English Estonian
Avaldatud: 2021-08-12 10:20:33 CEST
Arco Vara
Erakorralise üldkoosoleku otsused

Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsus

12. augustil 2021 toimus aadressil Maakri tn 19/1 II korrusel, 10145 Tallinn, Eesti, Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek. Teade aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta avaldati 20. juulil 2021 börsi infosüsteemis (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be32996a710ca6ea2ef7013e3ff5b21be&lang=et), Arco Vara AS-i veebilehel (https://www.arcovara.com/et/investorile/borsiteated) ning 21. juulil 2021 väljaandes Eesti Päevaleht.

Koosolekul osales seitse Arco Vara AS-i aktsionäri, kelle häältega oli esindatud kokku 6 555 253 häält, s.o 69,82% kõigist aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.

Erakorralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmine otsus:

Aktsiakapitali suurendamine seoses aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas.

  1. Ühing emiteerib 1 000 000 lihtaktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,70 eurot, mille tulemusena suureneb Ühingu aktsiakapital 700 000 euro võrra (aktsiakapitali suurus enne aktsiakapitali suurendamist on 6 571 856.90 eurot). 
  2. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Ühingu uute aktsiate väljalaskehind on 2,25 eurot iga aktsia eest, millest 0,70 eurot on aktsia nimiväärtus ja 1,55 eurot on ülekurss.
  3. Uute aktsiate märkimine ja nende eest tasumine toimub perioodil 25. septembrist 2021 kell 10:00 kuni 15. oktoobrini 2021 kell 16:00 vastavalt pakkumisdokumendis täpsustatud korrale, mis avaldatakse enne pakkumisperioodi algust.
  4. Äriühingu olemasolevatel aktsionäridel eelisõigust ei ole, emissioon on suunatud uutele jaeinvestoritele, keda jaotamisel eelistatakse, kuid pakkumises võivad osaleda ka olemasolevad aktsionärid.
  5. Ühingu aktsionärid volitavad Ühingu juhatust määrama ja täpsustama väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse investorite vahel, arvestades aktsiate pakkumise tulemusi ning aktsiate pakkumise tingimusi määravas pakkumisdokumendis sätestatut.
  6. Aktsiate pakkumisel toimub liigmärkimine, kui märkimisavaldusi laekub enam kui 1 000 000 aktsia märkimiseks. Liigmärkimise korral otsustab Ühingu nõukogu aktsiate jaotuse ning liigmärgitud aktsiate tühistamise.
  7. Kui märgitakse vähem kui 1 000 000 aktsiat, on Ühingu juhatusel õigus pikendada märkimisperioodi või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
  8. Uued aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates märkimisperioodi lõppemisest.
  9. Ühing esitab taotluse kõigi uute emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas ning Ühingu aktsionärid annavad Ühingu nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

Otsuse poolt anti 6 555 252 häält, erapooletu oli 1 hääl, st otsus võeti vastu 100%-lise häälteenamusega.

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku protokoll avaldatakse Arco Vara AS-i veebilehel (arcovara.com).

Miko-Ove Niinemäe
Juhatuse liige
Arco Vara AS
+372 614 4630
miko.niinemae@arcovara.com