteistön elinkaaren aina suunnittelusta ja asennuksesta huoltoon ja kunnossapitoon. Kattavan osaamisensa ansiosta Caverion voi tarjota talotekniikan kokonaistoimituksia myös suurissa Design & Build -hankkeissa, joissa on tyypillisesti parempi kannattavuus ja vähemmän kilpailua kuin perinteisissä kilpailu-urakoissa.

 

Tekniikan lisääntyminen rakennuksissa kasvattaa uusien palvelujen kysyntää, ja kiinteistöteknisten palvelujen ulkoistamisen arvioidaan lisääntyvän. Kokonaisvaltaisen kiinteistöteknisen osaamisen arvioidaan tuovan kilpailuetua Caverionille, sillä asiakkaat suosivat usein yhtä kokonaistoimittajaa useiden, pienten toimittajien sijasta.

 

Caverionilla on vahva markkina-asema kaikissa tärkeimmissä toimintamaissa: se on yhtiön johdon arvion mukaan liikevaihdolla mitattuna markkinajohtaja Suomessa ja Norjassa, toiseksi suurin Ruotsissa ja relevanteilla markkinoilla Saksassa sekä kolmen suurimman joukossa myös Tanskassa ja Itävallassa (Markkinoiden koon lähde: Euroconstruct joulukuu 2012, VTT ja yhtiön kolmansista julkisista lähteistä koottujen tietojen perusteella tehty johdon arvio). Caverionilla on myös teollisuuden palvelujen erikoisosaamista erityisesti Suomessa ja Ruotsissa.

 

Vankka kokemus yritysostoista tukee kasvumahdollisuuksia hajanaisilla markkinoilla

 

Caverionin johdolla ja liiketoiminta-alueilla on vankka kokemus yritysostoista, uudelleenjärjestelyistä ja yhtiöi-den integroinnista kaikissa liiketoiminnan kannalta keskeisissä toimintamaissaan. Hajanaiset markkinat tarjoavat edelleen runsaasti mahdollisuuksia yritysostoihin. Caverionin strategisena tavoitteena on kasvaa myös yritysostoin erityisesti Keski-Euroopassa.

 

Merkittävimpien ostettujen yritysten kannattavuutta on menestyksekkäästi parannettu varsin lyhyessä ajassa yrityskauppojen jälkeen. YIT:n kiinteistöteknisten palvelujen merkittävä kasvu, ja samalla Caverionin kansainvälisen liiketoiminnan perusteet, luotiin 2000-luvun alussa, kun YIT osti Ruotsista Calor AB:n ja ABB:n kiinteistötekniset palvelut. Nämä yritysostot lähes kolminkertaistivat YIT:n kiinteistöteknisten palvelujen volyymin. Samalla YIT onnistui parantamaan hankittujen liiketoimintojen kannattavuutta: muun muassa ABB:ltä hankittujen liiketoimintojen liikevoittoprosentti kasvoi vuoden 2003 nollatasolta yli seitsemään prosenttiin vuoteen 2007 mennessä. Vastaavasti Keski-Euroopan kiinteistöteknisten palvelujen liiketoiminta, liikevaihto ja liikevoittoprosentti kasvoivat merkittävästi vuosina 2008–2010 MCE AG:n ja caverion GmbH:n hankintojen myötä. YIT:n kiinteistöteknisten palveluiden liiketoiminnan liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu vuosina 2000−2012 oli noin 15 prosenttia, missä yritysostoilla oli merkittävä rooli. 

 

Vähäinen sidottu pääoma, laaja asiakaspohja ja huoltoliiketoiminnan merkittävä osuus liiketoiminnasta luovat edellytykset vahvalle ja vakaalle kassavirralle.

 

Kiinteistöteknisten palveluiden liiketoiminta sitoo varsin vähän pääomaa ja vaatii mahdollisia yritysostoja lukuun ottamatta vain vähäisiä investointeja. Caverionin carve-out tilinpäätösten mukaiset kassaperusteiset investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat yhteensä 14,2 milj. euroa vuosina 2010–2012, mikä vastaa vain noin 4 prosenttia kyseisten vuosien yhteenlasketusta käyttökatteesta (EBITDA).

 

Pitkäaikaiset asiakkuudet ja toisaalta laaja asiakaspohja tukevat kassavirran vakautta. Caverion ei ole riippuvainen yksittäisistä asiakkaista: sen kymmenen suurinta asiakasta vastasivat ainoastaan noin 14 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2012. Myös erilaiset asiakasryhmät yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä laaja maantieteellinen toiminta-alue vähentävät liiketoiminnan riippuvuutta suhdannevaihteluista.

 

Vuonna 2012 Caverionin liiketoiminnasta 55 prosentin osuus oli huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa, jossa liiketoiminnan syklisyys on vähäisempää kuin projektiliiketoiminnassa. Huollon ja kunnossapidon osuus liike-vaihdosta on pysynyt vakaalla tasolla viime vuosina. Sen kysynnän odotetaan kehittyvän vakaasti myös tulevaisuudessa, sillä muun muassa tekniikan määrän kasvu rakennuksissa pitää yllä huollon ja kunnossapidon jatkuvaa tarvetta.

 

Kiinteistötekninen liiketoiminta on tuottanut YIT:lle pitkällä aikavälillä vahvaa kassavirtaa. Jakautumisen jälkeen kassavirta on jatkossa käytettävissä pelkästään Caverionin kiinteistöteknisen liiketoiminnan kehittämiseen. Yksittäisten vuosien kokonaiskassavirtaan vaikuttavat luonnollisesti myös muutokset käyttöpääomassa, minkä vuoksi muun muassa myyntisaamisten ja saatavien ennakkomaksujen hallinnalla on keskeinen merkitys mahdollisesti muun muassa yritysostoihin käytettävän kassavirran muodostumisen kannalta.

 

Tekninen edelläkävijyys ja omat innovatiiviset ratkaisut

 

Caverionin teknologinen osaaminen kattaa kaikki talotekniset järjestelmät, mikä osaltaan erottaa sen pienemmistä toimijoista. Lisäksi Caverionilla on teknistä erikoisosaamista erityisesti energiansäästössä, jäähdytyksessä, puhdastilojen ja muiden vaativien kohteiden kuten esimerkiksi sairaaloiden ja laboratorioiden teknologioissa, liikenne- ja tunnelitelematiikassa ja teollisuuden korkeapaineputkistoissa. Caverion tarjoaa omia tuotteita ja tuotemerkkejä esimerkiksi kiinteistöautomaatiossa ja ilmastointijärjestelmissä ja se investoi vahvasti tuotekehitykseen omassa tutkimuskeskuksessaan.

 

Caverion tarjoaa vaativaa kiinteistöjen automaatiota, etävalvontaa ja valvomopalveluja. Tällaista laajaa erikoisosaamista on markkinoilla vähän. Valvomopalveluiden kysynnän arvioidaan olevan kasvussa, sillä ne vähentävät huoltokäyntien tarvetta ja säästävät merkittävästi asiakkaiden kustannuksia. Huolto- ja kunnossapitopalveluiden arvioidaan keskittyvän tulevaisuudessa yhä enemmän toimenpiteiden ennakointiin ja todelliseen tarpeeseen, mikä tukee Caverionin palveluiden kysyntää.

 

Caverionin liiketoiminta on henkilövaltaista työtä, joka perustuu henkilöstön korkeaan ammattitaitoon. Oman henkilöstön osuus on merkittävä erityisesti palveluliiketoiminnassa, mikä takaa tasaisen korkean palvelun tason. Alihankkijoita käytetään tarpeen mukaan lähinnä projektiliiketoiminnassa tuomaan joustavuutta kokonaiskapasiteettiin.

 

Energiatehokkuus osana kaikkea palvelua

 

Energiatehokkuus on nykyisin asiakkaille olennainen valintakriteeri palveluntarjoajaa valittaessa. Sen merkityksen arvioidaan kasvavan edelleen tulevaisuudessa ympäristömääräysten tiukentuessa ja energiakustannusten kasvaessa. Tämä on Caverionille kilpailuetu, sillä energiatehokkuus on osa kaikkia Caverionin palveluja ja energiansäästö pyritään liittämään osaksi kaikkia projektitoimituksia ja palvelusopimuksia. Erityisesti suurissa hankekehitysprojekteissa energiatehokkuus on ollut keskeinen tekijä, jolla Caverion on voittanut hankkeita.

 

 

Caverion-konsernin historialliset carve-out taloudelliset tiedot
Esite sisältää seuraavat Caverion-konsernin historialliset carve-out taloudelliset tiedot:

 

- Caverion-konsernin tilintarkastetut carve-out tilinpäätökset 31.12.2012, 31.12.2011 ja 31.12.2010 päättyneiltä tilikausilta

- Caverion-konsernin tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot 31.3.2013 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta vertailutietoineen.

 

Yllä mainitut Caverion-konsernin historialliset carve-out taloudelliset tiedot on liitetty kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteiksi 1 ja 2.

 

Caverion ei ole aikaisemmin muodostanut erillistä juridista konsernia. Esitteeseen sisällytettävät carve-out tilinpäätökset kuvaavat niiden yhtiöiden taloudellisia tietoja, jotka ovat aikaisemmin muodostaneet YIT-konsernin kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminnan, koostuen aikaisemmin YIT-konsernissa esitettyjen Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut ja Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -segmenttien liiketoiminnasta.

 

Caverion-konsernin historialliset carve-out tilinpäätökset 31.12.2012, 31.12.2011 ja 31.12.2010 päättyneiltä tilikausilta ja carve-out taloudelliset tiedot 31.3.2013 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu yhdistelemällä (”carve-out”) YIT:n konsernitilinpäätöksiin sisältyneet –kiinteistötekniset palvelut liiketoiminnalle kuuluvat liiketoimintojen toteutuneet tuotot ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat. Lisäksi carve-out tilinpäätöksiin ja osavuosittaisiin taloudellisiin tietoihin sisältyy YIT Oyj:ltä ja Perusyhtymä Oy:ltä kohdistettuja tuottoja, kuluja, varoja, velkoja ja rahavirtoja.

 

Carve-out tilinpäätökset on laadittu Euroopan Unionissa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, ”IFRS”) mukaisesti ottaen huomioon carve-out tilinpäätösten liitetiedoissa kuvatut periaatteet, joiden mukaisesti Caverion-konsernille kuuluvat varat, velat, tuotot, kulut ja rahavirrat on määritetty.

 

Carve-out tilinpäätökset eivät välttämättä anna kuvaa Caverion-konsernin tulevasta tuloksentekokyvystä, eivätkä ne välttämättä kuvaa sitä, mitkä yhdisteltyjen toimintojen tulokset, taloudellinen asema ja rahavirrat olisivat olleet, jos Caverion tytäryhtiöineen olisi toiminut itsenäisenä konsernina ja esittänyt erillisen tilinpäätöksen edellä kerrotuilta ajanjaksoilta.

 

Caverion-konsernin pro forma –taloudelliset tiedot

 

Esitteeseen sisällytettävät tilintarkastamattomat pro forma –tiedot on tarkoitettu havainnollistamaan niitä Jakautumisen vaikutuksia, jotka eivät sisälly historiallisiin carve-out taloudellisiin tietoihin. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on esitetty havainnollistamaan Jakautumisessa Caverionille siirtyvän helmikuussa 2013 neuvotellun rahoitussopimuksen, Jakautumisessa syntyvän Caverion Oyj:n pääomarakenteen ja Jakautumiseen liittyvien kulujen oletettuja vaikutuksia Caverionin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan pro forma -tiedoissa esitettyinä ajankohtina.

 

Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on esitetty tarkoituksena havainnollistaa, mikä Caverionin liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema olisi, jos Jakautuminen olisi tapahtunut aiemmin. Pro forma -tiedot on esitetty yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa, eikä niiden tarkoituksena ole esittää, millaiset Caverionin liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema olisivat, jos Jakautuminen olisi tapahtunut näissä pro forma  – tiedoissa esitettyinä ajankohtina. Pro forma -tietojen tarkoituksena ei ole myöskään ennakoida, millaiset Caverionin liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema ovat tulevaisuudessa, eivätkä ne kuvasta sitä, millaiset Caverionin toiminnan tulos ja taloudellinen asema olisivat olleet, jos Caverion olisi ollut itsenäinen julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö esitettävien kausien aikana.

 

Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin. Ei ole mitään varmuutta siitä, että tilintarkastamattomia yhdistettyjä pro forma -tietoja laadittaessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi.

 

Pro forma -tuloslaskelma ja -laaja tuloslaskelma 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ja pro forma -tuloslaskelma ja -laaja tuloslaskelma 31.3.2013 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on koottu olettaen, että Jakautuminen olisi toteutunut 1.1.2012, ja pro forma -tase 31.3.2013 on koottu olettaen, että Jakautuminen olisi toteutunut 31.3.2013. 

 

Yllä mainitut Caverion-konsernin forma -taloudelliset tiedot on liitetty kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteeksi 3.

 

31.3.2013 päättyneen kolmen kuukauden jakson jälkeiset tapahtumat

 

YIT on 23.5.2013 julkistanut tehneensä alustavan, ei-sitovan tarjouksen HOCHTIEF Service Solutionsin hankinnasta. YIT:n alustavan tarjouksen perusteella myyjä on ilmoittanut, että YIT:n ehdotuksen perusteella voidaan käynnistää due diligence -prosessi sekä myynti- ja ostosopimusneuvottelut.

 

YIT:n ei oleteta olevan ainoa mahdollisen yritysoston seuraavaan vaiheeseen edennyt tarjouksentekijä. Koska tarjousprosessi ja myyntineuvottelut ovat vasta käynnistysvaiheessa, mahdollisen yritysoston ehdot, mukaan lukien ostohinta, ovat vielä sopimatta. Tämän vuoksi YIT ei tällä hetkellä voi arvioida yritysoston toteutumisen todennäköisyyttä, tarkkaa aikataulua, sen vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan tai mahdolliseen yritysostoon liittyviä riskejä.

 

HOCHTIEF Service Solutionsin liiketoiminta liittyy YIT:n kiinteistöteknisten palveluiden liiketoimintaan. Mahdollisesti ostettu liiketoiminta siirtyisi siten Jakautumisessa Caverionille.

 

Osingot ja osinkopolitiikka

 

Caverionin tavoitteena on, että yhtiö jakaa osinkoina ja pääoman palautuksina yhtiön osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutoksia. Vaikka tämän osinkopolitiikan muuttaminen ei ole suunnitteilla, ei voida taata, että osinkoa tai pääoman palautusta todella maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita voida myöskään antaa minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen tai pääoman palautuksen määrästä.

 

Caverionin rahoituspolitiikka

 

YIT-konsernin hallitus on 3.6.2013 hyväksynyt Caverionin käyttöön tulevan rahoituspolitiikan, joka noudattaa pääpiirteittäin samoja käytäntöjä kuin YIT:n käytössä oleva rahoituspolitiikka. Merkittävimmät muutokset Caverionin rahoituspolitiikkaan koskevat Caverionin velkojen maturiteettijakaumaa sekä korkoriskin ja vastapuoliriskin hallintaa. Caverion-konserni pyrkii siihen, että korkeintaan puolet korollisesta velasta saa erääntyä saman kalenterivuoden aikana ja Caverionin nettovelan keskimääräisenä korkosidonnaisuustavoitteena on 18 kuukautta.

 

Lisätietoja antavat:

 

Juhani Pitkäkoski, toimitusjohtaja, juhani.pitkakoski@yit.fi, +358 400 451 644

Sakari Toikkanen, Liiketoiminnan kehitysjohtaja, sakari.toikkanen@yit.fi, +358 40 532 2174

 

YIT OYJ

 

Milena Hæggström

Sijoittajasuhdepäällikkö

 

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, 25 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

 

HUOMAUTUS


 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

 

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  YIT Oyj ja Caverion Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Caverionin arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa. Caverionin osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.


Liite1_Caverion tilinpaatokset 2010-2012_FINAL_FI.pdf
Liite2_Caverion taloudelliset tiedot 03_2013_FINAL_FI.pdf
Liite3_Caverion-konsernin_pro_forma_taloudelliset_tiedot_FI.pdf