Published: 2021-01-29 07:55:00 CET
Klaipedos Nafta
Tarpinė informacija

AB „Klaipėdos nafta“ 2020 m. dvylikos mėnesių neaudituota finansinė informacija

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN, bendrovė) skelbia dvylikos mėnesių, pasibaigusių 2020 m. gruodžio 31 d., neaudituotus konsoliduotus (toliau - Grupės) ir Bendrovės finansinius rezultatus.

  • Grupės ir Bendrovės 2020 m. 12 mėn. pardavimo pajamos atitinkamai siekia 80,5 mln. Eur ir 77,5 mln. Eur, arba atitinkamai yra 22,9% ir 25,6% mažesnės, lyginant su 2019 m. 12 mėn. (atitinkamai  104,4 mln. Eur ir 104,1 mln. Eur).
  • Grupės ir Bendrovės 2020 m. 12 mėn. grynasis pelnas atitinkamai yra 32,9 mln. Eur ir 32,5 mln. Eur, arba atitinkamai 4,3 kartų ir 4,1 kartų didesnis, lyginant su 2019 m. 12 mėn. (atitinkamai 7,6 mln. Eur ir 7,9 mln. Eur).
  • Grupės ir Bendrovės 2020 m. 12 mėn. koreguotas grynasis pelnas atitinkamai yra 10,4 mln. Eur ir 10,0 mln. Eur, arba atitinkamai 18,0% ir 23,7% mažesni, lyginant su 2019 m. 12 mėn. (atitinkamai 12,7 mln. Eur ir 13,1 mln. Eur).
  • Grupės ir Bendrovės 2020 m. 12 mėn. EBITDA atitinkamai sudaro 72,9 mln. Eur ir 72,1 mln. Eur  arba yra atitinkamai 10,7% ir 8,9% didesnė, lyginant su 2019 m. 12 mėn. (atitinkamai 65,8 mln. Eur ir 66,2 mln. Eur).
  • Grupės ir Bendrovės 2020 m. 12 mėn. koreguota EBITDA atitinkamai sudaro 50,3 mln. Eur ir 49,6 mln. Eur arba yra atitinkamai 29,1% ir 30,5% mažesnė, lyginant su 2019 m. 12 mėn. (atitinkamai 71,0 mln. Eur ir 71,4 mln. Eur).

Lyginant 2020 m. 12 mėn. su 2019 m. 12 mėn. pagrindiniai Grupės finansiniai rodikliai kito taip:

  2020 m. 12 mėn. finansiniai rezultatai Pokytis, lyginant su 2019 m. 12 mėn. 2020 m. 12 mėn. koreguoti rezultatai Pokytis, lyginant su 2019 m. 12 mėn.
Pardavimo pajamos 80,5 mln. Eur -22,9% 80,5 mln. Eur -22,9%
Grynasis pelnas 32,9 mln. Eur 4,3 kartų 10,4 mln. Eur -18,0%
EBITDA 72,9 mln. Eur 10,7% 50,3 mln. Eur -29,1%

Vadovybės komentaras:

2020 m. dvylikos mėnesių laikotarpiu, taip kaip ir 2019 m., Grupės ir Bendrovės grynajam pelnui reikšmingą įtaką darė nerealizuoti valiutų kursų svyravimai. Nerealizuota valiutų kursų įtaka susidarė dėl nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio 16 TFAS „Nuoma“, pagal kurio reikalavimus Bendrovė kapitalizavo sutartinius nuomos įsipareigojimus. Didžioji šių įsipareigojimų dalis yra denominuota JAV doleriais. Kadangi visi JAV doleriais denominuoti nuomos įsipareigojimai yra susiję su SGD terminalu, visa nerealizuota valiutos kursų įtaka apskaitoma reguliuojamos veiklos segmente. Taip pat, KN Grupės pajamoms, lyginant šiuos metus su 2019 m., didelės įtakos turėjo ir saugumo dedamosios mažinimas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Klaipėdos SGD terminalas (toliau – SGD terminalas) ir toliau išlaikė aukštas išdujinimo apimtis. Reguliuojamos SGD veiklos pardavimo pajamos sudaro 43,4 mln. Eur ir yra 27,5 mln. Eur arba 38,8% mažesnės lyginant su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu (70,9 mln. Eur). Mažesnes pajamas lėmė Bendrovės 2019 m. priimti sprendimai optimizuoti SGD terminalo Klaipėdoje infrastruktūros kaštus, atitinkamai sumažinant saugumo dedamąją Lietuvos dujų vartotojams nuo 2020 metų (26,8 mln. Eur per metus). Pajamų mažėjimą taip pat lėmė mažesnė 2020 m. Bendrovei nustatyta investicijų grąžos norma, kurią iš dalies kompensavo didesni išdujinimo kiekiai.

Pajamos iš SGD komercinės veiklos per 2020 m. yra 5,7 mln. Eur ir yra 4,3 mln. Eur didesnės lyginant su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu (1,4 mln. Eur). SGD komercinės veiklos segmentą sudaro verslo vystymo projektai, įskaitant SGD terminalo operavimą Açu uoste Brazilijoje, ir SGD paskirstymo stoties Klaipėdoje veikla.

2020 m. naftos terminalų pajamos yra 0,7 mln. Eur mažesnės lyginant su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu. Dėl COVID-19 pandemijos, kuri paveikė ir naftos produktų paklausą, pasaulyje šiemet užsitęsė itin nepalankus žemų naftos perdirbimo maržų laikotarpis. Tai didina naftos produktų saugojimo paslaugų paklausą, tačiau neigiamai veikia naftos produktų logistikos ir krovos apimtis. Kartu su geopolitinių įvykių lemtomis aplinkybėmis šalies kaimynystėje, visa tai turėjo įtakos ir KN naftos terminalų veiklos rezultatams. Visgi Grupė sugebėjo amortizuoti visas šias nepalankias tarptautines aplinkybes, susitelkdama į savo veiklos efektyvumą, diversifikuodama teikiamų paslaugų, tarp kurių patenka ir klientams teikiamų naftos produktų saugojimo paslaugos, ir kraunamų produktų portfelį.

Pažymėtina, kad 2020 m. gruodžio mėn. bendrovės klientas BNK (UK) Limited informavo apie laikiną naftos produktų prekybos, vykdant krovą per Klaipėdą, sustabdymą, sudarant naujus kontraktus tarp BNK ir jų klientų. Visos sutartys tarp BNK ir bendrovės galioja ir toliau, tačiau įsipareigojimai pagal sutartis pristabdomi neapibrėžtam laikotarpiui. Šio pranešimo skelbimo metu baltarusiškų naftos krovinių vasario mėn. ar vėlesniems laikotarpiams per KN valdomus naftos terminalus nominuota nėra.​ KN vadovybės vertinimu, tai rodo, kad krovinių iš Baltarusijos per KN terminalus Klaipėdoje siunčiama nebus, atitinkamai tokiomis prielaidomis Bendrovė vadovaujasi planuodama 2021 metus. ​

Pridedama:

  1. AB „Klaipėdos nafta“ neaudituotos sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. gruodžio 31 d.
  2. 2020 m. 12 mėn. grupės veiklos rezultatų pristatymas.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594.


PriedaiKN_veiklos rezultatai_2020_4K.pdf
IFRS_2020_4K.pdf