English Lithuanian
Paskelbta: 2023-06-14 08:30:00 CEST
AB Šiaulių bankas
Prospektas

Patvirtintas AB Šiaulių banko bazinis prospektas

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIAME PRANEŠIME VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ.

AB Šiaulių banko (toliau – Bankas) valdyba, 2023 m. birželio 13 d. patvirtino Banko 100,000,000 eurų subordinuotų obligacijų (toliau – Obligacijos) programą (angl. EUR 100,000,000 Subordinated Note Programme) ir jos bazinį prospektą dėl Obligacijų įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąraše (angl. Bond list)(toliau – Prospektas). Prospektas 2023 m. birželio 13 d. buvo patvirtintas Lietuvos banke (žr. prisegamus dokumentus).

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su vertybiniais popieriais susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Banko vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Banką, Obligacijas ir jų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospektas yra paskelbtas Banko interneto svetainėje (www.sb.lt), taip pat www.nasdaqbaltic.com ir www.crib.lt.

Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamų Obligacijų kokybės patvirtinimu. Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą. Be to, šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt
tel. +370 5 203 2200

PriedaiBase Prospectus_EUR-100-M-Sub-Note-Programme_2023-06.pdf
LB sprendimas 23.06.13.pdf