Avaldatud: 2014-06-20 16:51:08 CEST
Pro Kapital Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRO KAPITAL GRUPP KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Tallinn, 2014-06-20 16:51 CEST -- AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 20. juunil 2014.a. algusega kell 15.00 ühingu kontoris Põhja pst 21 Tallinn. Üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 9 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 34 561 460 häält, mis moodustab kokku 63,88% aktsiatega määratud häältest.

Koosolek kutsuti kokku põhjusel, et võtta vastu otsused Ühingu 2013 auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamise, kahjumi katmise ja audiitori valimise kohta. Koosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatus.

Korralise üldkoosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused

1.    Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:


Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ervin Nurmela ja protokollijaks valiti Liisa Kirss.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

2.    2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Vastuvõetud otsus:


        Kinnitada 2013.a. majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

3.    Kahjumi katmise otsus

Vastuvõetud otsus:


        Katta 31. detsembril 2013 lõppenud majandusaasta kahjum summas 2 599 502 eurot eelmise perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

4.    Audiitori valimine

Vastuvõetud otsus:


        Valida AS Deloitte Audit Eesti ÜHINGU audiitoriks 2014 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.  Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Kiita heaks audiitorile ÜHINGU ja ÜHINGU tütarettevõtete auditeerimise eest 2014 majandusaastal makstav tasu summas 52 000 eurot (käibemaksuta).

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Korralise üldkoosoleku protokoll on lisatud käesolevale teatele ja avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel www.prokapital.com 20. juunil 2014.

 

         Iveta Vanaga
         Investorsuhete juht
         Mobiil: +37129239064
         E-mail: iveta@prokapital.lv


AS PRO KAPITAL GRUPP KORRALISE ULDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED.pdf