Published: 2020-04-30 07:00:00 CEST
Ekspress Grupp
Kvartaliaruanne

AS Ekspress Grupp: 2020.aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne


ASi Ekspress Grupp 2020. aasta esimese kvartali müügitulu ulatus 15,7 miljonit euroni, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,4 miljonit eurot ehk 2 protsenti enam. Kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli 0,67 miljonit eurot, kasvades aastaga 0,06 miljonit eurot ehk 9 protsenti. Kontsern on jätkuvalt täitmas seatud eesmärki digitulude kasvatamise osas: I kvartali lõpuks moodustasid digitaalsed tulud 65 protsenti kontserni meediasegmendi müügituludest ning näitasid 7 protsendilist kasvu võrreldes eelmise aastaga.

I kvartali puhaskahjumiks kujunes 0,74 miljonit eurot, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,13 miljonit eurot ehk 21 protsenti enam. I kvartali kahjum on meediakontsernile tulenevalt sesoonsusest tavapärane, kuid kahjumi suurenemist mõjutas kontserni kõrgem intressikulu võrreldes eelmise aastaga.

Valdav osa esimesest kvartalist Balti riikide majanduses tugev periood, mida peegeldas väga hästi ka meediaettevõtete tugev reklaamimüük. Jätkus ka tugev digitellimuste kasv kõigis kolmes riigis. Läti Delfi saavutas kohalikul ajakirjandusturul olukorra, kus eelmisel aastal turule toodud digitaalse tellimuse mudel omab tänaseks päevaks rohkem tellijaid kui suurem enamus Läti ajalehti. 

Veebruaris tähistas Leedu Delfi oma 20ndat sünnipäeva. Koos lineaarse telekanali lansseerimisega Leedu turul tutvustas Delfi oma uut visuaalset identiteeti, millele lähevad selle aasta jooksul üle ka nii Eesti kui Läti Delfi. 

Kontsern sai olulise tagasilöögi märtsi keskpaigas, kui Balti riigid kehtestasid eriolukorra koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. See tõi omakorda kaasa järsud muudatused majanduskeskkonnas. Juhatus näeb, et viirusega kaasneva majanduskriisi mõjud saavad olema kontsernile olulised eeskätt teises ja kolmandas kvartalis ning sõltuvad eriolukorra pikkusest ja seatud piirangute sisust. Piirangutest tulenevate mõjude suhtes on kõige haavatavamad kontserni meediaettevõtted, eriti välimeedia, ning piletimüügi platvorm Lätis.

Kriisile reageerimiseks kärpis kontserni juhtkond juba märtsis oluliselt kogu kulubaasi. Oleme jätkuvalt analüüsimas erinevaid stsenaariume ja võimalusi kulude vähendamiseks ning muid meetmeid finantsmõju haldamiseks. Kontsern on seisukohal, et pärast eriolukorra lõppu loodetav majanduse taastumine sõltub sellest, kui kaua eriolukord kestab. Oleme taotlemas erinevad riiklikke abimeetmeid, et leevendada eriolukorra mõju kontserni ettevõtetele raskeks kujunevas teises kvartalis. 

2020. aasta esimeses kvartalis kasvas tugevalt Ekspress Grupi meediaväljaannete digitellimuste hulk jõudes Balti riikides kokku 54 tuhande tellijani. Järjest suurem hulk meediaväljaannete lugejaid on valmis digitaalse veebisisu eest maksma. Kõige suuremat kasvu näitasid digitellimused Eestis ja Lätis vastavalt 11% ja 61%. Digitellijate kasv on jätkunud ka eriolukorras, mis näitab väga selgesti, et pakume oma lugejatele usaldusväärset ajakirjandust. 

Ekspress Grupi ajakirjanikud pälvisid suure arvu ajakirjanduspreemiate nominatsioone ja võitsid Eestis kuus preemiat. Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler tunnistati Eesti mainekaima Bonneri preemia auhinna vääriliseks.

Nii Kantar Emori poolt korraldatud eriolukorra seireuuring kui kiirenev digitellimuste kasv näitavad meediatarbijate kõrget usaldust kohaliku ajakirjanduse vastu.

Eesmärgiga anda investoritele ja aruande lugejatele selgem, ühtne vaade ning hoida tegevusaruande ja finantsaruande vahel parem seos, esitab kontsern alates I kvatalist 2020 kõik tegevusaruandes toodud näitajad ja suhtarvud Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt. IFRS-i kohaselt on kontserni ühisettevõtted kajastatud tegevusaruandes kapitaliosaluse meetodil mitte enam proportsionaalselt konsolideerituna.  


KOKKUVÕTE I KVARTALI TULEMUSTEST

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Selleks, et aruandetarbijale tagada selgem ühtne vaade raamatupidamise aruannetega, on alates 2020. aasta I kvartalist tegevusaruandes esitatud ainult näitajaid, milles ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

MÜÜGITULU

2020. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,7 miljonit eurot (I kvartal 2019: 15,3 miljonit eurot). I kvartali müügitulu kasvas 2% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasv tuleneb peamiselt digitaalsete müügitulude kasvust. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas I kvartali lõpus 41% kogukäibest ning 65% meedia segmendi käibest. Kontserni 2020. aasta I kvartali digitaalsed tulud kasvasid 7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2020. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu, milles ühisettevõtted on 50% rida-realt konsolideeritud, oli 17,6 miljonit eurot (I kvartal 2019: 17,3 miljonit eurot).

KASUMLIKKUS

2020. aasta I kvartali konsolideeritud EBITDA oli 0,67 miljonit eurot (I kvartal 2019: 0,62 miljonit eurot). EBITDA kasvas 9% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 4,3% (I kvartal 2019: 4,0%). I kvartali puhaskahjum oli 0,74 miljonit eurot, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,13 miljonit eurot ehk 21 protsenti enam. I kvartali kahjum on meediakontsernile tulenevalt sesoonsusest tavapärane, kuid kahjumi suurenemist mõjutas kontserni kõrgem intressikulu võrreldes eelmise aastaga.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 3,5 miljonit eurot ja omakapitali 50,9 miljonit eurot (54% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 31. märts seisuga olid vastavalt 0,8 miljonit eurot ning 49,6 miljonit eurot (62% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2020 oli kontserni netovõlg 20,4 miljonit eurot (31. märts 2019: 17,0 miljonit eurot). Tulenevalt COVID-19 eriolukorrast on kontsernil kokkulepe AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-mai 2020.


Segmentide peamised finantsnäitajad


(tuhandetes EUR)Müügitulu
 I kv 2020I kv 2019Muutus %12 kuud 2019
Meedia segment10 0039 3577%44 218
   sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest6 5056 0547%30 534
  sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest65%65% 69%
Trükiteenuste segment6 2436 570-5%25 695
Kesksed tegevused515539-4%2 076
Segmentidevahelised elimineerimised(1 082)(1 155) (4 533)
KONTSERN KOKKU15 68015 3102%67 456


(tuhandetes EUR)EBITDA
 I kv 2020I kv 2019Muutus %12 kuud 2019
Meedia segment248436-43%5 966
Trükiteenuste segment5845506%2 032
Kesksed tegevused(143)(363)61%(1 150)
Segmentidevahelised elimineerimised(17)(7) (75)
KONTSERN KOKKU6716169%6 772


EBITDA marginaalI kv 2020I kv 201912 kuud 2019
Meedia segment2%5%13%
Trükiteenuste segment9%8%8%
KONTSERN KOKKU4%4%10%


KONSOLIDEERITUD BILANSS (AUDITEERIMATA)

(tuhandetes EUR)31.03.202031.12.2019
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid3 5243 647
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded11 19312 705
Ettevõtte tulumaksu nõuded660
Varud3 3343 120
Käibevara kokku18 11619 472
Põhivara  
Muud nõuded ja investeeringud984975
Edasilükkunud tulumaksu vara3838
Investeeringud ühisettevõtetesse 1 1701 254
Investeeringud sidusettevõtetesse 2 3872 356
Materiaalne põhivara15 01214 943
Immateriaalne põhivara56 30556 369
Põhivara kokku75 89675 935
VARAD KOKKU94 01195 407
KOHUSTUSED   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused5 0165 100
Võlad ja ettemaksed16 28516 483
Ettevõtte tulumaksu kohustused4065
Lühiajalised kohustused kokku21 34121 647
Pikaajalised kohustused  
Pikaajalised võlakohustused18 90819 242
Muud pikaajalised kohustused2 8842 895
Pikaajalised kohustused kokku21 79122 137
KOHUSTUSED KOKKU 43 13243 784
OMAKAPITAL  
Vähemusosalus101100
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:  
Aktsiakapital17 87817 878
Ülekurss14 27714 277
Omaaktsiad(22)(22)
Reservid1 6881 688
Jaotamata kasum16 95817 701
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku50 77951 522
OMAKAPITAL KOKKU 50 88051 622
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU94 01195 407


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE (AUDITEERIMATA)

(tuhandetes EUR)I kv 2020I kv 201912 kuud 2019
Müügitulu15 68015 31067 456
Müüdud toodangu kulu(13 472)(13 097)(54 044)
Brutokasum 2 2082 21413 412
Muud äritulud107119607
Turunduskulud(757)(731)(3 124)
Üldhalduskulud (1 893)(1 938)(8 024)
Muud ärikulud(24)(21)(148)
Ärikasum /(kahjum)(359)(357)2 722
Intressitulud6622
Intressikulud(224)(134)(784)
Muud finantstulud/(kulud)(16)(19)(61)
Kokku finantstulud/(kulud)(234)(147)(823)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt(127)(51)(38)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt(20)(59)(114)
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist(740)(614)1 746
Tulumaks(2)(1)(339)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)(742)(615)1 407
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav   
Emaettevõtte aktsionäridele (743)(618)1 394
Vähemusosalusele1313
Koondkasum /(kahjum) kokku(742)(615)1 407
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav   
Emaettevõtte aktsionäridele(743)(618)1 394
Vähemusosalusele1313
Tava- ja lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta(0,02)(0,02)0,05


KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE (AUDITEERIMATA)

(tuhandetes EUR)I kv 2020I kv 2019
Rahavood äritegevusest  
Aruandeperioodi ärikasum (359)(357)
Korrigeerimised:  
Põhivara kulum ja väärtuse langus1 039962
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest0(1)
Äritegevuse rahavood:  
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 1 588(16)
Varude muutus(213)(217)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus (308)993
Rahavood põhitegevusest  
Makstud ettevõtte tulumaks(93)(73)
Makstud intressid(127)(134)
Rahavood äritegevusest kokku1 5261 158
Rahavood investeerimistegevusest  
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) /
sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse
(84)(459)
Saadud intressid16
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine(610)(597)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük13
Antud laenud(59)(49)
Antud laenude tagasimaksed0199
Rahavood investeerimistegevusest kokku(752)(897)
Rahavood finantseerimistegevusest  
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed(310)(196)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus(25)(665)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed(562)138
Rahavood finantseerimistegevusest kokku(897)(723)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS(123)(462)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses3 6471 268
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus3 524805Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

Manus


EG_I_kvartal_2020_EST.pdf