Avaldatud: 2021-05-25 11:55:29 CEST
UPP & CO Kauno 53
Börsiteade

UPP & CO Kauno 53 2021. majandusaasta I kv konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Olulised sündmused

Jättes kõrvale COVID-19 puhangu, ei toimunud aruandeperioodil Ettevõttes ega Kontsernis olulisi sündmusi ega muudatusi. Samuti ei toimunud aruandeperioodil muudatusi ega suuremaid sündmusi logistikakeskuses või selle rentnikes.

Olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid aruandeperioodil ja järgmisel perioodil ette nähtud ei ole. Samuti ei ole Kontsern võtnud kohustusi ega andnud välja garantiisid, mis võiksid oluliselt mõjutada järgmiste perioodide tulemusi.

Aruandeperioodi lõpu seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

2021. a. esimese kvartali finantsülevaade

Kontserni 2021 I kvartali neto renditulu oli 329 799 (2020 I kvartal: 327 570). Ärikasum sama perioodi eest oli 242 647 (2020 I kvartal: 253 301) eurot ja puhaskasum 85 666 (2020 I kvartal: 83 045) eurot. 

Kontserni tegevus on kasumlik, jaotamata kasumi kasv tagab tulevikus võlakirjade lunastamiseks vajaliku paindlikkuse. Juhtkond ei plaani jaotamata kasumit välja jagada enne kui võlakirjad on lunastatud. Järk-järgult on vähendatud kohustust OP panga ees, mis tugevdab Kontserni rahavoogusid ning annab eelduse kasumlikkuse kasvuks ka tulevikus. 

Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh. õigeaegsete üüri- ning kommunaaltasude laekumiste, 2021 31. märtsi seisuga ei olnud.

Aruandeperioodil toimus Kontserni omanduses oleva kinnisvara õiglase väärtuse perioodiline ümberhindamine. Hindamine viidi läbi akrediteeritud hindajate poolt.

Kontserni suhtarvud   2021 3 kuud 2020 3 kuud
Puhaskasumi marginal % 26% 25%
Võla ja omakapitali suhe (kordades) 9,38 10,36
Võlakordaja (kordades) 0,90 0,92
Pikaajalise laenu kordaja (kordades) 0,76 0,92
Omakapitali rentaablus %   5,27% 6,50%
Omakapitali osakaal (kordades)   0,10 0,07
ROA %   0,51% 0,49%

   

Juhtkond ja nõukogu

Kontserni emaettevõtte juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees ja nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

Juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.

Kontserni tütarettevõttes on samuti üks juhatuse liige, kes saab selle eest ka sümboolset tasu.

Peale juhatuse ning nõukogu liikmete ei ole Kontsernis teisi töötajaid.

UPP & CO Kauno 53 OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige

Marko Tali 

 

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

KONSOLIDEERITUD BILANSS
eurodes

  31.03.2021   31.03.2020  
         
Raha 512 323   276 921  
Nõuded ja ettemaksed 7 973   148 438  
Käibevara kokku 520 296   425 359  
         
Kinnisvarainvesteeringud 15 750 000   15 750 000  
Materiaalne põhivara 6 477   12 210  
Firmaväärtus 587 045   800 513  
Põhivara kokku 16 343 522   16 562 723  
         
VARAD KOKKU 16 863 818   16 988 082  
         
Lühiajalised laenukohustised 460 000   460 000  
Võlad ja ettemaksed  181 207   176 074  
Lühiajalised kohustised kokku 641 207   636 074  
         
Pikaajalised laenukohustised 12 310 184   12 770 185  
Pikaajalised eraldised  2 287 625   2 304 861  
Pikaajalised kohustised kokku 14 597 809   15 075 046  
         
KOHUSTISED KOKKU 15 239 016   15 711 120  
         
Osakapital 2 500   2 500  
Jaotamata kasum 1 622 302   1 274 462  
OMAKAPITAL KOKKU 1 624 802   1 276 962  
         
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL KOKKU 16 863 818   16 988 082  

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
eurodes

      2021 1 kvartal   2020 1 kvartal  
             
Müügitulud     329 799   327 570  
             
Mitmesugused tegevuskulud   -32 458   -18 982  
Tööjõu kulud   -97   -81  
Põhivara kulum   -54 597   -55 206  
Ärikasum     242 647   253 301  
             
Finantstulud (-kulud)   -140 132   -139 177  
             
Kasum enne tulumaksustamist   102 515   114 124  
Tulumaks     -16 849   -31 079  
Aruandeaasta puhaskasum    85 666   83 045  
             
sh. emaettevõtte omanike osa puhaskasumist   85 666   83 045  

 

 

 

         Siim Sild
         Managing Director
         +372 5626 0107
         siim.sild@unitedpartners.ee


K53 cons. vahearuanne 31.03.2021.pdf