Paskelbta: 2016-08-31 07:57:31 CEST
Vilkyskiu Pienine
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė 2016 m. šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2016 m. šešių mėnesių pajamos buvo 37,6 mln. EUR, arba 4% mažesnės lyginant su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu.

2016 m. pirmųjų šešių mėnesių konsoliduotas grynasis nuostolis –  536 tūkst. EUR, per 2015 m. šešis mėnesius įmonių grupės konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 294 tūkst. EUR.

AB Vilkyškių pieninės 2016 m. šešių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


2016 m. 6 men. tarpiniu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf
2016 m. 6 men. veiklos rezultatai.pdf