Paskelbta: 2018-04-24 15:00:00 CEST
LITGRID
Visuotinis akcininkų susirinkimas

2018 m. balandžio 24 d. eiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2018 m. balandžio 24 d. įvykusiame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. 2017 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Išklausytas LITGRID AB konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2017 m. (1 priedas).

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Išklausyta nepriklausomo auditoriaus išvada (1 priedas).

3. Konsoliduotų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta:

Patvirtinti LITGRID AB 2017 m. konsoliduotų ir bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį (1 priedas).

4. 2017 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Nuspręsta:
Patvirtinti LITGRID AB valdybos pasiūlytą 2017 metų LITGRID AB pelno paskirstymą (2 priedas).

5. Dėl naujos LITGRID AB įstatų redakcijos patvirtinimo.

Nuspręsta:
Patvirtinti naują LITGRID AB įstatų redakciją (3 priedas).

6. Dėl LITGRID AB valdybos nario atšaukimo.

Nuspręsta:
Atšaukti Daivį Virbicką iš LITGRID AB valdybos narių nuo naujos LITGRID AB įstatų redakcijos įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

7. Dėl įgaliojimų LITGRID AB generaliniam direktoriui suteikimo.

Nuspręsta:
Įgalioti (su teise perįgalioti) LITGRID AB generalinį direktorių pasirašyti naujos redakcijos LITGRID AB įstatus bei pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos nario atšaukimą, įregistruoti pakeistus duomenis bei įstatus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

Informacija apie aukščiau minėtus sprendimus taip pat pateikiama AB „Litgrid“ interneto svetainėje www.litgrid.eu.

Priedai


Priedas 2. 2017 Pelno paskirstymas.pdf
Priedas 1 LG FA 2017.pdf
Priedas 3 Litgrid Istatai.pdf