Offentliggjort: 2020-11-18 08:30:00 CET
Vestjysk Bank A/S
Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1. – 3. kvartal 2020

Nasdaq Copenhagen A/S

18. November 2020

Hovedpunkter for 1. – 3. kvartal 2020

Vestjysk Bank realiserede i 1. til 3. kvartal 2020 et resultat efter skat på 250 mio. kroner. Resultatet er negativt påvirket af økonomisk usikkerhed i form af Corona-krisen, afrikansk svinepest i Tyskland og Brexit-situationen. Dette har en indvirkning på bankens nedskrivninger i form af et ledelsesmæssigt skøn. Banken har i 3. kvartal 2020 afsat yderligere 50 mio. kroner til dækning af risici i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU (Brexit) og aktuel usikkerhed omkring afrikansk svinepest. Herefter er der i alt afsat 250 mio. kroner til økonomisk usikkerhed, hvilket svarer til 2,6% af bankens nettoudlån.

For 2019 var tallene påvirket af Sparinvest transaktionen, hvor banken fik en gevinst på 142 mio. kroner.

  • Resultat efter skat udgør 250 mio. kroner mod 397 mio. kroner i 1. til 3. kvartal 2019 hvilket giver en forrentning af egenkapitalen på 10,9% p.a. efter skat.
  • Basisindtægter på 653 mio. kroner mod 827 mio. kroner i 1. til 3. kvartal 2019 (685 mio. kroner ekskl. Sparinvest).
  • Kursreguleringer udgør 42 mio. kroner mod 173 mio. kroner i 1. til 3. kvartal 2019 (46 mio. kroner ekskl. Sparinvest).
  • Omkostningsprocent på 58,1 mod 44,5% i 1. til 3. kvartal 2019 (53,7% ekskl. Sparinvest)
  • Basisresultat før nedskrivninger på 274 mio. kroner mod 460 mio. kroner i 1. til 3. kvartal 2019 (318 mio. kroner ekskl. Sparinvest).
  • Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 4 mio. kroner (44 mio. kroner i 1. til 3. kvartal 2019). Nedskrivninger på landbrug viser en nettotilbageførsel.
  • Bankens kapitalkrav er på 13,0%, hvilket består af et individuelt solvensbehov på 10,5% og en generel kapitalbevaringsbuffer på 2,5%. NEP-kravet er indfaset med 1,875%, som tillægges kapitalkravet. I det individuelle solvensbehov er der indarbejdet et ledelsesmæssigt skøn til usikkerhed omkring den økonomiske situation på 50 mio. kroner svarende til 0,38 procentpoint.
  • Bankens kapitalprocent udgør 23,8. Overdækning er 10,8 procentpoint svarende til 1.420 mio. kroner.
  • Bankens NEP-kapitalprocent udgør 23,8. Overdækningen er 8,9 procentpoint, svarende til 1.172 mio. kroner.


Særlige forhold for perioden – Herunder Corona-krisens foreløbige betydning for banken
På linje med resten af det danske samfund har banken været påvirket af myndighedernes nedlukning af landet fra den 12. marts til 1. maj 2020. Ligeledes følger banken regeringens opfordring til udstrakt brug af hjemmearbejde fra 18. september til foreløbigt 2. januar 2021. Banken har i begge perioder, indtil videre, kunnet opretholde sine aktiviteter på fornuftig vis og der har været en høj aktivitet blandt bankens kunder.

For erhvervskunderne har bankens rådgivere løbende været i kontakt med kunderne og individuelt aftalt, hvorledes banken kan hjælpe kunderne gennem Corona-krisen og yde rådgivning i brugen af de hjælpepakker, som regeringen og folketinget har stillet til rådighed. Der har til dato ikke været en direkte effekt på bankens udlån eller individuelle nedskrivninger.

På privatkundesiden har banken stillet diverse lånefaciliteter i form af ydelsesoverspring, midlertidige overtræk og øgede kreditter til rådighed for de kunder, der umiddelbart blev ramt af nedlukningen. Effekten har indtil nu ligeledes været af begrænset omfang.

Banken er i denne situation positivt påvirket af branchefordelingen af bankens udlån. Hovedparten af bankens udlån ligger i brancher, der ikke er særligt hårdt påvirket af Corona-krisen. Især hoteller, restauranter, transport og detailhandel er ramt og disse brancher udgør kun omkring 10% af bankens samlede udlån.

Bankens to største brancher, landbrug og fast ejendom, er foreløbig begrænset påvirket af Corona-krisen. Coronapandemien har imidlertid været ødelæggende for minkbranchen og har medført nedlukning af branchen. Bankens eksponering mod minkbranchen udgør ca. 0,8% af det samlede bruttoudlån, hvilket er svarende til 121 mio. kroner. Eksponeringen er nedskrevet til 53 mio. kroner, som vurderes fuldt sikret.

Aktuelt er mælkeproducenterne gået fri af virkningerne fra Corona-krisen.
Derimod er prisen på svinekød faldet gennem perioden, men er fortsat på et tilfredsstillende niveau. De relativt høje priser på svinekød i første halvår, har betydet afvikling af svineproducenternes gæld i banken og en del af disse kunder er nedskrivningskunder. Derfor har der været tilbageførsler af nedskrivninger indenfor denne branche i 3. kvartal 2020. Det aktuelle udbrud af afrikansk svinepest i Tyskland har betydet, at bankens kunder indenfor produktion af smågrise, har haft svært ved at afsætte deres produktion til Tyskland. Dette har medført et kraftigt prisfald på smågrise og ligeledes en nedjustering af prisen på slagtesvin. Banken følger udviklingen nøje og har i regnskabet for 1. til 3. kvartal 2020 håndteret de foreløbige konsekvenser for kunderne og også reserveret et beløb til den øgede risiko i bankens nedskrivninger til økonomisk usikkerhed.

Banken vurderer at risikoen for et Brexit uden en handelsaftale mellem Storbritannien og Danmark også kan påvirke fiskeribranchen.

For fast ejendom er der indtil videre en effekt fra erhvervslejemål, hvor huslejen er aftalt udskudt som følge af Corona-krisen. Alt efter længden og dybden af krisen, kan effekten øges. For privat boligudlejning har der endnu ikke været nogen effekt og dette billede forventes ikke at blive væsentligt ændret.

Kunderne i privatsegmentet har det generelt godt og står stærkt rustet til at modstå virkningerne af Corona-krisen. Forventningen på længere sigt er et stigende nedskrivningsbehov, men samlet set på et håndterbart niveau.

Det vurderes, at de nuværende nedskrivninger på 250 mio. kroner til økonomisk usikkerhed i forbindelse med Corona-krisen, afrikansk svinepest i Tyskland og usikkerhed om Brexit samt de 50 mio. kroner som kapitalreservation i det individuelle solvensbehov, vil være tilstrækkelige til at håndtere det aktuelle risikobillede. Forudsigelser om de fremtidige konsekvenser af Corona-krisen, afrikansk svinepest og Brexit er behæftet med stor usikkerhed.


Forventninger til 2020
På baggrund af de foreløbige konsekvenser af Corona-situationen udsendte Vestjysk Bank den 13. maj 2020 en ny forventning til resultatet efter skat for 2020. På dette tidspunkt forventede banken et resultat efter skat i størrelsesordenen 160 til 240 mio. kroner.

Den 14. juli 2020 udsendte banken en selskabsmeddelelse med opjustering og præcisering af årets resultat efter skat, og forventede således et resultat efter skat i størrelsesordenen 200 til 260 mio. kroner for hele 2020.

Den 8. oktober 2020 udsendte banken en selskabsmeddelelse med endnu en opjustering af forventningerne til 2020.

Vestjysk Bank oplevede et fortsat højt aktivitetsniveau både blandt bankens privatkunder og erhvervskunder.

Endvidere udviklede bankens individuelle nedskrivninger sig, indenfor alle kundesegmenter, bedre end ventet, hvorfor forventningerne til resultatet for 2020 blev opjusteret til 260-320 mio. kroner efter skat, som fortsat fastholdes.


Henvendelser

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.


Vestjysk Bank A/S


Kim Duus                                      Jan Ulsø Madsen
Bestyrelsesformand                       Adm. bankdirektør

Vestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk

Vedhæftet filVestjysk Banks kvartalsrapport for 1. til 3. kvartal 2020.pdf