English Latvian
Publicēts: 2011-04-29 15:23:41 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

AS „Olainfarm”                                                                                             2011. gada 29. aprīlis

 

Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

 

Vērtspapīru nosaukums: AS „Olainfarm” publiskā akciju emisija

          ISIN kods: LV000100501

          Apmaksātais pamatkapitāls: 14 085 078 LVL

          Kārtējas akcionāru sapulces datums: 2011. gada 29. aprīlis, plkst 11.00

          Sapulces vieta: Olainē, Rūpnīcu ielā 5.

          Kārtējas akcionāru sapulcē ir pieņemti sekojoši lēmumi:

 

1.  Valdes ziņojums par 2010. gada darbības rezultātiem.

 

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2010. gada darbības rezultātiem.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

2.  Padomes ziņojums par 2010. gada darbības rezultātiem.

 

Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2010. gada darbības rezultātiem.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

3.  Revīzijas komitejas paziņojums.

 

Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

4.   Revidētā 2010. gada pārskata apstiprināšana.

 

Apstiprināt AS „Olainfarm” 2010. gada revidēto finanšu pārskatu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

5.  Revidētā konsolidētā 2010. gada pārskata apstiprināšana.

 

Apstiprināt AS „Olainfarm” 2010. gada revidēto konsolidēto finanšu pārskatu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

6.   2010. gada peļņas izlietošana.

 

Novirzīt AS “Olainfarm” 2010.gada peļņas daļu 352 126,95 latu (501 031,51 eiro) apmērā dividenžu izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem, (akciju ISIN kods LV0000100501) dividendēs izmaksājot 2,5 santīmus par vienu akciju, bet peļņas daļu 3 191 542,05 latu (4 541 155,22 eiro) apmērā reinvestēt AS “Olainfarm” attīstībā.

Noteikt 2011. gada 15. jūniju par aprēķina datumu dividendēm un 2011. gada 20. jūniju par dividenžu izmaksas datumu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

7.   Valdes ziņojums par 2011. gada budžetu un darbības plānu.

 

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2011. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm” apgrozījums 2011. gadā sasniegs 29,4 miljonus latu (41,8 miljonus eiro), bet AS “Olainfarm” peļņa sastādīs 5,1 miljonus latu (7,3 miljonus eiro).

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

8. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2011. gadam.

 

8.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2011. gadam.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

8.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu Ls 29 000 apmērā (neieskaitot PVN).

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

9.   Revīzijas komitejas ievēlēšana.

 

9.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā Žannu Karasevu, personas kods ____________.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

9.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļu ikmēneša atalgojumu Ls 500 apmērā.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 

         Olainē, 2011. gada 29. aprīlī
         Ziņojumu sagatavoja:
         Salvis Lapiņš
         AS Olainfarm
         Valdes loceklis
         Rūpnīcu iela 5, Olaine
         Latvija, LV 2114
         Tel: +371 6 7013 717
         Fakss: +371 6 7013 777
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv