Paskelbta: 2018-04-17 22:59:49 CEST
AUGA group
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie 2018 m. balandžio 30 d. vyksiančio AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymą

AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau – Bendrovė) 2018 m. balandžio 16 d. gavo pagrindinio Bendrovės akcininko Baltic Champs Group, UAB, turinčio 165 167 939 vnt. akcijų ir atitinkamai tiek pat balsų, pranešimą, kuriuo siūloma papildyti 2018 m. balandžio 30 d. vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę toliau nurodytu klausimu ir jo sprendimo projektu.

Bendrovės valdybos 2018 m. balandžio 17 d. sprendimu nuspręsta papildyti 2018 m. balandžio 30 d. vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę šiuo klausimu:

6. Dėl 2018 m. kovo 28 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų pakeitimo.

Siūlomas sprendimas:

Pakeisti 2018 m. kovo 28 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų 1.4 ir 4 darbotvarkės klausimų sprendimus ir išdėstyti juos atitinkamai:

„1.4. Nustatoma, kad 2018 m. kovo 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pagrindu naujai išleidžiamos akcijos (iki 80 000 000 naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR, toliau – Naujai išleidžiamos akcijos) turi investuotojams viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu būti siūlomos kartu su 20 000 000 esamų akcijų, priklausančių Baltic Champs Group, UAB (toliau – Esančios akcijos), su sąlyga, kad Baltic Champs Group, UAB kreditoriai neprieštarauja tokiam viešam Esančių akcijų siūlymui. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtina, kad sutinka ir neprieštarauja, jog viešo siūlymo metu Esančios akcijos, priklausančios Baltic Champs Group, UAB, gali būti siūlomos kartu su Naujai išleidžiamomis akcijomis ir kad viešo siūlymo metu jokios Bendrovės akcijos, priklausančios bet kuriam kitam Bendrovės akcininkui, nebus siūlomos; jeigu kartu su Naujai išleidžiamomis akcijomis bus siūlomos ir Esančios akcijos, siūlymo proceso kaštai turės būti dengiami Bendrovės ir Akcininko proporcingai parduotų atitinkamai Naujai išleidžiamų ir Esamų akcijų skaičiui. Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti galutinę Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą (kuri taip pat bus galutinė Esančių akcijų pardavimo kaina, jei taikytina) bei parengti ir nustatyti detalias siūlymo, akcijų pasirašymo, apmokėjimo bei platinimo sąlygas bei tvarką (įskaitant Esančias akcijas, jei taikytina). Bendrovės valdyba įpareigojama ir įgaliojama vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti akcijų (įskaitant Esančias akcijas, jei taikytina) viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas (Varšuvos vertybinių popierių biržą ir AB Nasdaq Vilnius) prospektą.“

„4. Įgalioti Bendrovės valdybą nustatyti galutines viešo Bendrovės akcijų (Naujai išleidžiamų akcijų ir, jei taikytina, Esančių akcijų) siūlymo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, Siūlymo akcijų galutinę emisijos (pardavimo) kainą bei galutinį Naujai išleidžiamų akcijų skaičių ir paskirstomų Esančių akcijų skaičių (jei taikytina).“

Generalinis direktorius
Linas Bulzgys
+370 5 233 5340