English Estonian
Avaldatud: 2022-04-07 08:38:37 CEST
Arco Vara
Majandusaasta aruanne

Arco Vara majandusaasta aruanne 2021

JUHATAJA KOMMENTAARID

2021. aastal muutlikuks kujunenud kinnisvaramaastikul suutis Arco Vara kollektiiv kindlustada enam kui 40 000 m2 jagu uusi arendusmahte, mis loovad ettevõttele tugeva vundamendi järgnevaks viieks aastaks. Samuti suudeti täita seatud eesmärgid aktsiaemissioonil ja ehituses olevate objektide müügimahtudega. Lisaks eelnevale ei ole Arco Vara sõjaga seotud ohtude valguses peatanud ühtegi arendusprojekti ehk jätkame kodude pakkumise ja ehitamisega nähes, et pakkumist on nõudlusest vähem, olenemata sõjategevusest Ukrainas.

Suurimaks muudatuseks Arco Vara Grupis on ehitusettevõtte Arco Tarc loomine, mille meeskond alustas Kodulahe Rannakalda projektiga käesoleva aasta jaanuaris. Peamiseks ehitusettevõtte loomise põhjuseks oli ka eelmainitud loodud pikaajalisem vundament, mille edukaks arendamiseks soovime olla ka ehitusprotsessi ajakanali juhid. Rannakalda müügiprotsess on aastaaruande avaldamise hetkeks saanud alguse ja eelmüüdud või broneeritud on juba 30% korterite koguarvust.

Kodulahe Kvartalis, mis on Arco Vara suurim müügis olev projekt, suudeti 2021. aastal eelmüüa 100% kodudest Pagi 3 ja Pagi 5 aadressil. Projekti ehituspartner on suutnud tagada tähtsad tarned, tänu millele on hoonete valmimine graafikus ja kodude üleandmised algavad juba kahe kuu jooksul.

Bulgaaria meeskonna peamisteks ülesanneteks on seni Botanica Lozen Residences projekti projekteerimine ja Madrid BLVD üüritootluse tagamine. Madrid BLVD üüripindadest on käesolevaks hetkeks vaba üks kontoripind, mille suuruseks on ligikaudu 800 m2. Suurimaks ülesandeks Bulgaarias ongi Madrid BLVD üürnikega 100% täituvuse saavutamine, mis jahenenud äripindade turul on peamiseks väljakutseks. Samuti tegeleb Bulgaaria meeskond uute kinnistute otsingutega, et luua Sofias kestev arendustegevuse vundament. Kuna ärikinnisvara üüriturg ei ole Arco Vara põhitegevus, on Grupp sobiva kokkuleppe saavutamisel valmis Madrid BLVD hoone müüma ning kasutama vabanevat omakapital uute maade soetamiseks.

Botanica Lozen Residences projekt on saavutanud tugeva kohaliku huvi, mille materjalidega saab tutvuda www.botanicalozen.bg leheküljel. Müügiprotsessis alustati eelbroneeringute sõlmimisega, kuid eelmüügilepingu sõlmimisteni planeerime jõuda peale ehituslepingu allkirjastamist, et vältida kodude kahjumlikku müümist. Ehituse algus on planeeritud käesoleva aasta III kvartalisse.

Väljakutsetena 2022. aastal näeme ehitushinna ja inflatsiooni riski. Nendest esimest saame kontrollida Arco Tarc meeskonna tõhusa tegevuse näol, mida peamiselt mõjutab materjalitarnijatega heade kokkulepete saavutamine. Inflatsiooni riski maandamiseks rakendame pikalt ette müüdud kodude puhul õigust kinnisvara müügihinda vähesel määral tõsta teatud THI väärtuste saavutamisel.

Ukraina sõja mõju ehitusmaterjali- ning tööjõuturgudele ei ole usaldusväärselt prognoositav. Esmakordselt üle aastakümnete suhtutakse materjalide tarneraskusesse kui arendaja ühesse suurimasse ettevõtlusriski. Käimasolevatesse projektidesse oleme suure osa metallmaterjalidest ette soetanud ning hoiame fookuses ka muude materjalide hindu ning kättesaadavust.

Makromajanduslike mõjudega võitlemine on 2022. aasta Arco Vara sõjatanner, milles meie motiveeritud meeskond näeb uusi, aga ületatavaid väljakutseid.


PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2021. aasta müügitulu oli 11 613 tuhat eurot, mis on 17% väiksem 2020. aasta müügitulust 14 056 tuhat eurot.

2021. aasta ärikasum oli 2 569 tuhat eurot ja puhaskasumiks kujunes 2 071 tuhat eurot, 2020. aasta lõppes ärikasumiga 1 449 tuhat eurot ja puhaskasumiga 1 012 tuhat eurot.

2021. aasta müüdi grupi poolt arendatavates projektides kokku 63 korterit ja 2 äripinda, 2020. aastal 81 korterit ja 1 kinnistu Lätis.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2021. aastal 822 tuhande euro võrra, tasemele 9 321 tuhat eurot 31.12.2021 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2021 seisuga 5,2%, mis on 0,4% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2020 seisuga.


TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2021. aastal 11 613 tuhat eurot (2020: 14 056 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas 10 478 tuhat eurot (2020. aastal 13 129 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis oli 2021. aastal 810 tuhat eurot (2020. aasta 614 tuhat eurot). Covid-19 tõi 2020. aastal kaasa muudatusi rentnike majanduslikus olukorras. Käesoleva aruande ilmumise ajal oli üks kontori pind vaba, kuid kõik kaubanduspinnad kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud. Rentnikuta kontori pind moodustab 11,7% renditavast büroo- ja kaubanduspinnast.

2020. aasta lõppesid ehitustööd Merimetsa piirkonnas Kodulahe kvartali III etapis, kus valmis 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4. Projektis said 2021. aastal kõik korterid müüdud ning majal on olemas kasutusluba.

Kodulahe IV-V etapi hoonete ehitus on lõpusirgel. Valmimisel on kaks 36 korteriga eluhoonet aadressile Pagi 3 ja Pagi 5. Ehitus on kulgenud plaanipäraselt. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad 2022. aasta suvel. Kõik 72 korterit on eelmüüdud.

Kodulahe projekti VI etapi ehitus aadressil Lammi 8 algas 2022. aasta veebruaris Arco Vara enda ehitusettevõtte Arco Tarc OÜ poolt. Plaanis on ehitada paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit, millest paljud on merevaatega. Korterelamud saavad valmis umbes 2 aastat pärast ehituse algust. Korterite müük algas samuti 2022. aasta veebruaris. Aastaaruande avaldamise kuupäevaks on 108 korterist 24 eelmüüdud. Ettevõte piirab eelmüüki antavate korterite mahtu, et arendusperioodi jooksul vajadusel reageerida inflatsiooni mõjule.

Arco Vara tütarettevõte Aktsiaselts Kolde sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2023. aastasse. Käimas on detailplaneeringu protsess.

2021. aasta II kvartalis lõppesid müügid Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu rajati 4 väiksemat kortermaja kokku 30 korteriga Kodukalda projektinime all. 2021. aastal said Kodukalda majad ka kasutusloa.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias hoogustus 2020. aasta detsembris, mil hoone sai kasutusloa. 2021. aasta aprillis müüdi viimane korter. Kuna korterid anti bürokraatlike takistuste tõttu kätte aasta hiljem kui lubatud, soovib 2 klienti hüvitist kokku summas 21 tuhat eurot. Nõudele on koostatud provisjon.

Botanica Lozeni projekti värskeim vaade näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Oodatav ehituse alguse aeg on 2022. aasta sügis, mis alustatakse esimese 16 hoone ehitusega. Ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 31.12.2021 müümata 4 Marsili elamukrunti, millest 1 on aruande avaldamise kuupäeva seisuga omaniku leidnud. 2020. aastal müüdi Lätis samuti üks krunt.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 20212020
   
Müügitulu enda kinnisvara müügist 10 478 13 129
Müügitulu teenuste müügist1 135927
Müügitulu kokku 11 613 14 056
   
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu-8 578-11 313
Brutokasum3 0352 743
   
Muud äritulud25810
Turustuskulud-200-89
Üldhalduskulud-1 106-922
Muud ärikulud-76-273
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringutest658-20
Ärikasum2 5691 449
   
Finantstulud ja -kulud-390-437
Kasum enne tulumaksu2 1791 012
Tulumaksukulu-1080
   
Aruandeperioodi puhaskasum2 0711 012
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumis2 0711 012
   
Aruandeperioodi koondkasum2 0711 012
Emaettevõtte omanike osa koondkasumis2 0711 012
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)   
- tava0,220,11
- lahustatud0,220,11


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.12.202131.12.2020
   
Raha ja raha ekvivalendid1 8632 200
Nõuded ja ettemaksed3 7011 344
Varud15 76114 960
Käibevara kokku21 32518 504
   
Nõuded ja ettemaksed55
Kinnisvarainvesteeringud9 9439 564
Materiaalne põhivara 15422
Immateriaalne põhivara87136
Põhivara kokku10 1899 727
VARAD KOKKU31 51428 231
   
Laenukohustused6 0433 482
Võlad ja saadud ettemaksed2 3683 308
Lühiajalised kohustused kokku8 4116 790
   
Laenukohustused5 1417 217
Pikaajalised kohustused kokku5 1417 217
KOHUSTUSED KOKKU13 55214 007
   
Aktsiakapital7 2726 299
Registreerimata aktsiakapital0273
Ülekurss3 8352 285
Kohustuslik reservkapital2 0112 011
Jaotamata kasum4 8443 356
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital17 96214 224
OMAKAPITAL KOKKU17 96214 224
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU31 51428 231


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
www.arcovara.com

ManusedArco_Vara_AA2021 EST_KPMG otsusega.pdf
Arco Vara AS Soltumatu vandeaudiitori aruanne 2021.zip