English Estonian
Avaldatud: 2023-11-01 05:00:00 CET
Hepsor
Kvartaliaruanne

Hepsor ASi 2023. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2023. aasta üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli 36 miljonit eurot ja puhaskasumiks kujunes 4,8 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 2,3 miljonit eurot). 2023. aasta kolmanda kvartali  konsolideeritud müügitulu kokku oli 15,5 miljonit eurot ja puhaskasum 1,2 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 0,5 miljonit eurot).

Kontserni juhtkond muudab 2022. aastal  esitatud finantsprognoose majandusaastateks 2023–2024. Prognoosime 2023. aasta konsolideeritud müügituluks 40,8 miljonit eurot (varem 41,1 miljonit eurot) ning kasumiks 4,3 miljonit eurot (varem 3,3 miljonit eurot), sealjuures kontserni omanikele kuuluvaks puhaskasumiks 1,5 miljonit eurot (varem 1,1 miljon eurot). Arvestades keerukamat olukorda kinnisvarasektoris ning majanduskeskkonnas üldisemalt, on see hea tulemus.

Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ja arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu poolest üksteisest olulisel määral erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam. Hindamaks kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja majandustulemusi tervikpildis, on kontserni tulemuste parimaks hindamiskriteeriumiks ettevõtte arendusprojektide portfell ning kolme aasta keskmised majandusaasta tulemused.

2023. aasta 9 kuu jooksul anti klientidele üle kokku 240 uut kodu (asjaõiguslepingute arv) neljast projektist - Paevälja hoovimajade projektist, Riias Kuldigas Parks, Mārupes Dārzs ning Strēlnieku 4b projektides. Sealhulgas kolmandas kvartalis anti klientidele üle 116 kodu - Paevälja projektis 1, Strēlnieku 4b projektis 3, Mārupes Dārzs 51 ning Kuldigas Parks projektis 61 kodu. Kuldigas Parks ja Mārupes Dārzs projektide asjaõiguslepingute sõlmimine ning kodude üleadmine jätkub 2023. aasta neljandas kvartalis ning prognoosime, et aasta lõpus on nendes kahes projektis kõik korterid müüdud.

Ärikinnisvara osas valmis teise kvartali lõpuks Tallinnas rohelise mõtteviisiga Grüne Maja, mis on kolmanda kvartali lõpu seisuga 100% üürilepingutega kaetud. Sidusettevõttena kajastatud Büroo 113 puhul pidi Hepsor septembri alguses üürnike poolse üürilepingu rikkumise tõttu üürilepingu ühepoolselt üles ütlema, mille tulemusena vabanes ca 3 500 m2 äripinda. Hepsor tegeleb juba uute üürnikega üürilepingute läbirääkimisega. Huvi majas olevate vakantsete pindade vastu on osustunud oodatust suuremaks.

2023. aastal  on Hepsoril ehituses neli elukondlikku arendusprojekti kokku 315. korteriga - Ojakalda Kodud (101 korterit), Manufaktuuri 7 (150 korterit ning 453 m2  äripinda), Lilleküla Kodud (26 korterit) ja Nameja Rezidence (38 korterit). Nende projektide valmimine on plaanitud 2024 aastasse ning enamus müügitulu kajastatakse samuti 2024. aastal, kuid võlaõiguslikke lepinguid ja kirjalikke broneeringuid on nimetatud nelja projekti peale sõlmitud 30. september 2023 seisuga 106-le korterile (34%). 2023 kolmanda kvartali lõpus algas Lätis Annenhofi arendusprojekt, kuhu on planeeritud 40 korterit. Korterite eelmüük algas 2023. aasta kolmandas kvartalis ning ehitus algab eelduslikult neljandas kvartalis.

Uutest projektidest - Hepsor omandas augustis 2023 uued kinnistud Lätis soetades 50% SIA “Riga Properties 4” osadest. SIA “Riga properties 4” on sõlminud ostulepingu kahe kinnistu ostuks Riia lähistel Dreilini piirkonnas eesmärgiga arendada kinnistutel etapiviisiliselt 40 000 m2 äripindasid. Kinnistud asuvad atraktiivses piirkonnas, kus juba paiknevad IKEA kauplus ja SAGA ostukeskus. Arendatavale alale planeerime luua omanäolise ja rohelist mõtteviisi kandva ärilinnaku, mis koosneb erinevate funktsioonidega äripindadest, sh stock-office tüüpi ärihoonetest.

Hepsor Kanadas - Hepsor alustas oma Kanada ärisuuna arendamisega 2022. aasta kevadel pärast Venemaa sõjalise sissetungi algust Ukrainasse eesmärgiga leida uusi kasvuvõimalusi ning hajutada praeguste koduturgudega seotud geopoliitilisi riske. Aastaga on Kanadas ülesehitatud äri alustamiseks vajalik koostöövõrgustik alates juriidilistest- ja finantsnõustajatest ning lõpetades pankade, turuanalüüsi- ning maaklerettevõtetega.

2023. aasta III kvartali lõpuks on koos Kanada koostööpartneritega tehtud kaks investeeringut. Juunis 2023 soetati kinnistu aadressil 3406-3434 Weston road ning septembris 2023 3 kõrvutiasuvat elukondlikuks arenduseks sobivat kinnistut Toronto kesklinnas, aadressil 164 – 168 Isabella street eesmärgiga ostetud kinnistuid väärindada. Kinnistute arendamiseks asutati ettevõtted Weston Limited Partnership ja Elysium Isabella Limited Partnership. Mõlema projekti puhul võtab maa väärtustamise faas eelduslikult aega 2-2,5 aastat, misjärel Weston Limited Partnership ja Elysium Isabella Limited Partnership otsustavad, kas saavutatud ehitusõigus realiseeritakse läbi kinnistu edasimüügi või liigutakse projektidega edasi ehitusfaasi.

Vaatamata jätkuvalt keerulisele majanduskeskonnale, julgeolekukriisile ning suurenenud intressimääradele on Hepsor grupp tervikuna  kasumlik ning oleme 2023 majandusaasta korrigeeritud finantsprognoosi alusel puhaskasumit võrreldes varasema prognoosiga suurendanud.


Kogu kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda siin: https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes30.09.202331.12.202230.09.2022
    
Varad   
Käibevarad   
Raha ja raha ekvivalendid 7 083 3 754 3 110
Nõuded ja ettemaksed 5 578 1 731 1 596
Lühiajalised laenunõuded  311  0  100
Varud 68 807 69 760 67 118
Käibevarad kokku 81 779 75 245 71 924
Põhivarad   
Materiaalne põhivara  193  232  230
Immateriaalne põhivara  5  7  2
Finantsinvesteeringud 1 504  2  2
Investeeringud sidusettevõtetesse   384 1 086  209
Pikaajalised laenunõuded  1 766 1 766 1 766
Muud pikaajalised nõuded  166  30  167
Põhivarad kokku 4 018 3 123 2 376
Varad kokku 85 797 78 368 74 300
Kohustised ja omakapital   
Lühiajalised kohustised   
Lühiajalised laenukohustised  2 270 22 565 2 445
Lühiajalised rendikohustised  26  46  33
Ettemaksed klientidelt 2 227 3 054 3 497
Võlad tarnijatele ja muud võlad  8 683 4 007 3 213
Lühiajalised kohustised kokku 13 206 29 672 9 188
Pikaajalised kohustised   
Pikaajalised laenukohustised 46 696 26 015 43 322
Pikaajalised rendikohustised  68  68  66
Muud pikaajalised kohustised 2 633 2 290 2 692
Pikaajalised kohustised kokku 49 397 28 373 46 080
Kohustised kokku 62 603 58 045 55 268
Omakapital   
Aktsiakapital 3 855 3 855 3 855
Ülekurss 8 917 8 917 8 917
Reservkapital  385  0  0
Jaotamata kasum 10 037 7 551 6 260
Omakapital kokku 23 194 20 323 19 032
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 22 150 19 866 18 529
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 1 044  457  503
Kohustised ja omakapital kokku 85 797 78 368 74 300

Konsolideeritud koondkasumi aruanne:

tuhandetes eurodes9 kuud 20239 kuud 2022III kvartal 2023III kvartal 2022
     
Müügitulu 36 048 5 622 15 458 1 668
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)- 29 224- 5 100- 13 425- 1 348
Brutokasum 6 824  522 2 033  320
Turustuskulud (-)-  399-  279-  131-  106
Üldhalduskulud (-)- 1 110-  764-  323-  227
Muud äritulud  112  47  30  0
Muud ärikulud (-)-  116-  45-  24-  6
Ärikasum/-kahjum 5 311-  519 1 585-  19
Finantstulud 1 129  849  83  282
Finantskulud (-)- 1 662-  454-  478-  142
Kasum enne tulumaksu 4 778-  124 1 190  121
Tasumisele kuuluv tulumaks (-)  0-  5  0  0
Edasilükkunud tulumaks (-)  0  0  0  8
Aruandeperioodi puhaskasum 4 778-  129 1 190  129
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 2 272-  141  469  132
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 2 506  12  721-  3
     
 Muu koondkasum/- kahjum    
Omanikuvahetusega seotud muutused  250  135  182  0
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus- 2 157  18-  370  31
Aruandeperioodi  muu koondkasum kokku- 1 907  153-  188  31
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis  12-  234-  28  52
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis- 1 919  387-  160-  21
     
Aruandeperioodi koondkasum kokku 2 871  24 1 002  160
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 2 284-  375  441  184
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis  587  399  561-  24
Kasum aktsia kohta    
    Tava (eurot aktsia kohta)0,59-0,040,120,03
    Lahustatud (eurot aktsia kohta)0,59-0,040,120,03Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: henri@hepsor.ee

-

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 169 300 m2.ManusHepsor 3Q_2023_EST.pdf