English Lithuanian
Paskelbta: 2021-04-23 08:00:00 CEST
East West Agro
Metinė informacija

AB East West Agro valdybos sprendimai

Kauno r., Lietuva, 2021-04-23 08:00 CEST --

Atsižvelgdami į tai, kad 2021 m. gegužės 4 d. yra šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“), valdybos nariai vienbalsiai (3 balsai „už“) priėmė šiuos sprendimus:
1.   Bendrovės dokumentų teikimas Susirinkimui
1.1.      Valdyba išanalizavo ir įvertino Bendrovės audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 m., pelno (nuostolių) už 2020 m. paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu už 2020 m. teikia juos Susirinkimui.
1.2.      Valdyba paaiškina, kad audituotas grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas yra mažesnis negu preliminariai planuotas grynasis ataskaitinių metų pelnas dėl papildomai suformuotų atidėjinių gautinoms sumoms susidariusioms 2015-2017 metais.
2.   Sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektų tvirtinimas
Patvirtinti tokius sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektus:
2.1.      Organizaciniai Susirinkimo klausimai (Susirinkimo pirmininko rinkimas):
2.1.1. Susirinkimo pirmininku išrinkti Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Kvietkauską.
2.1.2. Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Bendrovės valdybos narį Daną Šidlauską.
2.2.      Bendrovės 2020 metų metinio pranešimo tvirtinimas:
2.2.1. Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 1).
2.3.      Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. tvirtinimas:
2.3.1. Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 2).
2.4.      Bendrovės pelno (nuostolių) už 2020 m. paskirstymas:
2.4.1. Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip:
 
(i)         Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 715 951 EUR;


(ii)        Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 1 204 808 EUR;
(iii)       Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;
(iv)       Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;
(v)        Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;


(vi)       Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 1 920 759 EUR;
(vii)      Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 EUR;
(viii)     Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 150 000 EUR;
(ix)       Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR;


(x)        Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;
(xi)       Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 350 000 EUR, Bendrovės akcininkams dividendus išmokant proporcingai turimų akcijų skaičiui mokant po EUR 0,35 už vieną akciją;
(xii)      Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;


 
(xiii)     Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 1 420 759 EUR.
2.5.      Bendrovės savų akcijų supirkimas:
2.5.1. Supirkti Bendrovės savas akcijas pagal žemiau nurodytas sąlygas:
(i)         savų akcijų įsigijimo tikslas – įsigyti savas akcijas, kai jų likvidumas alternatyvioje First North biržoje Bendrovės valdybos nuomone yra nepakankamas;
(ii)        maksimalus leidžiamų įsigyti savų akcijų skaičius: 100 000;
(iii)       terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas: 18 mėnesių;
(iv)       maksimali savų akcijų įsigijimo kaina: 20 EUR;
(v)        minimali savų akcijų įsigijimo kaina: 4 EUR;
(vi)       savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina: Bendrovės valdybos sprendimu savas akcijas Bendrovė gali laikyti, arba perleisti darbuotojams, arba parduoti biržoje, atsiradus paklausai už kainą, ne mažesnę nei žemiausia kaina, už kurią Bendrovė įsigijo savas akcijas, arba jas anuliuoti, arba parduoti kitu būdu atskiru akcininkų sprendimu.
2.5.2. Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti detalią savų akcijų supirkimo tvarką ir sąlygas numatant, kad Bendrovės valdyba per savų akcijų supirkimo laikotarpį gali inicijuoti ir vykdyti savų akcijų supirkimą tiek kartų, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą, kuriame nurodomas ketinamas supirkti savų akcijų skaičius, kaina ir kita valdybos nuomone aktuali informacija.
2.6.      Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2021 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas:
2.6.1. Išrinkti audito įmonę Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2021 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti.
2.6.1. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.
Šie Bendrovės valdybos sprendimai sudaryti 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

 

 

         Valdybos pirmininkas
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt


EWA balsavimo biuletenis 2021-05-04_v2.pdf
EWA valdybos sprendimai_VAS projektai_v2.pdf
EWA VAS projektai 2021-05-04_v2.pdf
Metinis pranesimas audituotos FA uz 2020_v2.pdf