Paskelbta: 2018-04-10 07:32:36 CEST
East West Agro AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AB East West Agro valdybos sprendimai ir FA už 2017 metus

AB „East West Agro“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300588407, registruotos buveinės adresas Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – „Bendrovė“), informuoja apie 2018 m. balandžio 9 d. Bendrovės valdybos posėdyje priimtus sprendimus.
  Bendrovės valdyba posėdyje priėmė šiuos sprendimus:
  1.             Patvirtinti Bendrovės metinį pranešimą, pritarti audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkiniui bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektui už 2017 metus.
2.             Sušaukti Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.
3.             Patvirtinti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.
4.             Patvirtinti sprendimų, siūlomų priimti visuotiniame akcininkų susirinkime, projektus.
 
PRIDEDAMA:
1.            Bendrovės valdybos sprendimai.

 

         Danas Šidlauskas
         Valdybos pirmininkas
         danas@ewa.lt


3.1_Priedas_1_FA_ir_Metinis_pranesimas.pdf
5.1_Priedas_1_Valdybos_sprendimas.pdf
3_Valdybos_sprendimai_v01_2.pdf
EWA_FA_2017_LT.pdf
5_Pranesimas_apie_valdybos_sprendimas_v01.pdf
3.3_Priedas_3_PLN_paskirstymo_projektas.pdf
3.2_Priedas_2_Istatai.pdf