Avaldatud: 2021-04-22 12:52:50 CEST
Baltika
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

AS BALTIKA juhatus tegi 26. märtsil 2021 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosoleku teade avaldati 26. märtsil 2021 börsi infosüsteemis, AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com.

Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 3 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 48 863 078 häält ehk 90,35 % kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.

AS Baltika aktsionärid võtsid 21. aprillil 2021 vastu järgmised otsused:

  1. 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS Baltika 2020. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 863 078 häält ehk 90,35 % häältest.

  1. 2020. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada 2020. majandusaasta konsolideeritud puhaskahjum summas 376 853 eurot.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 863 078 häält ehk 90,35 % häältest.

  1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Seoses tähtaja lõppemisega pikendada nõukogu liikmete Jaakko Sakari Mikael Salmelin, Lauri Kustaa Äimä ja Reet Saks volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 863 078 häält ehk 90,35 % häältest.

  1. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord

Nimetada AS Baltika audiitoriks 2021-2022 majandusaasta aruande auditeerimisel AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 863 078 häält ehk 90,35 % häältest.


Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS Baltika veebilehel www.baltikagroup.com/annual-general-meeting/


Flavio Perini

Juhatuse esimees, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com