Paskelbta: 2021-08-13 17:05:00 CEST
Siauliu Bankas
Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

Informacija apie akcijas, balsų skaičių ir įstatinį kapitalą

AB Šiaulių bankas (toliau – Bankas) įsigijo savų akcijų ir jų dalį perdavė Banko ir Banko patronuojamųjų įmonių darbuotojams. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 19 str. 2 dalimi, Bankas pateikia informaciją apie bendrą jo išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį ir įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominaliąją vertę:

Akcijų klasėPaprastosios vardinės akcijos
ISIN kodasLT0000102253
Banko LEI kodas549300TK038P6EV4YU51
Vienos akcijos nominalioji vertė, Eur0,29
Akcijų skaičius, vnt.600 726 263
Banko įstatinis kapitalas, Eur174 210 616,27
Visų išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius, vnt.600 726 263
Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą*600 038 765

* vadovaujantis šios informacijos paskelbimo metu galiojančios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo redakcijos 27 str. 4 p., nustatant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, laikoma, kad Banko įsigytos nuosavos akcijos nesuteikia balsų.

Papildoma informacija:
Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas
Pranas Gedgaudas,  tel. 841 595653, pranas.gedgaudas@sb.lt