Finnish
Julkaistu: 2003-02-25 07:03:31 CET
Elisa
Pörssitiedote
ELISAN KOKO VUODEN 2002 TULOS ILMAN KERT
ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.2.2003 KLO 8.00

ELISAN KOKO VUODEN
2002 TULOS ILMAN KERTAERIä OLI -23 MEUR,
VIIMEINEN VUOSINELJäNNES TOTEUTUI
Q3:N TASOISENA

Konsernin vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 385
(386)
miljoonaa euroa. Kertaluonteisista eristä puhdistetut
tunnusluvut
olivat seuraavat:

·  käyttökate 88 milj. euroa (90)
·  
liikevoitto 10 milj. euroa (13)
·  tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja -3
milj. euroa (-1)

Vuosineljänneksen luvut eivät ole liiketoiminnan myynneistä
ja
konsolidoinneista johtuen täysin vertailukelpoisia edellisen
vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Konsernin koko vuoden 2002 liikevaihto
oli 1 563 miljoonaa euroa
(1 439 milj. euroa). Kertaluonteisista eristä
puhdistetut
tunnusluvut olivat seuraavat:

·  käyttökate 342 milj. euroa
(324)
·  liikevoitto 32 milj. euroa (67)
·  tulos ennen satunnaisia eriä
ja veroja -23 milj. euroa (5)

Vuoden 2002 tulokseen sisältyi kertaluonteisia
kuluja 154
miljoonaa euroa ja tuottoja 73 miljoonaa euroa. Näitä eriä
olivat
kulukirjaukset GSM-rahoitussopimuksista ja -verkoista
sekä
liiketoimintojen ja kiinteistöjen myynnit.

Virallisen tilinpäätöksen
tunnusluvut olivat:

·  käyttökate 333 milj. euroa (425)
·  liikevoitto
-48 milj. euroa (108)
·  tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja -103 milj.
euroa (46)

Konsernin koko vuoden kassavirta investointien jälkeen
oli
positiivinen 89 miljoonaa euroa, ja rahoituksellinen asema
oli
vakaa.

Konsernin nettovelkaa vähennettiin toisen vuosipuoliskon aikana
ja
se oli vuoden lopussa 757 milj. euroa. Vuoden 2002
operatiiviset
investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 218 miljoonaa
(324),
investoinnit osakkeisiin 16 miljoonaa (242) ja GSM-
rahoitussopimusten
takaisinostoihin noin 50 miljoonaa euroa (49).
Konsernin omavaraisuusaste oli
38 prosenttia (40).

Hallitus esittää, että vuodelta 2002 ei jaeta
osinkoa.

Toimitusjohtaja Matti Mattheiszen toteaa konsernin vuoden
2002
tuloksen jääneen epätyydyttävälle tasolle, vaikka keskeiset
muut
toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetiin. öOlemme
voimakkaasti
sopeuttaneet kustannuksia, henkilöstömäärää sekä
investointeja.
Kotimaan konsolidoinnit ovat tuoneet synergiaa, josta
hyödymme
jatkossakin. Hyviä saavutuksia vuonna 2002 ovat myös
positiivinen
kassavirta, nettovelan vähentäminen ja investointien
pysyminen
tavoitteissa. Loppuvuoden onnistunut myynti kasvatti
Radiolinjan
liittymämäärää noin 41 000 kappaleella. Saksassa saavutimme

lupausten mukaisen positiivisen käyttökatteen vuoden 2002 
viimeisellä
neljänneksellä.ö

öKiinteän verkon liiketoiminnassa Elisa
vahvisti
markkinajohtajuuttaan laajakaistaliittymissä, joiden määrä kasvoi
71
900:aan. Elisa Mobile –liiketoiminta-alueella
monipuolistimme
palvelutarjontaamme solmimalla kumppanuuden Vodafonen kanssa
sekä
käynnistämällä GPRS- ja multimediapalvelut.ö

öVuonna 2003 arvioimme
liikevaihdon kasvavan enintään 3 prosenttia.
Vallitsevan markkinanäkemyksen
perusteella odotamme käyttökatteen 
ja tuloksen maltillista parannustaa viime
vuodesta. Pidämme 
investoinnit 15 prosentin tasolla liikevaihdosta ja
haemme
rakenneratkaisuja ei-ydinliiketoiminnoille. Nettovelkaa
pienennämme
edelleen ja kassavirta pidetään positiivisena.ö

öSaksan liiketoiminta
tuottaa vuonna 2003 positiivista
käyttökatetta, ja liikevoittoa arvioimme
kertyvän vuoden 2004
ensimmäisellä vuosipuoliskollaö, sanoo
Mattheiszen.

Tilinpäätöstä koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole
vielä
annettu. Elisa Communications Oyj:n vuosikertomus ilmestyy
viikolla
13.

ELISA COMMUNICATIONS OYJ
Jyrki Antikainen,
viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Mattheiszen, puh. 010
262 2917
Johtaja, Group Spokesman Pekka Perttula, puh. 050 555 0600
Talous-
ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Silaskivi, puh. 010 262
2606
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262
3036

Liite:

Elisa Communications Oyj:n tilinpäätöstiedote
2002

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002


Tietoliikenteen
markkinatilanne

Talouden epävarmuus ja operaattoreiden
velkaantuneisuus
vaikuttivat voimakkaasti koko telealaan vuonna 2002. Tämä
näkyi
useiden, myös Suomessa toimivien operaattoreiden
ajautumisena
selvitystilaan. Kasvun hidastuessa ja kilpailun
kiristyessä
kannattavuutta on toimialalla parannettu karsimalla
kustannuksia
ja vähentämällä investointeja. Kilpailukykyä ja kasvua on
haettu
yrityskaupoilla ja yhteistyösopimuksilla.

Suomessa telealan
kilpailua sävytti mobiili- ja
laajakaistaliittymien voimakas markkinointi
uusille asiakkaille.
Myös uusia teknologioita ja palveluita, kuten GPRS
ja
multimediaviestit (MMS), otettiin käyttöön vuonna 2002. Niillä
ei
kuitenkaan ollut vielä merkittävää vaikutusta konsernin
liiketoiminnan
kannalta.

Vaikeutunut markkinatilanne näkyi Elisa Communications Oyj
-
konsernin vuoden 2002 tuloksessa, joka jäi
tavoitteita
heikommaksi.


Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto
oli 1 563 miljoonaa euroa (1 439).
Liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna.
Liikevaihtoluvut eivät ole vertailukelpoisia
edellisvuoteen
verrattuna liiketoimintojen myyntien (mm. puhelinluettelo-
ja
asennusliiketoiminta) ja yrityshankintojen (mm. Tropolys vuonna
2002, Soon
ja Yomi vuonna 2001) vuoksi.


Tuloskehitys

Konsernin liikevoitto
vuodelta 2002 ilman kertaluonteisia eriä oli
32 miljoonaa euroa (67).
Liikevoittoa rasittavia kertaluonteisia
eriä olivat:
 ·  77 miljoonan euron
kulukirjaus GSM-verkkoa koskevien
   rahoitussopimusten vuokravastuusta,

·  51 miljoonan euron lisäpoistot GSM-verkoista,
 ·  14 miljoonan euron
kulukirjaukset Saksan liiketoiminnasta ja
 ·  12 miljoonan euron muut
kertaluonteiset kulukirjaukset.

Konsernin tilinpäätöksen mukainen
(raportoitu) liikevoitto
vuodelta 2002 oli –48 miljoonaa euroa
(108).

Vuoden 2002 raportoituun liikevoittoon sisältyi
osakkeiden,
liiketoimintojen ja kiinteistöjen myyntivoittoja yhteensä
73
miljoonaa euroa (104). Vuonna 2002 myytiin mm. Elisa Instalia
Oy:n
asennusliiketoiminta sekä Soon Com Oy:n, Yomi Oyj:n ja Riihimäen
Puhelin
Oy:n puhelinluetteloliiketoiminnat.

Eläkesäätiömaksut olivat vuonna 2002
noin 10 miljoonaa euroa
edellisvuotta korkeammat ensi sijassa säätiöiden
sijoitustuottojen
vähenemisen vuoksi. Elisa-konsernin eläkevastuut ovat
täysin
katetut.

Konsernin suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta
olivat
255 miljoonaa euroa (213). Kertaluonteisia poistoja kirjattiin
lisäksi
yhteensä 67 miljoonaa euroa (59). Nämä lisäpoistot
kirjattiin pääasiassa
GSM-verkoista. Tytäryhtiöiden
konserniliikearvosta kirjattiin poistoa 59
miljoonaa euroa (45),
johon sisältyi arvonalentumiskirjauksia Saksan
tytäryhtiöistä 4
miljoonaa euroa.

Tytäryhtiöiden hankinnasta aiheutunut
konserniliikearvo oli vuoden
lopussa 583 miljoonaa euroa (vuoden 2001 lopussa
588 miljoonaa
euroa). Vuoden 2002 alussa osakkuusyhtiö Tropolys GmbH
muutettiin
pääasiassa osakevaihtomenettelyllä tytäryhtiöksi.
Tämän
seurauksena konsernitilinpäätöksessä esitettävä
konserniliikearvo
kasvoi noin 50 miljoonalla eurolla.

Konsernin osuus
osakkuusyritysten tuloksista oli -5 miljoonaa
euroa (-14).

Konsernin
rahoitustuotot ja -kulut olivat vuonna 2002 yhteensä -50
miljoonaa euroa
(-48).

GSM-verkon vuokravastuusta tehdyn kulukirjauksen
perusteella
kirjattiin 22 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen.
Saksan
tytär- ja osakkuusyritysten kertyneistä tappioista ei ole
kirjattu
laskennallisia verosaamisia.

Konsernin verot vuodelta 2002 olivat
+3 miljoonaa euroa (-42).

Vuoden 2002 raportoitu tulos:

 · Konsernin
vuoden 2002 tulos verojen ja vähemmistöosuuden
   jälkeen oli –71 (1)
miljoonaa euroa.

 · Konsernin tulos/osake oli –0,54 euroa (0,01) ja oma
 
  pääoma/osake vuoden lopussa 5,21 euroa (5,67).


Elisa Mobile
-liiketoiminta-alue

Elisa Mobile –liiketoimintaan vaikuttivat vuonna
2002
hintakilpailun kiristyminen ja siitä seurannut hintaeroosio sekä
Telia
Mobile Finlandin liittymien poistuminen Radiolinjan verkosta
toisella
vuosineljänneksellä. Kilpailu asiakkaista tiivistyi
selvästi edellisvuodesta,
ja liittymäkaupan markkinointi- ja
myyntikustannukset kasvoivat.

Elisa
Mobilen vuoden 2002 tunnusluvut olivat seuraavat:

·  liikevaihto 739
miljoonaa euroa (727)
·  käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 194 miljoonaa
euroa
   (197)
·  liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 60 miljoonaa
euroa
   (76)

GSM-verkkoa koskevien rahoitussopimusten vuokravastuuta
kirjattiin
kolmannella neljänneksellä kuluksi 77 miljoonaa euroa.
Lisäksi
uusien radioverkko- ja niihin liittyvien
ohjelmistoinvestointien
poistoaikoja päätettiin lyhentää vuoden 2003 alusta
noin kahdella
vuodella.

Radiolinjan Suomen verkossa oli joulukuun 2002
lopussa 1 342 417
liittymää (1 356 204). Telian laskutettavien (post
paid)
liittymien poistumisen seurauksena liittymämäärä oli
kolmannen
vuosineljänneksen lopussa 1 301 621. Loppuvuoden onnistunut
myynti
kasvatti liittymämäärää noin 41 000 kappaleella.

Vuonna 2002
Radiolinjan kotimaan palveluoperaattorin liittymien 

 ·  vaihtuvuus
(churn) oli 15,7 prosenttia vuositasolle
   muutettuna (14,3) ja
 ·  
liikevaihto liittymää kohti kuukaudessa (ARPU) oli
   keskimäärin 42,2
euroa (43,5).
 ·  lisäarvopalvelujen osuus liikevaihdosta oli 12
prosenttia
   (12).

Vuoden aikana solmittiin 23 uutta
GSM-roaming-sopimusta. Niitä on
nyt 111 maassa 234 operaattorin
matkapuhelinverkossa. GPRS-roaming
-sopimuksia on solmittu yhteensä
44.

Radiolinja solmi vuoden 2002 alussa maailman suurimpiin
mobiili-
operaattoreihin kuuluvan Vodafonen kanssa
yhteistyösopimuksen
tarjotakseen asiakkailleen monipuoliset mobiilipalvelut
myös
ulkomailla. Tämän yhteistyön hyödyntäminen ja tuotteistaminen on
ollut
kuluneen vuoden tärkeimpiä tapahtumia.

Virossa toimivan Radiolinjan
tytäryhtiön Radiolinja Eestin vuoden
2002
 ·  liikevaihto oli 55 miljoonaa
euroa (40). Kasvua edellisen
   vuoden vertailukelpoiseen liikevaihtoon oli
20 prosenttia.
 ·  liikevoitto oli 7 miljoonaa euroa (4)
 ·  
liittymämäärä oli joulukuun lopussa 155 500 (146 600)


Kiinteän verkon
liiketoiminta (ElisaCom- ja Elisa Networks-
liiketoiminta-alueet)

Kiinteän
verkon liiketoiminnoissa kilpailukykyä parannettiin
vuonna 2002
liiketoimintarakenteita selkeyttämällä ja
luopumalla
ei-ydinliiketoiminnoista.

Kiinteän verkon liiketoiminnan vuoden
2002
·  liikevaihto oli 735 miljoonaa euroa (658) ja
·  käyttökate ilman
kertaeriä oli 213 miljoonaa euroa (200)
·  liikevoitto ilman kertaeriä oli
101 miljoonaa euroa (95).

Liiketoiminta muodostuu konsernin
valtakunnallisista ElisaCom-
palvelu- ja Elisa Networks
-verkkoliiketoiminnasta.
Liiketoimintojen yhtiöittämisistä, myynneistä ja
konsolidoinneista
johtuen kiinteän verkon liiketoiminnan luvut eivät
ole
vertailukelpoisia edellisvuoteen verrattuna.

Laajakaistaliittymien
määrä kasvoi edelleen voimakkaasti ja
ElisaComin asema markkinajohtajana
säilyi vuonna 2002. ElisaCom
menestyi hyvin yritysten ja julkishallinnon
asiakkaiden
tietoliikenneratkaisujen toteuttajana ja
ulkoistajana.
Puheliikenteen ja perinteisten puhelinliittymien määrä
kiinteässä
verkossa supistui, mikä johtui mm. asiakkaiden
siirtymisestä
käyttämään internet-yhteyksiinsä
kiinteähintaisia
laajakaistaliittymiä ja puheliikenteessä langattomia
palveluja.

Konsernin verkoissa oli vuoden lopussa kiinteitä
liittymiä
yhteensä 1,18 miljoonaa (1,19) kappaletta.
Laajakaistaliittymien
määrä oli noin 71 900 (27 900) kappaletta. Konsernilla
oli
osakkuusyhtiöineen vuoden lopussa noin 169
900
kaapelitelevisioliittymää.
         
Elisa Networksin
verkkoliiketoiminnan painopistealueina olivat
vuonna 2002 laajakaistaisten
yhteyksien ja liittymien kysynnän
tyydyttäminen sekä kustannustehokkuuden ja
kokonaisinvestointi-
tason hallinta. Tätä vauhditti kotimaisen
verkkoliiketoiminnan
konsolidointi ja asennusliiketoiminnan
myynti.


Liiketoiminta Saksassa (Elisa Kommunikation
–liiketoiminta-alue)

Saksan liiketoiminnassa asiakasmäärän kasvu jatkui
heikentyneistä
talousnäkymistä huolimatta. Elisa Kommunikation GmbH:n
vuoden
viimeisen neljänneksen raportoitu käyttökate oli positiivinen
ja
kertaerillä oikaistu käyttökate –1 miljoonaa euroa.

Elisa Kommunikation
GmbH:n vuoden 2002

 ·  liikevaihto oli 118 miljoonaa euroa (54)
 ·  
käyttökate oli -27 miljoonaa euroa (-30)
 ·  liikevoitto oli -73 miljoonaa
euroa (-56)
 ·  nettotulos oli –55 miljoonaa euroa (-69).

Luvut eivät
ole vertailukelpoisia ensi sijassa Tropolys GmbH:n
yritysjärjestelyn
vuoksi.

Elisan Saksan liiketoiminnassa keskityttiin vuoden 2002
aikana
kannattavuuden ja investointitehokkuuden parantamiseen.

Tropolys
GmbH:n konsolidointi tytäryhtiönä kasvatti merkittävästi
liikevaihtoa.
Tropolys GmbH:sta tuli Elisa Kommunikationin
tytäryhtiö vuoden 2002 alussa,
mikä oli merkittävä Saksan
yhtiöryhmän strateginen rakennemuutos.
Enemmistöosuuden hankinta
toteutettiin pääasiassa osakevaihdoilla. Mäkitorppa
GmbH
liikepaikkoineen myytiin sekä lopetettiin matkapuhelinten ja
-
liittymien vähittäismyynti.


Muut yhtiöt

Comptel Oyj julkisti
tilinpäätöstiedotteensa 14.2.2003 ja Yomi Oyj
20.2.2003. Näiden yhtiöiden
avainluvut olivat:

Comptel Oyj:n
 ·  liikevaihto 49 miljoonaa euroa
(61),
 ·  liikevoitto -7 miljoonaa euroa (14).

Yomi Oyj:n
 ·  
liikevaihto 58 miljoonaa euroa (58),
 ·  liikevoitto 4 miljoonaa euroa
(10).

Yomin tulokseen vaikuttivat hakemisto- ja
turvaliiketoimintojen
myyntivoitot noin 9 miljoonaa euroa ja tuotekehitykseen
liittyvät
4 miljoonan euron kertaluonteiset poistot.


Tutkimus ja
kehitys

Konsernissa käytettiin vuonna 2002 tutkimus- ja
kehitystoimintaan
36 miljoonaa euroa (36).

Tutkimuskeskuksen T&K-toiminnan
painopistealueita olivat
palvelualustateknologia, informaatioteknologian
tietoturva, uudet
IP-pohjaiset verkkoteknologiat ja -palvelut, langattomat
ja
laajakaistaiset teknologiat sekä asiakaskeskeinen
tutkimus.


Konsernirakenteen muutokset

Elisa Communications Oyj:n
palveluoperaattoriyhtiö ElisaCom Oy
aloitti toimintansa 1.1.2002.

Soon
Communications Oyj:n liiketoiminnot yhtiöitettiin 1.1.2002
alkaen
verkko-operaattori Soon Net Oy:hyn ja palveluoperaattori
Soon Com Oy:hyn. Soon
Communications Oyj sulautui Elisa
Communications Oyj:hin 31.12.2002.

Yomi
Oyj hankki 7.1.2002 kokonaan omistukseensa osakevaihdolla
Indata Oy:n sekä
Votek Oy:n osaksi rahalla ja osaksi suunnatulla
osakeannilla. Näiden
toimenpiteiden seurauksena Elisa
Communications –konsernin omistusosuus Yomi
Oyj:ssä väheni 53,13
prosentista 51,46 prosenttiin.

Radiolinja yhtiöitti
verkko- ja mobiili-infra palvelut-
liiketoimintansa. Radiolinja Origo Oy
(verkko) ja Radiolinja Aava
Oy (mobiili-infra) aloittivat toimintansa
1.2.2002.

Vuoden 2002 alussa osakkuusyhtiö Tropolys GmbH
muutettiin
pääasiassa osakevaihtomenettelyllä tytäryhtiöksi.
Elisa
Communications –konsernin omistusosuus Tropolyksesta on
65,9
prosenttia.

Estera Oy:hyn keskitettiin vuoden aikana konsernin
turva-,
rakennusautomaatio- ja energianhallintajärjestelmiä
toimittavat
yritykset, joita ovat Computec Oy, Elektroniikkatyö Oy sekä
Yomin
ja Elisa Solutionsin turvaliiketoiminnot.

Asennusyhtiö Elisa Instalia
Oy:n liiketoiminta myytiin Flextronics
Network Services Finland Oy:lle
3.9.2002 kesäkuussa
allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti. Kauppahinta oli
noin 37
miljoonaa euroa.

Yomi myi 12.9.2002 puhelinluetteloliiketoiminnan
Fonecta Oy:lle
noin 8 miljoonalla eurolla ja Soon Com Oy myi
29.11.2002
puhelinluetteloliiketoiminnan Oy Eniro Finland Ab:lle noin
24
miljoonalla eurolla.

Oy Extel Ab ja Oy Älytalo Ab fuusioitiin syyskuussa
Elisa
Communications Oyj:hin.

Lounet Oy fuusioitiin Lounais-Suomen Puhelin
Oy:n kanssa vuoden
2002 lopussa. Fuusion jälkeen konsernin omistus Lounet
Oy:ksi
nimetystä uudesta yhtiöstä on 50,2
prosenttia.

Henkilöstö

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli vuoden lopussa
7 368
henkilöä (8 180). Vuoden aikana konsernissa työskenteli
keskimäärin 8
115 henkilöä (7 783).

Konsernin ja liiketoiminta-alueiden henkilöstömäärät
vuoden
lopussa olivat:

 ·  Emoyhtiö Elisa Communications Oyj 337
 ·  
Elisa Mobile -liiketoiminta-alue 1 741
 ·  ElisaCom -liiketoiminta-alue 2
542
 ·  Elisa Networks -liiketoiminta-alue 940 henkilöä
 ·  Elisa
Kommunikation -liiketoiminta-alue 675
 ·  Muut yhtiöt 1 133

Vuoden 2002
aikana konsernissa käytiin YT-neuvotteluja ja
toteutettiin
rationointitoimenpiteitä Elisa Communications
Oyj:ssa, ElisaCom Oy:ssa, Elisa
Networks Oy:ssa, Comptel Oyj:ssa,
Yomi Oyj:ssa ja konsernin Saksan
liiketoiminnassa. Henkilöstömäärä
väheni näiden toimenpiteiden seurauksena
noin 300 henkilöllä.

Konserni julkistaa erillisen henkilöstöraportin
vuodelta 2002.


Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen olivat 269
miljoonaa euroa (373) ja osakehankinnat 16
miljoonaa euroa (242).

Investoinnit käyttöomaisuuteen:

 ·  Elisa
Mobilessa 138 miljoonaa euroa,
 ·  kiinteän verkon yhtiöissä 106 miljoonaa
euroa, ja
 ·  Saksan liiketoiminnassa 25 miljoonaa euroa.

Elisa Mobilen
investointeihin sisältyy puhelinyhtiöiltä
lunastettuja GSM-verkkojen
rahoitussopimuksia noin 50 miljoonaa
euroa.


Rahoitusasema

Konsernin
rahoitusasema ja likviditeetti pysyivät vakaina.
Konsernilla on Moody´silta
luottoluokitus A3 (review for
downgrade) pitkäaikaiselle rahoitukselle ja
Standard & Poors’ilta
A- (negative outlook) pitkäaikaiselle ja A-2
lyhytaikaiselle
rahoitukselle.

Konsernin nettovelka oli vuoden lopussa 757
miljoonaa euroa.
Konsernin omavaraisuusaste aleni pääasiassa vuoden 2002
tappiosta
johtuen 38 prosenttiin (40). Tarkemmat tiedot rahoitusasemasta
ovat
liitetaulukossa.


Omat osakkeet

Tytäryhtiöiden omistuksessa olevien
Elisa Communications Oyj:n
A-osakkeiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 781
563 kappaletta,
osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä 390 781,50 euroa ja
osuus
osakepääomasta ja äänistä oli 0,57 prosenttia. Näiden omien
osakkeiden
kirjanpitoarvo on aiemmin vähennetty konsernin
voitonjakokelpoisista
varoista.

Lisäksi Elisa-konsernin eläkesäätiön omistuksessa oli
A-osakkeita
1 575 463 kappaletta.

Elisa Communications Oyj:n tytäryhtiö
Soon Communications Oyj myi
varojen vapauttamiseksi Elisa-konsernin
eläkesäätiölle hallussaan
olleet Elisa Communications Oyj:n A-osakkeet 1 714
163 kpl
pörssikauppana 5.11.2002. Kauppahinta oli yhteensä 9 530
746,28
euroa eli 5,56 euroa osakkeelta. Soon Communications Oyj
kirjasi
kaupasta noin 57 miljoonan euron myyntitappion. Omien
osakkeiden
kauppa kirjattiin taseen omiin pääomiin, eikä kaupalla
ollut
vaikutusta konsernin tulokseen.

Myytyjen osakkeiden yhteenlaskettu
nimellisarvo oli 857 081,50
euroa. Osakkeiden osuus Elisa Communications Oyj:n
osakepääomasta
ja äänistä oli 1,24 prosenttia. Osakkeiden kaupalla ei
ollut
olennaista vaikutusta omistuksen ja äänivallan
jakautumiseen
yhtiössä.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevaa
valtuutusta hankkia
tai luovuttaa omia osakkeita.


Osake

Elisa
Communications Oyj:n A-osakkeen päätöskurssi 30.12.2002
oli 5,72 euroa. Vuoden
ylin noteeraus oli 15,50 euroa
ja alin 4,46 euroa. Osakkeen keskikurssi oli
8,21 euroa.

Yhtiön kokonaisosakemäärä oli 138 011 757 kappaletta, ja
markkina-
arvo 30.12.2002 oli 785 miljoonaa euroa.

Yhtiön A-osakkeita
vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
1.1.2002 - 30.12.2002 kaikkiaan 66,1
miljoonaa kappaletta 543
miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 48,6
prosenttia
ulkona olevien A-osakkeiden määrästä.

Elisa Communications Oyj:n
vuoden 2000 A-optio-oikeuksien määrä on
3.600.000 kappaletta.
A-optio-oikeuksia vaihdettiin 1.7.2002 -
30.12.2002 Helsingin
Arvopaperipörssissä kaikkiaan 156 550
kappaletta 26 707 euron kokonaishintaan.
A-optio-oikeuden
keskikurssi oli 0,17 euroa. A-optio-oikeuden ylin noteeraus
oli
0,30 euroa ja alin 0,05 euroa. Päätösnoteeraus A-optio-oikeudelle
oli
0,25 euroa.


Varsinainen yhtiökokous 4.4.2002

Elisa Communications Oyj:n
varsinainen yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
vuodelta 2001 ei makseta
osinkoa. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön
tuloslaskelman ja taseen
sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen.
Hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus
vuodelta
2001.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan,
ja
siihen valittiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Ossi Virolainen,
Riitta
Backas ja uutena jäsenenä Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
SOK:n pääjohtaja,
vuorineuvos Jere Lahti. Hallituksessa jatkavat
edelleen Keijo Suila, Matti
Aura, Arto Ihto, Pekka Ketonen ja
Linus Torvalds, jotka eivät olleet
erovuorossa tässä
yhtiökokouksessa. Yhtiön tilintarkastajiksi
valittiin
PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-yhteisö,
päävastuullinen
tilintarkastaja Henrik Sormunen, KHT) ja Leo Laitinmäki (KHT)
sekä
varatilintarkastajaksi Jaana Salmi (KHT).

Yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotuksen, että hallitus
valtuutetaan vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai
useammalla uusmerkinnällä,
päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten,
että uusmerkinnässä
merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja
optio-
oikeuksien nojalla merkittävien uusien A-sarjan osakkeiden
yhteen
laskettu määrä saa olla enintään 27,6 miljoonaa kappaletta ja
yhtiön
osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 13.800.000
eurolla. Valtuutuksia ei
toistaiseksi ole käytetty.

Yhtiökokous peruutti samalla 20.4.2002 saakka
voimassaolevan
osakepääoman korottamisvaltuutuksen käyttämättömiltä
osin.

Konsernin hallitus järjestäytyi 2.5.2002 pitämässään
kokouksessa.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa pääjohtaja Keijo Suila
ja
varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Ossi Virolainen.


Merkittävät
oikeudelliset asiat

Liittyen osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:n
mukaiseen
lunastusmenettelyyn Oy Radiolinja Ab:n
vähemmistöosakkeista
omistusoikeus lunastettaviin osakkeisiin siirtyi
Elisa
Communications Oyj:lle vakuuden asettamisella 27.2.2001.
Päätöksessään
29.5.2001 välimiesoikeus vahvisti lunastusoikeuden
ja päätti Radiolinjan
osakkeiden lunastushinnaksi 47 000 markkaa
(7 905 euroa) osakkeelta. Asian
käsittely jatkuu käräjäoikeudessa
4 706 osakkeen osalta.

Oy Radiolinja Ab:n
3.4.2000 pidetyn yhtiökokouksen päätöksiin
liittyen kymmenen Radiolinjan
entisen L-osakesarjan omistajaa
nosti kanteen päätösten kumoamiseksi.
Helsingin
käräjäoikeus ratkaisi asian Radiolinjan kannan
mukaisesti
päätöksessään 6.9.2001. Kantajat valittivat asiasta
hovioikeuteen.
Hovioikeus piti käräjäoikeuden päätöksen
ennallaan päätöksessään, jonka se
antoi katsauskauden jälkeen
11.2.2003. Kantajilla on mahdollisuus hakea
valituslupaa
korkeimmalta oikeudelta.

Keskuskauppakamarin nimeämä
välimiesoikeus päätti 27.6.2002 Elisa
Communications Oyj:n tytäryhtiön Soon
Communications Oyj:n
osakkeiden lunastushinnaksi 7,86 euroa osakkeelta. Päätös
on
tullut lainvoimaiseksi ja prosessi on päättynyt.

Vuonna 1998 Telia
Mobile AB:n kilpailuvirastoon jättämän
tutkimuspyynnön johdosta
kilpailuneuvosto totesi ratkaisussaan
11.12.2001, että Radiolinjalla ja
Soneralla ei ole yhteistä
määräävää markkina-asemaa matkaviestinnän
verkkomarkkinoilla.
Telia on valittanut päätöksestä korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.

Elisa Communications Oyj vastaanotti 9.7.2002 haasteen,
jossa
Jippii Group Oyj vaatii Elisa Communications Oyj:ltä
yhteismäärältään
5,8 miljoonan euron vahingonkorvausta
terminointimaksuista. Asia on vireillä
Helsingin käräjäoikeudessa.

Radiolinja Origo Oy vaatii Telia Mobile AB:ltä
ja sen Suomessa
toimivalta sivuliikkeeltä välimiesoikeudessa
vahingonkorvausta
palveluoperaattorisopimuksen rikkomisesta.
Konserniin
kuuluvat yhtiöt ovat lisäksi liiketoimintansa
puitteissa osapuolina eräissä
muissakin riidoissa ja
oikeudenkäynneissä sekä viranomaismenettelyissä, joiden
tulosten
ei arvioida vaikuttavan merkittävästi konsernin
taloudelliseen
asemaan tai liiketoiminnan tulokseen.


Tilikauden jälkeiset
tapahtumat

Soon Com Oy:sta tuli 1.1.2003 ElisaCom Oy:n täysin
omistama
tytäryhtiö.

Moody's ilmoitti 9.1.2003 tekevänsä arvion
Elisa-konsernin
luottoluokituksen A3 mahdollisesta laskemisesta. Päätös
perustuu
Moody´sin arvioon telesektorin kehitykseen
liittyvistä
epävarmuustekijöistä ja heikoista kasvunäkymistä, jotka
voivat
heijastua negatiivisesti myös Elisan liiketoimintaan ja
tulokseen.

Hallitus päätti 22.1.2003 esittää 4.4.2003
kokoontuvalle
yhtiökokoukselle konsernin emoyhtiön Elisa Communications
Oyj:n
nimen muuttamisesta Elisa Oyj:ksi.

Fidelity International Limited
ilmoitti 19.2.2003, että yhtiön ja
sen tytäryhtiöiden osuus Elisa
Communications Oyj:n osakepääomasta
ja äänimäärästä on noussut yli 5
prosentin.


Tulevaisuuden näkymät

Maailmantalouden tilanne luo
epävarmuutta, joka heijastuu myös
tietoliikennepalveluiden
kysyntään.

Hallitus arvioi konsernin liikevaihdon, käyttökatteen ja
tuloksen
kasvavan maltillisesti. Saksan toimintojen
käyttökatteen
positiivinen kehitys parantaa koko konsernin
kannattavuutta.

Operatiiviset investoinnit rajoitetaan enintään 15
prosenttiin 
liikevaihdosta. Paranevan kannattavuuden ja maltillisen

investointitason seurauksena konsernin kassavirta säilyy 
positiivisena ja
nettovelkaa pystytään pienentämään. Ei-
ydinliiketoimintojen
rakennejärjestelyjä jatketaan.

Konsernin Saksan liiketoiminta-alueen
käyttökate on positiivinen 
vuonna 2003. Paranevasta operatiivisesta
tehokkuudesta ja 
erityisesti yritysasiakkaiden määrän hyvästä kehityksestä

johtuen liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen vuoden 2004

ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

ELISA COMMUNICATIONS
OYJ

HALLITUS


ELISA COMMUNICATIONS -KONSERNI

TILINPÄÄTÖS 1.1. -
31.12.2002 

                  Loka-  Loka- Tammi- 
Tammi-
KONSERNITULOSLASKELMA      Jouluk. Jouluk. Jouluk. Jouluk.
  
                2002  2001  2002  
2001
milj.euroa
Liikevaihto             385   386  1 563  1
439
Liiketoiminnan muut tuotot      37   102   92   
126
Liiketoiminnan kulut        -304  -305 -1 322  -1 140
Poistot
ja arvonalentumiset:
 Käyttöomaisuudesta         -67  -115  -322 
  -272
 Konserniliikearvosta        -12   -10   -59   
-45
Liikevoitto              39   58   -48   
108
Rahoitustuotot ja -kulut:
 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1   
1   -5   -14
 Muut rahoitustuotot ja -kulut   -12   -15   -50  
 -48
Voitto ennen satunnaisia eriä     26   44  -103   
46
Satunnaiset erät                    3
Voitto
satunnaisten erien jälkeen   26   44  -100    46
Tuloverot     
          3   -23    3   -42
Vähemmistön osuus        
   6   -1   26    -3
Tilikauden voitto           35   
20   -71    1

KONSERNITASE                   31.12.
 31.12.
                          2002  
2001
milj. euroa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet          
      77    75
Konserniliikearvo                  
583   588
Aineelliset hyödykkeet                962   
928
Osuudet osakkuusyrityksissä              21    25
Muut
sijoitukset                   13    74
         
                 1 656  1 690
Vaihtuvat
vastaavat
Vaihto-omaisuus                    21   
27
Laskennallinen verosaaminen              14
Saamiset     
                  334   330
Rahoitusarvopaperit      
            2    4
Rahat ja pankkisaamiset          
     71   100
                           442
   461
Vastaavat yhteensä                 2 098  2
151

Oma pääoma
Osakepääoma                      69  
 69
Ylikurssirahasto                   517   
517
Vararahasto                      3    
3
Edellisten tilikausien voitto            198   
180
Tilikauden voitto                  -71    1
    
                       716   770

Vähemmistöosuudet 
                  83    85

Pakolliset varaukset     
            71    1

Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 
                   19
Pitkäaikainen vieras pääoma      
       715   582
Lyhytaikainen vieras pääoma            
 513   694
                          1 228  1
295
Vastattavat yhteensä                2 098  2 151

   
                      Tammi- 
Tammi-
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA             Jouluk. Jouluk.
  
                        2002  
2001
milj.euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos          
         -71    1
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset     
        381   317
Rahoitusarvopaperien arvonalentumiset       
  1
Liiketoiminnan myyntivoitot             -48   
-61
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden
myyntivoitot               
      -5   -11
Kulukirjaus GSM-verkon vuokravastuusta        
70
Muut oikaisut                    -21   
30
Laskennallisen verovelan/-saamisen muutos      -34   
-24
Käyttöpääoman muutos ja muut erät           32    4
    
                       376   255

Liiketoiminnan
rahavirta               305   256

Investointien
rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen           -268  
-373
Käyttöomaisuuden myynti                6   
29
Investoinnit osakkeisiin               -7   
-44
Osakkeiden ja liiketoiminnan myynti          53    78
Muut
sijoitukset                    0   -55
Investointien
rahavirta               -216   -365

Rahavirta investointien
jälkeen            89   -109

Rahoituksen
rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos            75   
155
Lyhytaikaisten lainojen muutos           -209   
32
Maksetut osingot                   -4   -14
Omien
osakkeiden myynti                18    8
Rahoituksen
rahavirta                -120   181

Rahavarojen muutos  
               -31    72
Rahavarat tilikauden alussa    
         104    32
Rahavarat tilikauden lopussa          
   73   104

                  Loka-  Loka- Tammi- 
Tammi-
                 Jouluk. Jouluk. Jouluk. Jouluk.
  
                2002  2001  2002  
2001
TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, (euroa)        0,26  0,16  -0,54  
0,01
Oma pääoma/osake, (euroa)     ..    ..   5,21  
5,67
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen           81   71  
269   373
Bruttoinvestoinnit
% liikevaihdosta          21,0  
18,3  17,2   26,0
Osakkeiden hankinnat *)        5   43   16
   242
*) Saksan v. 2002 osakevaihto netotettu
Henkilöstö keskimäärin   
   ..    ..  8 115  7 783

VASTUUT
Kiinnitykset
Omasta puolesta 
                   67    68
Vakuudeksi annetut
talletukset            10    38
Annetut takaukset
Muiden
puolesta                    11    1
Leasingvastuut   
                 72    91
Takaisinostovastuut       
           3    6
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
vastuu
(ns. QTE-järjestely)             194   230
Muut vastuut    
                 52    46
Vastuut yhteensä        
          409   480

Konsernin ulkopuoliset televerkon

vuokrasopimusvastuut 31.12.2002 
olivat noin 216 milj.euroa
(191 milj.
euroa vuoden 2001 lopussa).
GSM-verkon rahoitussopimusten
tulevia lunastuksia
varten taseeseen
on muodostettu pakollinen varaus, joka
kattaa jäljellä
olevasta vuokrasopimus-
vastuusta noin 70 milj.
euroa.

JOHDANNAISSOPIMUKSET
Nimellisarvo
Termiinisopimukset        
          13    6
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset      
         8
Käypä arvo
Termiinisopimukset               
    1    0
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset           0  
  0

                 Loka-  Loka-  Tammi- 
Tammi-
KONSERNIN OIKAISTUT AVAINLUVUT Jouluk. Jouluk. Jouluk. 
Jouluk.
(ilman kertaluonteisia eriä)    2002  2001   2002  
2001
Milj. euroa
Liikevaihto             385   386   1563  
1439
Käyttökate              88   90   342   
324
Käyttökate -%           22,8  23,2   21,9  
22,5
Liikevoitto             10   13    32   
67
Liikevoitto -%           2,6   3,4   2,0   4,6
Tulos
ennen satunnaisia eriä     -3   -1   -23    5

Oikaistut
avainluvut on laskettu 
ilman seuraavia kertaluonteisia

eriä:

Myyntivoitot             29   93    73   
104
Kilpailuneuvoston seuraamusmaksu               
-4
Kulukirjaus GSM-verkon vuokra-
vastuusta                 
     -77
GSM-verkon alaskirjaukset          -38   -51   
-46
Citypuhelin- ja merikaapeli-
verkkojen alaskirjaukset       -2   
-2    -8    -5
Muut kotimaan alaskirjaukset             
-4
Mäkitorppa GmbH:n alasajokulut    1        -8
Muut Saksan
liiketoiminnan 
alaskirjaukset            1   -8    -5   
-8

Yhteensä kertaluonteiset erät    29   45   -80   
41

Vaikutus käyttökatteessa       30   93    -9   
100
Vaikutus liikevoitossa        29   45   -80   
41
Vaikutus tuloksessa ennen 
satunnaiseriä            29   45
   -80    41Konsernin liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto
liiketoiminta-
alueittain (LTA) 1.1. - 31.12.2002
milj. euroa

Kiinteä
verkko*    Liikevaihto   Käyttökate  Liikevoitto
       
1-12/02 1-12/01  1-12/02 1-12/01 1-12/02 1-12/01
Palvelut      671   
     70        23
Verkko       314        204    
   131
LTA:n sisäinen 
myynti      -250
Konsernikirjaukset
Yhteensä
     735   658    274   262   154   152
*)Yomin
IT-liiketoiminta ja Soonin turvaliiketoiminta sisältyy 
kohtaan "Muut yhtiöt".
Konsernin rakennemuutoksista johtuen 
luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia
edellisvuoteen 
verrattuna.

Elisa Mobile    Liikevaihto   Käyttökate 
  Liikevoitto
        1-12/02 1-12/01 1-12/02 1-12/01 1-12/02
1-12/01
Radiolinja 
(operaattoritoim.) 701   687   111   226   -38
   72
Jakeluyhtiöt     64   55    6    -2    5   
-7
LTA:n sisäinen 
myynti       -26   -15
Konsernikirjaukset    
              -35   -9
Yhteensä      739   727   
117   224   -68   56

Saksa*)       Liikevaihto   Käyttökate 
  Liikevoitto
        1-12/02 1-12/01 1-12/02 1-12/01 1-12/02
1-12/01
Carrier-
liiketoiminta    116   41   -20   -14   -63  
 -37
Mäkitorppa GmbH    2   13    -7   -16   -10  
-19
Konsernikirjaukset                       
3
Yhteensä      118   54   -27   -30   -73   -53
*) Osuus
Saksan osakkuusyritysten tuloksista 
  1-12/02 oli -3 MEUR ( -13).

Muut
yhtiöt     Liikevaihto   Käyttökate   Liikevoitto
        
1-12/02 1-12/01 1-12/02 1-12/01 1-12/02 1-12/01
Comptel       49   
61    -3    17   -7   14
Muut yhtiöt     45   21    0 
   1   -10   -1
LTA:n sisäinen 
myynti       
-1
Konsernikirjaukset          -2        -6
Yhteensä    
  93   82    -5    18   -23   13

Konsernitoiminnot  37  
 15   -26   -49   -38   -60

Konserni yhteensä 1563  1439   
333   425   -48   108

Liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto
liiketoiminta-alueittain 
(ilman kertaluonteisia eriä)

Liiketoiminta-alue

(LTA)        Liikevaihto  Käyttökate    Liikevoitto
      
    (oikaistu)  (oikaistu)    (oikaistu)
        1-12/02
1-12/01 1-12/02  1-12/01 1-12/02 1-12/01
Kiinteä verkko   735   658  
213    200   101   95
Elisa Mobile    739   727   194   
197   60   76
Saksa        118   54   -21    -34   -59 
  -49
Muut toiminnat   130   97   -44    -39   -70  
-55
LTA:in välinen 
myynti       -159   -97

Konserni yht.

(oikaistu)     1563  1439   342    324   32   
67


RAHOITUSTILANNE 31.12.2002

Milj. euroa      
        
31.12.02  30.9.02 30.6.02 31.3.02 31.12.01 

Pitkäaikaiset velat
 
Joukkovelkakirja-
 lainat       572    472   472   423   
423
 Lainat eläke-
 säätiöiltä      80    83    83    83  
 83
 Lainat rahoitus-
 laitoksilta     54    38    38    68
   65
Yhteensä       705    593   593   574   
571

Lyhytaikaiset velat
 Joukkovelkakirja-
 lainat        52   
 52   152   153   153
 Lainat rahoitus-
 laitoksilta      2 
   34    34    23    23
 Komittoitu luotto-
 limiitti 1)    
      40        50     
 Yritystodistukset 2) 44    128 
  106   100   100
 Muut         28 3)   50    59   
60    60 4) 
Yhteensä       126    304   351   386   
336

Korolliset velat 
yhteensä       831    897   944   960
   907

Rahoitusarvopaperit   3     3    3    5    
4
Rahat ja pankki-
saamiset        71    77    92   130   
100
Korolliset saamiset 
yhteensä        74    80    95   
135   104

Nettovelka 5)     757    817   849   825   
802

1) Komittoitu luottolimiitti on seitsemän pankin kanssa tehty 
170
miljoonan euron lainajärjestely, jota Elisa Communications 
Oyj voi
rullaavasti käyttää ennalta sovitulla hinnoittelulla.
Lainajärjestely on
voimassa 26.11.2003 saakka.

2) Elisa Communications Oyj:llä on kuuden pankin
kanssa sovittu
yhteisohjelma yritystodistusten liikkeellelaskusta.
Järjestely
ei ole komittoitu. Järjestelyn enimmäismäärä on 150 milj.
euroa.

3) Radiolinjan lunastusvelka (16 mil. euroa) ja
huoltokonttori-
talletukset (12 milj. euroa.)

4) Radiolinjan ja Soonin
vähemmistöosakkaiden lunastushintaa 
koskeva velka 46 milj. euroa on kirjattu
korolliseen velkaan 
1.1.2002 alkaen. Em. lunastusvelka käsiteltiin
korottomana
velkana vuoden 2001 tilinpäätöksessä. Kirjaustavan muutos on

otettu huomioon vertailutiedoissa 2001.

5) Nettovelka on korolliset velat
vähennettynä korollisilla
saamisilla.

Rahoituksen 
tunnusluvut  
31.12.02  30.9.02 30.6.02 31.3.02 31.12.01 4)

Gearing       95% 
  105%   102%   94%    94%
Omavaraisuusaste   38%    35%   
38%   38%    40%