English Estonian
Avaldatud: 2023-07-26 04:00:00 CEST
Hepsor
Kvartaliaruanne

Hepsor ASi 2023. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2023. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 14,6 miljoni euroni ja puhaskasumiks kujunes 3,5 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 1,6 miljonit eurot). 2023. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu kokku oli kokku 20,6 miljonit eurot ja puhaskasum 3,6 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 1,8 miljonit eurot).

2023. aasta II kvartalis müüs kontsern kokku 90 korterit, sellest 8 korterit Tallinnas, Paevälja Hoovimajade arendusprojektis ja 82 korterit Lätis, Riias- aadressil Gregora iela 2a, Kuldigas Parks arendusprojektis anti klientidele üle 53 korterit, Mārupes Dārzs arendusprojektis anti klientidele üle 28, aadressil Liela 45, asuvat korterit ja Strelnieku 4b arendusprojektis üks korter. Teises kvartalis müüdi ühtlasi Tooma tn 2, Tooma tn 4 ja Tooma tn 6 kinnistud Tallinnas.

2023. aasta I poolaastal sõlmiti kokku 195 asjaõiguslepingut, mille alusel anti koduostjatele üle kokku 124 uut kodu. Mārupes Dārzs ja Kuldigas Parks projektide valmimine jäi II kvartali lõppu ning 71 kodu asjaõiguslepingud olid küll sõlmitud, kuid kodud olid perioodi lõpu seisuga veel ostjatele üle andmata ja ei kajastu seetõttu perioodi müügitulus. Kuldigas Parks ja Mārupes Dārzs projektide asjaõiguslepingute sõlmimine ning kodude üleadmine jätkub 2023. aasta kolmandas kvartalis.

Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ja arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu poolest üksteisest olulisel määral erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam. Hindamaks kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja majandustulemusi tervikpildis, on kontserni tulemuste paremaks hindamiskriteeriumiks ettevõtte arendusprojektide portfell ning kolme aasta keskmised majandusaasta tulemused.

Hepsoril on 30. juuni 2023. seisuga Eestis ja Lätis ehituses neli elukondlikku arendusprojekti, milles valmib kokku 319 uut korterit ja 453 m2 äripindasid. Peale kahe projekti valmimist esimesel poolaastal on Riias ehituses ja müügis Nameja Rezidence arendusprojekt, milles valmib kokku 38 kodu ning millest 10 korterile on sõlmitud  võlaõigus- ja broneerimislepingud (26%). Tallinnas on ehituses ja müügis kolm arendusprojekti kokku 281 uue korteri ja 453 m2 äripindadega- Ojakalda kodud, Lilleküla kodud ja Manufaktuuri 7, millest 30. juuni 2023 seisuga on võlaõigus- ja broneerimislepingud sõlmitud kokku 77 korterile (27%).

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul oli 2023. aasta II kvartal kinnisvarasektoris üsna ootuspärane. „Positiivse arenguna saab välja tuua energiahindade ning inflatsiooni stabiliseerumise, mis loovad eeldused kinnisvaraturu nõudluse taastumiseks. Samas jätkus euribori tõus, mis mõjutab vahetult leibkondade ja koduostjate igakuiseid eluasemekulusid ning sunnib kinnisvara ostuotsuste tegemisel hoidma konservatiivset joont. Tallinna uusarenduste turu tehinguaktiivsus tõusis mõningal määral teises kvartalis kuid on jätkuvalt alla varasema pikaajalise keskmise. Riias püsib tehinguaktiivus tavapärasel tasemel.“ ütles Laks.

Ärikinnisvara turul on samuti tehinguaktiivsus Baltikumis pigem madal, kuid Hepsori vaates saab positiivsena välja tuua märgilise tehingu, mille käigus müüdi 2023. aasta teises kvartalis Lätis, Riias, Hepsor U30 SIA osade müügi teel 3 642 m2 üüripinnaga stock-office tüüpi ärihoone nimega StokOfiss U30 kogenenud varahaldusettevõttele.

Aruandeperioodil päädis töö Kanada turule sisenemise nimel esimese investeeringu tegemisega Torontos, kus koos Kanada partneritega osteti elukondlikuks arenduseks sobiv kinnistu aadressil 3406-3434 Weston road. Kinnistu arendamiseks asutati ettevõte Weston Limited Partnership, milles lisaks Hepsorile ja tema Kanada koostööpartneritele osalevad veel ka erinevad Kanada ja Euroopa investorid. Soetatud arendusprojekti esimese faasi eesmärgiks on kinnistu ehitusmahtude tõstmine 27 000 m2-ilt ca 53 000 m2-ni ning ehitusõiguse saamine kahe kortermaja loomiseks. Maa väärtustamise faas võtab eelduslikult aega 2-2,5 aastat, misjärel saab Weston Limited Partnership otsustada, kas selleks hetkeks loodud täiendav väärtus realiseeritakse läbi kinnistu edasimüügi või liigutakse projektiga edasi ehitusfaasi.

2023. aastaks prognoosib Hepsor müügituluks 41,3 miljonit eurot, puhaskasumiks 3,3 miljonit eurot ning sellest emaettevõtte osanikele kuuluvaks puhaskasumiks 1,1 miljonit eurot. Kontserni 2023. aasta esimese poolaasta müügitulemused näitavad, et ettevõte liigub õigel kursil 2023. aasta prognooside täitmiseks.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes30.06.202331.12.202230.06.2022
    
Varad   
Käibevarad   
Raha ja raha ekvivalendid8 3043 7544 361
Nõuded ja ettemaksed1 3721 731576
Lühiajalised laenunõuded3110279
Varud68 77669 76056 128
Käibevarad kokku78 76375 24561 344
Põhivarad   
Materiaalne põhivara233232260
Immateriaalne põhivara573
Finantsinvesteeringud222
Investeeringud sidusettevõtetesse9121 0860
Pikaajalised laenunõuded3 2331 7662 308
Muud pikaajalised nõuded13630380
Põhivarad kokku4 5213 1232 953
Varad kokku83 28478 36864 297
Kohustised ja omakapital   
Lühiajalised kohustised   
Lühiajalised laenukohustised11 05622 5652 472
Lühiajalised rendikohustised644664
Ettemaksed klientidelt3 7483 0542 453
Võlad tarnijatele ja muud võlad8 5704 0073 959
Edasilükkunud tulumaksukohustis008
Lühiajalised kohustised kokku23 43829 6728 956
Pikaajalised kohustised   
Pikaajalised laenukohustised35 14426 01534 641
Pikaajalised rendikohustised686866
Muud pikaajalised kohustised2 4422 2901 762
Pikaajalised kohustised kokku37 65428 37336 469
Kohustised kokku61 09258 04545 425
Omakapital   
Aktsiakapital3 8553 8553 855
Ülekurss8 9178 9178 917
Reservkapital38500
Jaotamata kasum9 0357 5516 100
Omakapital kokku22 19220 32318 872
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku21 70919 86618 345
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku483457527
Kohustised ja omakapital kokku83 28478 36864 297

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes6 kuud 20236 kuud 2022II kvartal 2023II kvartal 2022
     
Müügitulu20 5903 95414 6152 682
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)-15 799-3 752-10 759-2 586
Brutokasum4 7912023 85696
Turustuskulud (-)-268-173-197-78
Üldhalduskulud (-)-787-537-440-209
Muud äritulud82476237
Muud ärikulud (-)-92-39-69-32
Ärikasum/-kahjum3 726-5003 212-186
Finantstulud1 04656799658
Finantskulud (-)-1 184-312-759-144
Kasum enne tulumaksu3 588-2453 449-272
Tasumisele kuuluv tulumaks (-)0-500
Edasilükkunud tulumaks (-)0-80-8
Aruandeperioodi puhaskasum3 588-2583 449-280
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis1 803-2731 563-278
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis1 785151 886-2
     
 Muu koondkasum/- kahjum    
Omanikuvahetusega seotud muutused68135680
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus-1 787-13-1 795-31
Aruandeperioodi  muu koondkasum kokku-1 719122-1 727-31
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis40-28654-200
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis-1 759408-1 781169
     
Aruandeperioodi koondkasum kokku1 869-1361 722-311
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis1 843-5591 617-478
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis26423105167
Kasum aktsia kohta    
    Tava (eurot aktsia kohta)0,47-0,070,41-0,07
    Lahustatud (eurot aktsia kohta)0,47-0,070,41-0,07

 

 

Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: henri@hepsor.ee

 

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 24 arendusprojekti kogupindalaga 159 500 m2.

ManusHepsor 2Q_2023_EST.pdf