Publicēts: 2021-03-22 15:21:20 CET
Attīstības finanšu institūcija Altum
Akcionāru sapulces lēmumi

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Iekšējā informācija, 2021-03-22 15:21 CET -- AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” koncerna (turpmāk Koncerns) mātes sabiedrības AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulce notika 2021. gada 22.martā.

Ārkārtas akcionāru sapulcē tika izskatīti jautājumi par (i) par padomes locekli, (ii) par Revīzijas komitejas sastāvu, ņemot vērā padomes sastāva izmaiņas, (iii) par rezerves kapitāla palielināšanu un līdzekļu ieskaitīšanu rezerves kapitālā, (iv) par AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Iekšējā audita daļas gada pārskatu par 2020.gadu.

 

Akcionāru sapulce nolēma:

1. ar 2021.gada 22.martu ievēlēt Ilzi Baltābolu AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” padomes locekļa amatā uz laiku līdz tiks atlasīts kandidāts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā.

2. atlikt jautājuma par Revīzijas komiteju skatīšanu līdz padomes lēmuma saņemšanai.

3. par rezerves kapitālu:

3.1. studiju un studējošo kredītu garantiju programmas finansēšanai;

3.2. krīzes aizdevumu programmas finansēšanai;

3.3. mājokļu garantiju atbalsta programmas finansēšanai;

4. pieņemt zināšanai Iekšējā audita daļas gada pārskatu par 2020.gadu

 

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (Moody’s) 2019. gada 25. martā pārapstiprināja  ALTUM ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu un bāzes kredītnovērtējumu (baseline credit assessment) baa3, kas ir investīciju līmeņa reitings. Moody’s ALTUM piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā “Biržas gada notikums Latvijā”.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv