Published: 2017-12-08 08:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Visuotinis akcininkų susirinkimas

CORRECTION: Dėl 2017 m. gruodžio 20 d. šaukiamo eilinio visuotinio akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

Vilnius, Lietuva, 2017-12-08 08:00 CET --  

Bendrovės valdybos siūlymu ir sprendimu papildyta 2017 m. gruodžio 20 d. 10.00 val. adresu Savanorių pr. 178B, Vilniuje, šaukiamo eilinio visuotinio akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ (įmonės kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-03154, Savanorių pr. 178B) akcininkų susirinkimo darbotvarkė.  

Akcininkų registracijos pradžia nuo 9.30 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai  visuotinio  akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2017 m. gruodžio 13 d. Akcininkų teisių apskaitos diena – 2018 m. sausio 08 d.  

Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė (įskaitant papildomus klausimus):  

1. Konsoliduotas metinis pranešimas. 
2. Auditoriaus išvada.
3. Konsoliduotų  ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d.  tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
5. Audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimas.
6. Audito komiteto narių rinkimai.
7. Atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo.    

AB „Vilniaus baldai“ valdybos patvirtinti 2017 m. gruodžio 20 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.

1. Konsoliduotas metinis pranešimas.  

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).  

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada.  

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).    

3. Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.  

Patvirtinti Konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d.  

4. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą:

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 5.233.266 EUR
Grynasis 2017 metų, pasibaigusių 2017 m. rugpjūčio 31 d., pelnas 4.422.779 EUR
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2017 metų, pasibaigusių 2017 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai) (21.479) EUR
Paskirstytinas rezultatas 9.634.566 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą -
Pelno paskirstymas į kitus rezervus -
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti* 1.049.292 EUR
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams                                                                                                                                         -
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 8.585.274 EUR


*Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 0,27 EUR dividendų.  

5. Audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimas.  

Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).   

6. Audito komiteto narių rinkimai.  

Į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti tris narius. Nepriklausomais audito komiteto nariais išrinkti Tomą Bubiną ir Danutę Kadanaitę. Audito komiteto nariu išrinkti Vaidą Savukyną. Audito komiteto pirmininku išrinkti Tomą Bubiną.  

7. Dėl atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo.  

Už darbą akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 100 eurų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.    

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ patalpose, esančiose Vilniaus m., Savanorių pr. 178B darbo valandomis.  

Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2017 m. lapkričio 28 d. paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį.

Prie šio pranešimo pridedami dokumentai, susiję su papildytais darbotvarkės klausimais – Audito komiteto nuostatų naujos redakcijos projektas, siūlomų į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komiteto narius kandidatų sąrašas  ir audito komiteto narių atlyginimo nustatymo,  bei atnaujintas bendrasis balsavimo biuletenis, papildomai įtraukiant sprendimų projektus papildytais darbotvarkės klausimais.  

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel.: +370 (5) 252 57 00


Informacija apie i akcines bendroves VILNIAUS BALDAI audito komiteto narius siulomus kandidatus.pdf
Bendrasis balsavimo rastu biuletenis.pdf
Akcines bendroves VILNIAUS BALDAI audito komiteto nuostatai.pdf