Paskelbta: 2018-04-19 22:14:43 CEST
AUGA group
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie 2018 m. balandžio 30 d. vyksiančio AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus ir tvirtinimui teikiamą 2017 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį

AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinimui teikia 2017 metų konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Vadovybės komentaras

Audituotos 2017 m. AUGA group, AB įmonių grupės (toliau – Grupė) pajamos siekė 48,78 mln. eurų, t.y. nesiskiria nuo 2018 m. vasario 28 d. skelbtų neaudituotų duomenų.

Audituotas 2017 m. Grupės grynasis pelnas, lyginant su neaudituotais duomenimis, padidėjo nuo 4,74 mln. eurų iki 5,02 mln. eurų daugiausiai dėl sumažintų anksčiau padarytų atidėjimų bei sukaupto papildomo atidėtojo pelno mokesčio turto.

Grupės EBITDA rodiklis pagal audituotus finansinius 2017 metų duomenis sudarė 13,18 mln. eurų (anksčiau skelbtas neaudituotas 2017 m. dvylikos mėnesių EBITDA rodiklis buvo – 13,10 mln. eurų).

Grupės vadovybė priėmė sprendimą pakeisti EBITDA apskaičiavimo formulę ateities laikotarpiams siekiant ją suvienodinti su Grupės didžiausių kreditorių (bankų) naudojamu metodu sutartinių finansinių rodiklių skaičiavimui. EBITDA rodiklis, apskaičiuotas naudojant naująją formulę 2017 m. sudaro 14,19 mln. eurų. Palyginimui, 2016 m. EBITDA rodiklis pagal naująją formulę būtų 11,21 mln. eurų, pagal senąją – 9,62 mln. eurų.

Naujasis EBITDA skaičiavimo apibrėžimas – grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos prieš apyvartinio kapitalo pokyčius, kaip nurodyta pinigų srautų ataskaitoje, įskaitant pelną (nuostolį) dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčių. Grupė naudos šią formulę vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais skaičiuodama EBITDA rodiklį.

Grupės vadovybė dar kartą peržiūrėjo 2017 metų pabaigoje atlikto Grupės valdomų žemės ūkio paskirties sklypų perkainojimo skaičiavimus ir juos pakoregavo vadovaudamasi didesnio konservatyvumo principu, todėl žemės ūkio paskirties sklypų perkainojimo rezultatas sumažėjo nuo 4,8 mln. eurų, nurodyto neaudituotose 2017 m. dvylikos mėnesių finansinėse ataskaitose, iki 1,8 mln. eurų audituotose finansinėse ataskaitose. Šis patikslinimas reikšmingos įtakos Grupės 2017 m. grynajam pelnui neturėjo.

Siūlomi eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2018 m. balandžio 30 d. vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1.1.         Bendrovės 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Sprendimo projektas:
Išklausyta.

1.2.         Bendrovės 2017 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės 2017 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

1.3.         Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 8.122.234 eurų, tokia tvarka:

1.  Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2017 m. gruodžio 31 d.*-13.267.059     
2.  Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)21.389.293
3.  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)-
4.  Pervedimai iš rezervų-
5.  Akcininkų įnašai nuostoliams dengti-
6.  Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis-
7.  Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6)8.122.234
8.  Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą1.069.465
9.  Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti957.000
10.  Pelno paskirstymas į kitus rezervus-
11.  Pelnas, skiriamas dividendams mokėti-
12.  Pelnas, skiriamas tantjemoms-
13.  Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12)6.095.769

* 7.152.034 eurų dydžio akcijų priedai buvo panaudoti nuostoliams dengti 2017 m. lapkričio 6 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

1.4.         Bendrovės auditoriaus skyrimas.

Sprendimo projektas:
Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2018 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 50.000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą.

1.5.         Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisykles.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal 1.3 punktą (sprendimas dėl pelno skirstymo) 957.000 eurų paskirta į rezervą akcijoms suteikti, patvirtinti, kad iki kito eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių nustatyta tvarka gali būti suteikta/sudaryta pasirinkimo (opciono) sandorių dėl iki 3.300.000 Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų suteikimo.

Pridedama:

  1. Bendrovės 2017 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir konsoliduotas metinis pranešimas. Nepriklausomo auditoriaus išvada.
  2. Atsakingų asmenų patvirtinimas.
  3. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių projektas.
  4. Bendrasis balsavimo biuletenis.

Generalinis direktorius
Linas Bulzgys
+370 5 233 5340


Priedai


3. Akciju suteikimo taisykles.docx
4. Bendrasis balsavimo biuletenis.docx
2. Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
1. AUGA group AB Audited FS Y2017 LT.pdf