Paskelbta: 2019-03-15 16:00:00 CET
Ignitis gamyba
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, darbotvarkės ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 12 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika.


Susirinkimo pradžia – 2019 m. balandžio 12 d., 10.00 val.

Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val.


Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2019 m. balandžio 5-oji. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.


Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Dėl pritarimo 2018 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metiniam pranešimui.

„Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2018 metų metiniam pranešimui (pridedama)“.


2. Dėl audituoto 2018 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

„Patvirtinti audituotą 2018 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.


3. Dėl 2018 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo.

„Paskirstyti 2018 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelną (nuostolius) (pridedama)“.


Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt ir Nasdaq Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.gamyba.le.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmenys eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@le.lt ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 11 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.Berta Jasiukėnaitė, Ryšių su visuomene projektų vadovė, tel. +370 694 60771, el. paštas berta.jasiukenaite@le.lt   

Priedai


LEG 2018 m. audituotos metines finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf
LEG 2018 m. pelno nuostoliu paskirstymas projektas.pdf