English Lithuanian
Paskelbta: 2023-01-31 16:00:00 CET
AB Šiaulių bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2023 m. vasario 22 d. šaukiamas AB Šiaulių banko (buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, įmonės kodas 112025254) (toliau - Bankas) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas siekiant, kad AB Šiaulių banko visuotinis akcininkų susirinkimas priimtų sprendimus, reikalingus įgyvendinti 2022 m. lapkričio 22 dieną pasirašytą sutartį dėl AB „Invalda INVL“ valdomų mažmeninių klientų turto valdymo ir gyvybės draudimo verslų sujungimo su AB Šiaulių banko grupe (toliau – Sandoris) (žr. pranešimą 1, pranešimą 2), kurio sudėtine dalimi yra 2023 m. sausio 31 dieną pasirašytas papildomas susitarimas nustatantis, kad AB „Invalda INVL“ nusprendus ir AB Šiaulių banko valdybai ir stebėtojų tarybai iš anksto pritarus, gyvybės draudimo paslaugų verslas, vykdomas Latvijoje ir Estijoje, gali būti pašalintas iš Sandorio objekto.

Susirinkimo vieta – Banko patalpose adresu Tilžės g. 149, Šiauliai (3 aukštas, Ąžuolų salė).

Susirinkimo pradžia – 15.00 val. (registracija prasideda 14.00 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. vasario 14 d. (balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Banko akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Teisių apskaitos diena – 2023 m. kovo 8 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Banko valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė

 1. Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais.
 2. Akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujos emisijos akcijų atšaukimas.
 3. Įstatų pakeitimas.
 4. Pritarimas įgyvendinti sudarytą Pagrindinę sutartį dėl AB „Invalda INVL“ valdomų mažmeninių klientų turto valdymo ir gyvybės draudimo verslų sujungimo su AB Šiaulių banko grupe.

Sprendimų projektai ir kita informacija
Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, skelbiama Banko interneto svetainėje www.sb.lt skiltyje „Banko investuotojams“ / „Susirinkimai“. Visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, ten bus informacija ir dokumentai:

 • pranešimas apie susirinkimo šaukimą;
 • bendras Banko akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną;
 • sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti susirinkimui;
 • bendrojo balsavimo biuletenio forma (pildomas .pdf);
 • bendrojo balsavimo biuletenio pildymo ir pateikimo Bankui instrukcija;
 • įgaliojimo atstovauti akcininkui forma.

Siūlymai papildyti darbotvarkę
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą, arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę ir visa pridedama informacija turi būti rašytiniai.  Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2023 m. vasario 8 d. 17.00 val. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bankas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais, kaip ir apie susirinkimo sušaukimą.

Sprendimų projektų siūlymai
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Pateikiami sprendimų projektai turi būti rašytiniai. Jie gali būti pateikiami Bankui iki 2023 m. vasario 22 d. 12.00 val.

Klausimai, susiję su darbotvarkės klausimais
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bankui klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus akcininkai gali pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. vasario 20 d. 17.00 val. Į pateiktus klausimus, išskyrus tuos, kurie susiję su Banko komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija, Bankas atsakys akcininkui iki susirinkimo.

Įgaliojimai
Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir patvirtintas įstatymų numatyta tvarka. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.

Akcininko įgaliojimas kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui balsuoti akcininko vardu susirinkime gali būti suteiktas elektroninio ryšio priemonėmis. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninėmis priemonėmis suformuotą  įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninio ryšio priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bankui el. paštu info@sb.lt ne vėliau kaip iki 17.00 val. paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai.

Akcininkas, turintis Banko akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bankui galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Dalyvavimas ir balsavimas
Akcininkai ir akcininkų įgaliotiniai, kurie atvyks ir fiziškai dalyvaus susirinkime, balsuos susirinkimo vietoje registruojantis gauta balsavimo kortele.
Bankas rekomenduoja akcininkams arba akcininkų įgaliotiniams pasinaudoti galimybe balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Biuletenio forma (pildomas .pdf) ir instrukcija patalpinta Banko interneto svetainėje www.sb.lt skiltyje „Banko investuotojams“ / „Susirinkimai“. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki susirinkimo dienos 15.00 val.

Dokumentų pristatymas
Visi akcininko ar jo įgalioto asmens Bankui teikiami dokumentai (bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu tokie turi būti pridedami), siūlymai dėl darbotvarkės, klausimai) Bankui gali būti pateikiami šiais būdais: 

 1. Popierinės formos dokumentai (originalai arba patvirtintos kopijos) pristatomi darbo dienomis į Banko sekretoriatą arba siunčiami paštu adresu: AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai.
 2. Pasirašyti fiziškai, nuskenuoti dokumentai perduodami per Banko interneto banką (jei akcininkas yra jos naudotojas). Prisijungus rinktis: Kitos paslaugos / Pranešimai / +Naujas pranešimas / užpildomi laukai: Kategorija: „Vertybiniai popieriai“, Tema: „Akcininkų susirinkimas“, Pranešimas: „Balsavimo biuletenis“, prisegamas skenuotas failas / Siųsti.
 3. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai, pateikiami  Bankui (pvz., per Dokobit platformą) nurodant Banką kaip dalyvį (gavėją) pagal elektroninio pašto adresą kc@sb.lt.

Skenuoti dokumentai, pateikti per interneto banką (2 būdas) ir elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu parašu per elektroninio parašo paslaugos teikėją (3 būdas) gali būti pateikiami tik tie, kuriuos pasirašo pats teikiantis asmuo. Tokiu būdu, pvz., įgaliotas asmuo negali pateikti Bankui akcininko įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę balsuoti už akcininką.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas, Rinkų ir iždo departamento direktorius
tel. (8 5) 203 22 00, tomas.varenbergas@sb.lt