Published: 2020-04-30 15:01:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Visuotinis akcininkų susirinkimas

2020-04-30 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkime, įvykusiame 2020 m. balandžio 30 d., buvo priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2019 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Patvirtintas Bendrovės metinis pranešimas už 2019 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Pranešimas išklausytas.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2019 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtintas Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinys.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtintas 2019 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymas taip:

 Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2018 metų pabaigoje20,644
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2018 metus-
3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti-
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų20,644
5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)(4,059)
6) Pervedimai iš rezervų117
7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas- finansinių metų pabaigoje16,722
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 
  •  pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus
-
  • pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
-
  • pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
-
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus16,722

5 darbotvarkės klausimas - AB Vilkyškių pieninė Atlygio politikos tvirtinimas.

Patvirtina AB Vilkyškių pieninė Atlygio politika.

6 darbotvarkės klausimas - Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

1) AB Vilkyškių pieninės 2020/2021/2022 metų finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus auditui atlikti išrinkta UAB „PricewaterhouseCoopers” audito kompanija.

2) Įgaliotas Bendrovės generalinis direktorius Gintaras Bertašius sudaryti audito paslaugų sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers” audito kompanija ir nustatyti apmokėjimo už audito paslaugas sąlygas.

7 darbotvarkės klausimas - Bendrovės įstatų pakeitimas ir įgaliojimų suteikimas.

Patvirtinta nauja įstatų redakcija bei įgaliotas (su teise perįgalioti) generalinis direktorius Gintaras Bertašius pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus (naują įstatų redakciją) ir pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registrui bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

Daugiau informacijos įgaliota suteikti Ekonomikos ir finansų direktorė Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55102