English Estonian
Avaldatud: 2018-06-28 14:05:00 CEST
Silvano Fashion Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsiaselts Silvano Fashion Group aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi SFG) korraline aktsionäride üldkoosolek toimus 28. juunil 2018. a algusega kell 10:00, Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis “Gamma”, aadressil Liivalaia 33, 10118 Tallinn (edaspidi „Koosolek“).

Koosoleku päevakorras olid 05.06.2017. a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel  ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 06.06.2017. a. ajalehes “Eesti Päevaleht” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine, audiitori nimetamine, põhikirja muutmine, aktsiakapitali vähendamine ja nõukogu liikme volituste pikendamine.

Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10:30. Koosolekul osales 32 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 20 173 513 häält, mis moodustab 56,04% hääleõiguslike aktsiate arvust. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.  

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused.

1. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine 

Otsustati:

1. Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2017. majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:
poolt:              20 162 997 häält ehk 99,95% koosolekul esindatud häältest;
vastu:             0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu:      0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud:  10 516 häält ehk 0,05% koosolekul esindatud häältest.

2. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group 2017. a kasumi jaotamine

Otsustati:

2.1.      Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2017. a majandusaasta puhaskasumiks 
            10 914 000.- eurot;
2.2.      Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2017.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali. Pärast aktsiakapitali vähendamist vastab AS-i Silvano Fashion Group reservkapital äriseadustiku § 336 lg-s 2 sätestatud tingimustele;
2.3.      Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
2.3.1.   Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 17.07.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.07.2018; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud  isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest.
2.3.2.   Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta hiljemalt 24. juulil 2018. a;
2.4.      Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2017. a majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Hääletamise tulemused:
poolt:              20 173 513 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest;
vastu:             0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu:      0  häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud:  0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

3. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2018 ja 2019. majandusaastadeks ja audiitori tasu määramine

Otsustati:

3.1.      Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävala puiestee 4, 10143 Tallinn);
3.2.      Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2018 ja 2019 majandustegevuse auditeerimiseks.
Hääletamise tulemused:
poolt:              20 166 513  häält ehk 99,97% koosolekul esindatud häältest;
vastu:             0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu:      7 000 häält ehk 0,03% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud:  0 häält eht 0% koosolekul esindatud häältest.

4. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group nõukogu liikme volituste pikendamine

Otsustati:

4.1.   Pikendada nõukogu liikme Mart Mutso volituste tähtaega nõukogu liikmena    
         alates 01.07.2018.a. kuni 30.06.2023.a.
Hääletamise tulemused:
poolt:              20 173 513  häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest;
vastu:             0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu:      0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud:  0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

5. päevakorrapunkt: Põhikirja muutmine

Otsustati:

5.1. Muuta seltsi põhikirja punkti 2.1. esimest lauset ning kehtestada punkti 2.1. lause alljärgnevas    
        sõnastuses:
5.1.1 Seltsi miinimumaktsiakapital on 3 600 000 (kolm miljonit kuussada tuhat) eurot ja
          maksimumaktsiakapital on 14 400 000 (neliteist miljonit nelisada tuhat) eurot.    
5.2.   Muuta seltsi põhikirja punkti 2.2 teist lauset ning kehtestada punkti 2.2 teine lause alljärgnevas
         sõnastuses: 
5.2.1. Iga Aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot. 
Hääletamise tulemused:
poolt:              20 173 513  häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest;
vastu:             0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu:      0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud:  0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

6. päevakorrapunkt: AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine

Otsustati:

6.1. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,20 euro võrra iga aktsia kohta.

6.2. Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,20 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kuid hiljemalt kolme kuu ja 14 kalendripäeva möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.

6.3. Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi strateegiliste eesmärkidega. Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega.

6.4. Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 17.07.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.07.2018; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama aktsiakapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid.

Hääletamise tulemused:
poolt:             20 165 513  häält ehk 99,96% koosolekul esindatud häältest;
vastu:             0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu:      500  häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud:  7 500 häält ehk 0,04% koosolekul esindatud häältest.

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.   

Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel.

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige

E-post: info@silvanofashion.com
 
Tel: +372 684 5000;
Faks: +372 684 5300


Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn 

http://www.silvanofashion.com