Paskelbta: 2021-03-31 15:18:15 CEST
Amber Grid
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Amber Grid“ skelbia 2020 m. audituotas konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą ir pelno paskirstymo projektą

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva) skelbia konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą ir nepriklausomo audito išvadą už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. bei 2020 m. pelno paskirstymo projektą.

„Amber Grid“ – viena pirmųjų Nasdaq biržoje listinguojamų Lietuvos bendrovių, kuri finansines ataskaitas ir metinį pranešimą parengė ir skelbia ESEF formatu, įterpusi XHTML formato ženklinimą. Šis ženklinimas atitinka Reglamento 2018/815 III priede nustatytas Inline XBRL specifikacijas.

Pagrindiniai 2020 m.  audituoti finansiniai rodikliai:

• Pajamos – 52,3 mln. Eur (2019 m. – 55,6 mln. Eur);
• EBITDA – 26,1 mln. Eur (2019 m. – 25,2 mln. Eur);
• Grynasis pelnas – 18,2 mln. Eur (2019 m. 12,6 mln. Eur).

2020 m. pelno paskirstymo projektas parengtas vadovaujantis UAB „EPSO-G“ įmonių grupės dividendų politikos nuostatomis. Bendrovės valdyba pritarė administracijos siūlymui, visuotiniam akcininkų susirinkimui teikti sprendimą paskirstytinąjį pelną palikti bendrovėje atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė vykdo didelės apimties strateginį dujų perdavimo jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL projektą.

Priedai:
1. „Amber Grid“ 2020 m. konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos, konsoliduotasis metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas, nepriklausomo auditoriaus išvada;
2. „Amber Grid“ 2020 m. pelno paskirstymo projektas.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt

PriedaiAmber Grid 2020 m. pelno paskirstymo projektas.pdf
Ambergrid-2020-12-31_LT.zip