Published: 2020-04-30 15:36:00 CEST
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" revidēts gada pārskats par 2019. gadu

AS" Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" ir noslēgusi 2019.gadu ar zaudējumiem

32 359 eiro apmērā.
Neto apgrozījums pārskata periodā sastāda 996 592 EUR un ir palielinājies par 29,7 %

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 2019.g. (EUR) 2018.g.
(EUR)
1.Neto apgrozījums                                                             996 592 768 202
2.Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas                                  (714 320) (516 227)
3.Bruto peļņa vai zaudējumi                                                              282 272 251 975
4.Pārdošanas  izmaksas                               (253 036) (238 670)
5.Administrācijas izmaksas                                                              (87 634) (96 756)
6.Pārējie uzņ. saimnieciskās darbības ieņēmumi                               62 676 76 556
7.Pārējās uzņ. saimnieciskās darbības izmaksas                            (35 665) (14 991)
8.Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:
a)citam personām
 
(972)
 
9.Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa             (32 359) (21 886)
10.Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa                (32 359) (22 029)
11.Pārskata gada peļņa/zaudējumi                                                    (32 359) (22 029)
12.Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju par gadu                               - 0,007 - 0,005
13.Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju no darbības sākuma             - 1,17 - 1,16

 

 Pielikumā:
1. AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" revidēts gada pārskats par 2019. gadu
2. Neatkarīgu revidentu ziņojums
3. AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2019.gadu
4.  AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Padomes ziņojums. Noraksts.       

Valdes priekšsēdētājs
Vladimirs Cadovičs
 info@rigagold.lv
 67272790

 


AS RJR Padomes zinojums_noraksts.pdf
Neatrarigu revidentu zinojums.pdf
AS RJR_revidets_2019 gada parskats.pdf
AS RJR_korp_parv_zinojums 2019.pdf