English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-28 13:38:57 CEST
Apranga
Visuotinis akcininkų susirinkimas

APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2022 m. balandžio 28 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1.   Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2021 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2021 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2.   Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3.   2021 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2021 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4.   2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2021 m. pelno paskirstymą (1 priedas).

5.   Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2022 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2022 m. iki 40 000 EUR (keturiasdešimt tūkstančių eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6.   Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimas:

Išrinkti į Bendrovės valdybą naujam 4 metų valdybos kadencijos laikotarpiui narius, kurių kandidatūras pateikė pagrindinis Bendrovės akcininkas (MG Investment, UAB), turintis daugiau nei 50 proc. balsų: Darius Juozas Mockus, Vidas Lazickas, Ilona Šimkūnienė, Ramūnas Gaidamavičius, Gintaras Juškauskas (nepriklausomas valdybos narys), Jonas Jokštys (nepriklausomas valdybos narys).

PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1. Bendrovės 2021 m. pelno paskirstymas.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8-5) 2390 801


PriedasBendroves 2021 m. pelno paskirstymas.pdf