Paskelbta: 2020-04-09 08:05:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB Vilkyškių pieninė, įmonės kodas 277160980, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 30 d. 13.00 val. AB Vilkyškių pieninė buveinės patalpose, adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav., šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Dalyviai registruojami nuo 12 val. 00 min. iki 12 val. 50 min.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.  Bendrovės 2019 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
2.  Auditoriaus išvados apie bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
3.  Bendrovės 2019 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4.  Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
5. AB Vilkyškių pieninė Atlygio politikos tvirtinimas.
6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Atsižvelgiant į tikimybę, kad 2020 m. kovo 14 d. LR Vyriausybės nutarimu Lietuvos teritorijoje paskelbto karantino galiojimas gali būti pratęstas ir apimti susirinkimo dieną – rekomenduojame AB Vilkyškių pieninės akcininkams nuomones reikšti ir balsuoti paskelbtais visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais iš anksto balsuojant raštu, pateikiant išankstinius biuletenius.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. balandžio 23 d.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkų teisių apskaitos diena – 2020 m. gegužės 15 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė iki 2020 m. balandžio 16 d. gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu paštu info@vilvi.eu.

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2020 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@vilvi.eu arba pristatomi į bendrovės buveinę adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė nuo balandžio 22 d. (arba kita ankstesnė data, kai valdyba patvirtins finansines ataskaitas ir apie tai praneš per Nasdaq Baltic ir savo internetinį puslapį http://www.vilkyskiu.lt, skiltyje „Investuotojams“), neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams turėti asmens tapatybės dokumentą, o jų įgaliotiems asmenims - asmens tapatybės dokumentą ir įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Ne akcininkai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Dėl su karantino laikotarpiu užsitęsusiais audito darbais ir dėl to nukeltu valdybos posėdžiu finansinių ataskaitų tvirtinimui, su susirinkimo dokumentais bus galima susipažinti nuo 2020 m. balandžio 22 d. (arba kita ankstesnė data, kai valdyba patvirtins finansines ataskaitas ir apie tai praneš per Nasdaq Baltic ir savo internetinį puslapį http://www.vilkyskiu.lt, skiltyje „Investuotojams“) adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. arba bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.vilkyskiu.lt). Atsižvelgiant į tai, kad šio pranešimo paskelbimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje galioja karantinas (ir nėra galimybių numatyti ar jo galiojimas nebus pratęstas) – kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės internetiniame puslapyje skiltyje „Investuotojams“ pateikiama informacija.

Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota teikti Ekonomikos ir finansų direktorė Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55102