Avaldatud: 2013-08-05 08:00:03 CEST
PRFoods
Börsiteade

PRF: Kahju hüvitamise nõue Rootsi Põllumajandusameti vastu

Tallinn, Eesti, 2013-08-05 08:00 CEST --  

31. juulil 2013. a esitas AS-i Premia Foods 100%-line tütarettevõte Õverumans Fisk AB kahju ja saamata jäänud tulu hüvitamise nõude Rootsi Põllumajandusameti (rootsi keeles: Jordbruksverket, JBV) vastu seoses 2012. a maikuus Överumans Fisk AB suhtes Rootsi Põllumajandusameti poolt alustatud haldusmenetlusega, mille tulemusena hävitati 17 tonni kalamaime. Kahju ja saamata jäänud tulu nõutakse kogusummas kuni 25 486 867,70 Rootsi krooni (ligikaudu 3 miljonit eurot).

Vastavalt AS-i Premia Foods vahearuannetes (ja 2012. a majandusaastaaruandes) avalikustatud informatsioonile alustas JBV 2012. a maikuus Õverumans Fisk AB poolt Rootsis, Hölleforsen’is ja Blåtjärn’is opereeritavate kalamaimude farmide suhtes haldusmenetlust. Menetluse käigus tuvastas JBV farmides normaalsest suurema kalamaimude suremuse ning hakkas uurima sellise suurema suremuse põhjuseid. JBV on teinud arvukalt teste ja analüüse tuvastamaks kalamaimude normaalsest suurema suremuse põhjused, kuid ei ole tänase päevani lõpliku järelduseni jõudnud. Menetluse käigus tuvastas JBV tundmatu patogeeni nimega „Agent x“, mis on väidetavalt kalamaimude suurenenud suremuse põhjustajaks. Tänase päevani ei ole „Agendi x“ olemust ja päritolu suudetud tuvastada, kuid JBV on teinud kindlaks „Agendi x“ olemasolu ka teistes Rootsis asuvates kalafarmides ja seetõttu ei ole välistatud, et „Agent x“ on Rootsi vesistus eksisteerinud juba ette menetluse alustamist.

Kokkuvõtlikult on JBV võtnud haldusmenetluse käigus vastu alljärgnevad otsused:

(i)             10. aprillil 2012. a võttis JBV vastu otsuse Överumans Fisk AB poolt Hölleforsen’is ja Blåtjärn’is opereeritavate kalamaimude farmide suhtes piirangute kehtestamise kohta. Muuhulgas keelati kehtestatud piirangute kohaselt kalamaimude farmidest väljaviimine ilma pädeva asutuse loata. 19. aprillil 2012. a otsustas JBV laiendada piirangute kohaldamise ala.

(ii)            21. mail 2012. a võttis JBV vastu otsuse, mille kohaselt kohustati Överumans Fisk AB-d hävitama kõik Hölleforsen’is ja Blåtjärn’is asuvates farmides kasvatatavad USA-päritolu triploid-liiki kalad.

(iii)           30. juulil 2012. a võttis JBV vastu otsuse, mille kohaselt kohustati Överumans Fisk AB-d hävitama kõik Överumans Fisk AB poolt Hölleforsen’is ja Blåtjärn’is opereeritavates farmides kasvatatavad 2012. a esimesest ja teisest partiist pärinevad vikerforellimaimud.

(iv)          26. märtsil 2013. a võttis JBV vastu otsuse kehtestada Indalsälveni jõel piiranguvöönd, mis hõlmas muuhulgas Överumans Fisk AB poolt opereeritavaid kalafarme. Nimetatud otsuse kohaselt oli Överumans Fisk AB-l keelatud ilma JBV juhiste kohaselt testimata kalasid piiranguvööndist välja viia.

(v)           JBV poolt 4. ja 5. juulil 2013. a vastuvõetud otsustega tühistati kõik eelkirjeldatud piirangud ning Överumans Fisk AB-l on võimalik jätkata oma majandustegevust ilma piiranguteta.

Alates ülalkirjeldatud haldusmenetluse alustamisest on Överumans Fisk AB teinud Rootsi ametiasutustega koostööd ning täitnud nõuetekohaselt kõik otsused (sealhulgas otsused kalamaimude hävitamise kohta). Muuhulgas on Överumans Fisk AB teinud Rootsi ametiasutustega koostööd kalade testimise ja analüüsimise läbiviimisel eesmärgiga tuvastada „Agendi x“ olemus ja potentsiaalne levik. Tagamaks oma õiguste kaitse haldusmenetluses vaidlustas Överumans Fisk AB otsused kalade hävitamise ning piirangute kehtestamise kohta Jönköping’i Halduskohtus. Samaaegselt kohtule kaebuste esitamisega taotles Överumans Fisk AB kohtumenetluse peatamist kuni Rootsi ametiasutuste poolt tehtud testide ja analüüside lõplike tulemuste selgumiseni. Kogu ülalkirjeldatud haldusmenetluse vältel on Överumans Fisk pidanud Rootsi ametiasutustega kompromissiläbirääkimisi eesmärgiga vältida kohtumenetlust. Läbirääkimiste tulemusena esitas Överumans Fisk AB 31. juulil 2013. a kahju ja saamata jäänud tulu hüvitamise nõude JBV vastu. Nõude aluseks on asjaolu, et Överumans Fisk AB poolt opereeritavate kalafarmide suhtes kohaldatud meetmed olid võrreldes samas regisoonis asuvate teiste kalafarmidega piiravamad ja seega ebaproportsionaalsed. Kuivõrd tegemist on unikaalse ja erakorralise juhtumiga, on kahju ja saamata jäänud tulu hüvitamise nõude tulemust ning aega, millal JBV nõude osas otsuse vastu võtab, keeruline ennustada.  

         Katre Kõvask
         AS Premia Foods
         Juhatuse esimees
         T: 6 033 800
         katre.kovask@premia.ee
         www.premiafoods.eu