English Latvian
Publicēts: 2022-08-04 08:11:33 CEST
Rīgas kuģu būvētava
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

CORRECTION: AS „Rīgas kuģu būvētava” auditēts 2021.gada finanšu pārskats

Neatkarīgie revidenti ir veikuši AS „Rīgas kuģu būvētava” 2021.gada finanšu pārskata revīziju.

Labojums: Sabiedrība publicējusi revidētu 2021.gada finanšu pārskatu un revidentu ziņojumu angļu valodā.

2021.gadā AS “Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu jeb zaudējumiem 237 862 EUR apmērā, kas, salīdzinot ar 2020.gadu, samazinājās vairāk nekā 40 reizes.

2021.gadā mainoties tirgus konjuktūrai, ir audzis pieprasījums pēc Sabiedrības īpašumā un nomā esošo aktīvu izmantošanas, tādēļ Sabiedrība savu darbību koncentrējusi uz sava un nomātā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un izīrēšanu, un gada pārskatā ieņēmumos no pamatdarbības iekļauti gan ienākumi no kuģu remontiem, gan īpašumu apsaimniekošanas. Neto apgrozījums no pamatdarbības 2021.gadā bija 2 095 882 EUR, kas, salīdzinot ar 2020.gadu, palielinājās par 17%.

Sabiedrības kopējie aktīvi 2021.gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, nebūtiski palielinājās līdz 9 106 879 EUR. 2021.gadā par 5% ir palielinājies Sabiedrības kopējo saistību apjoms, savukārt par 17% samazinājies pašu kapitāls un pārskata perioda beigās tas ir 1 191 649 EUR.

Sabiedrības pašu kapitāls 2021.gada 31.decembrī ir pozitīvs – 1 191 649 EUR apmērā. Sabiedrības 2021.gada darbības rezultāts bija neto zaudējumi 237 862 EUR (2020.gadā zaudējumi bija 9 982 648 EUR) apmērā un tās īstermiņa saistības 2021.gada 31.decembrī pārsniedza apgrozāmos līdzekļus par 1 645 081 EUR. Būtiskākās īstermiņa saistību pozīcijas ir parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 1 173 856 EUR apmērā.

2021.gadā un 2022.gada sākumā Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs joprojām spēkā bija ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami bremzē ekonomikas attīstību valstī un pasaulē, līdz ar to joprojām pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība, kas būtiski un nelabvēlīgi ietekmēja Sabiedrības saimniecisko darbību.

Kopš tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna apstiprināšanas līdz gada pārskata sagatavošanai ir bijuši vairāki tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna grozījumi, no kuriem pēdējie apstiprināti 2021.gada 17.septembrī, kas ļauj veiksmīga TAP īstenošanas iznākuma gadījumā samazināt Sabiedrības kreditoru sedzamo saistību kopējo apmēru par desmit procentiem un nosakot šī procesa īstenošanas termiņu pieci gadi, skaitot no 2019.gada 16.augusta.

Sabiedrība apliecina, ka tās sagatavotie un tiesā apstiprinātie TAP pasākumu plāna grozījumi ļaus saglabāt līdzšinējo darbības profilu un norāda, ka finanšu saistības gan pret nodrošinātajiem kreditoriem, gan nenodrošinātajiem kreditoriem tiks izpildītas sešdesmit mēnešu laikā no TAP pasākumu plāna apstiprināšanas brīža, t.i. līdz 2024.gadam.

Sabiedrība 2021.gadā un līdz gada pārskata sagatavošanai ir spējusi pildīt saistības saskaņā ar TAP pasākumu plānu. Sabiedrības turpmākā darbība ir atkarīga no Sabiedrības spējas realizēt tiesiskās aizsardzības plānu, kā arī noteiktajos termiņos segt saistības pret tās kreditoriem, ievērojot visus plāna nosacījumus. Sabiedrība prognozē, ka tā spēs saimniecisko darbību un finanšu rādījumus uzlabot aptuveni 12 mēnešu laikā. Sabiedrība turpina veikt pasākumus procesu efektivitātes un izmaksu optimizācijas jomā, vienlaikus meklējot risinājumus Sabiedrības darbības paplašināšanai, kā rezultātā Sabiedrības prognozes un operatīvie finanšu darbības rezultāti tiek plānoti ar peļņu.

Lai gan Sabiedrībai ir skaidras perspektīvas tās darbības atjaunošanai, jau šobrīd zināms, ka būs nepieciešams laiks, lai optimizētu personāla sastāvu, atjaunotu apgrozāmo līdzekļu plūsmu, diversificētu ražošanu un piesaistītu investīcijas.

Šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.

Pēc privātā akcionāra iniciatīvas Finanšu un kapitāla tirgus komisija ar tās 2021.gada 26.oktobra lēmumu Nr.139 atļāva izteikt Sabiedrības obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros viena privātpersona atpirka 42 036 Sabiedrības akcijas jeb 0,3601% no Sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, kā rezultātā gan netiešas (kā AS "Remars–Rīga" akcionāram), gan tiešas dalības veidā viena privātā akcionāre ieguvusi 50,2157% no Sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita. Sabiedrības valde uzskata, ka akciju atpirkšanas piedāvājums atbilda Finanšu instrumentu tirgus likuma nosacījumiem. Ievērojot to, ka akciju atpirkšanas piedāvājuma izteicēja plāno turpināt līdzšinējo Sabiedrības darbību un nav plānotas tās darbības veida maiņa, Sabiedrības valde akciju atpirkšanas piedāvājumu vērtē pozitīvi un attiecīgi tā turpinās saimniecisko darbību līdzšinējā darbības jomā.

Konflikts Ukrainā un ar to saistītie notikumi noris nozīmīgas globālās ekonomiskās nenoteiktības un nepastāvības laikā, kā rezultātā to sekas var saasināt vispārējo ietekmi uz tirgus apstākļiem. Sabiedrības vadība nav identificējusi minēto apstākļu tiešu ietekmi uz Sabiedrības turpmāko saimniecisko darbību.

Pārskata gadā Sabiedrība nav veikusi pasākumus pētniecības un attīstības jomā.

Pārskata gadā Sabiedrība nav atpirkusi vai pārdevusi savas daļas.

Sabiedrībai nav pārstāvniecības vai filiāles ārzemēs.

Sabiedrības valde iesaka pārskata gada zaudējumus segt no nākamo gadu nesadalītās peļņas.

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde