Paskelbta: 2020-06-30 14:37:12 CEST
AB Novaturas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl Akcinės bendrovės „Novaturas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

2020 m. birželio 30 d. akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu sušauktas visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas, kurio metu priimti sprendimai šiais klausimais:

 1. Audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus tvirtinimas (pridedama).

Sprendimas: patvirtinta.

 1. 2019 m. metinio pranešimo tvirtinimas (pridedama).

Sprendimas: patvirtinta.

 1. Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

Sprendimas: paskirstyti Bendrovės pelną žemiau nurodytu būdu.

1.Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje9 611
2.Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)5 846
3.Per 2019 metus išmokėti dividendai0
4.Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso15 457
5.Pelno dalis paskirta: 
 į privalomą rezervą0
 į rezervą savoms akcijoms įsigyti0
 į kitus rezervus0
 dividendams išmokėti0
 kitiems tikslams (tantjemoms ir kt.)0
6.Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus15 457
Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų

Atsižvelgiant į šiuo metu susiklosčiusią situaciją dėl pasaulinės koronaviruso (COVID-19) pandemijos bei šalyje paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos bei karantino, taip pat į  Bendrovės Valdybos bei Stebėtojų tarybos pateiktą atsiliepimą, dividendų skyrimą atidėti iki kol ekonominė situacija bei Bendrovės veikla stabilizuosis.

 1. Sprendimas dėl Bendrovės įstatų pakeitimo.

Sprendimas: pakeisti Bendrovės įstatus ir numatyti, kad: 

 1. panaikinama Bendrovės Stebėtojų taryba;
 2. valdybai priskiriamos (i) Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d. numatytos priežiūros funkcijos, ir (ii) funkcijos dėl bendrovės metinio biudžeto ir verslo plano tvirtinimo, rizikos valdymo klausimų, bendrovės vadovo tikslų nustatymo ir kitos funkcijos, susijusios su Bendrovės valdymu ir veiklos priežiūra;
 3. nustatomos sandorių tvirtinimo taisyklės, numatant, kad sandoriams, kurie nėra suplanuoti Bendrovės biudžete, reikalingas valdybos pritarimas. Sandoriams, susijusiems su skolinimu ar skolinimusi valdybos pritarimas būtinas visais atvejais. Kitais atvejais Bendrovės sandorius sudaro Bendrovės vadovas;
 4. atsižvelgiant į tai, kad panaikinama Stebėtojų taryba, keičiamos kitos su tuo susijusios įstatų nuostatos;
 5. ilginamas valdybos kadencijos laikas nuo 3 iki 4 metų;
 6. nustatoma, kad valdybą sudaro 5 nariai, iš kurių bent 1/3 turi būti nepriklausomi. Nepriklausomumo kriterijai nustatomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;
 7. atliekami kiti susiję įstatų pakeitimai, leidžiantys efektyviau vykdyti Bendrovės kasdienę veiklą.

Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama) ir pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) atlikti visus su Bendrovės įstatų registravimu susijusius veiksmus.

5. Bendrovės valdybos atšaukimas ir naujos valdybos išrinkimas, atlygio valdybos nariams tvirtinimas, sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos valdyboje tvirtinimas.

Sprendimai:

 1. Atšaukti Bendrovės valdybą in corpore.
 2. Į Bendrovės valdybą 4 metų kadencijai išrinkti (asmens duomenys viešai neskelbiami): Vidą Paliūną, Ugnių Radvilą, Janek Pohla, Virginijų Lepešką (nepriklausomas narys), Andrių Jurkonį (nepriklausomas narys).
 1. Nustatyti, kad:
 • valdybos nariui už kiekvieną valdybos posėdį (įskaitant pasiruošimą jam, dalyvavimą jame bei po posėdžio su posėdžių susijusių klausimų užbaigimą) nustatyti EUR 1 900 (prieš mokesčius), o valdybos pirmininkui – EUR 2 500 (prieš mokesčius) atlygį. Jeigu per 12 mėnesių būtų daugiau kaip 12 posėdžių, nurodytas atlygis mokamas už kiekvieną posėdį. Jeigu būtų mažiau nei 12 posėdžių per 12 mėnesių laikotarpį – sumokama kaip už 12 posėdžių per 12 mėnesių. Už tarp posėdžių raštu ar kitais būdais priimtus sprendimus ar posėdžius, kuriuose valdybos narys nedalyvavo, atskiras atlygis nemokamas;
 • užsienyje gyvenantiems valdybos nariams kompensuojamos kelionės išlaidos, bet ne daugiau kaip EUR 500 + PVM (Lietuvos tarifas) už kiekvieną posėdį, į kurį jis atvyko dalyvauti į Lietuvą; jei dalyvaujama nuotoliniu būdu – kelionės išlaidų kompensacija tokio dalyvavimo posėdyje atveju nėra mokama.
 1. Patvirtinti esmines sutarčių dėl veiklos valdyboje sąlygas (pridedama).
 2. Nustatyti, kad su išrinktais valdybos nariais sudaromos Bendrovėje naudojamos formos konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugos sutartys.
 3. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) atlikti visus su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius veiksmus.

Akcininkų siūlymu, pakeista Bendrovės valdymo struktūra – atsisakyta Bendrovės stebėtojų tarybos. Bendrovė turės tik vieną kolegialų organą – valdybą, kuriai perduota dalis priežiūros funkcijų. Naują valdybą sudaro 5 nariai, iš kurių 2 yra nepriklausomi. Buvusios valdybos nariai sudaro aukščiausių Bendrovės vadovų komandą.

Atsižvelgiant į Bendrovės akcininkų struktūrą, Bendrovės dydį, darbuotojų skaičių ir įmonių grupės struktūrą, priimti korporatyvinio valdymo pakeitimai leis supaprastinti Bendrovės valdymą, taip pat padaryti jį efektyvesnį. Didesnis nepriklausomų narių įtraukimas į bendrovės valdymą, o ne į priežiūrą, sudarys galimybių papildyti turimas Bendrovės kompetencijas ir maksimaliai išnaudoti dabartinės vadovybės žinias, patirtį ir kartu įtraukti naujų požiūrių, gerosios valdysenos praktikų į Bendrovės veiklą. Siūlomais pokyčiais stiprinamas ir grupės valdymas – valdybos kompetencijai priskiriama daugiau sprendimų, susijusių ir su dukterinėmis įmonėmis. Toks valdymo modelis rekomenduojamas tarp efektyviausių korporatyvinio valdymo formų, užtikrina akcininkų ir kitų suinteresuotų šalių atstovavimą, Bendrovės veiklos našumą ir produktyvumą.

Nauji Bendrovės valdybos nariai – kompetentingi ir sukaupę reikiamos patirties profesionalai.  

Andrius Jurkonis - investicinio fondo Axia Capital Fund valdytojas ir sertifikuotas finansų analitikas. Yra sukaupęs ilgametę patirtį eidamas vadovaujančias pareigas bendrovėse „Euroapotheca“, „VST“, Swedbank”. A. Jurkonis yra įgijęs ekonomikos bakalaurą bei magistrą Vilniaus universitete. Šiuo metu eina „New Pharma CEE“ direktoriaus pareigas, yra UAB „Blue flight“, UAB „Gusania“ partneris.  Bendrovės akcijų neturi.

Virginijus Lepeška – vadybos konsultacijų ir mokymų įmonės “OVC Consulting” valdybos pirmininkas ir konsultantas. Yra sukaupęs didžiulę patirtį organizacijų konsultavimo, įmonių valdymo, strateginio valdymo klausimais. Nuo 2003 metų įvairiose įmonėse eina valdybos ir stebėtojų tarybos nario pareigas. Virginijus Lepeška yra įgijęs socialinių mokslų srities (psichologijos) daktaro laipsnį Vilniaus universitete. Šiuo metu eina UAB „Svenheim“, UAB „Alma littera“ valdybos nario ir UAB „Ruptela“ patariamosios valdybos nario pareigas. Taip pat yra Paramos vaikams centro valdybos narys. Bendrovės akcijų neturi.

Janek Pohla – „Tahe Outdoors“ įkūrėjas ir valdybos narys, Estijos prekybos ir pramonės rūmų valdybos narys. „Tahe Outdoors“ – daugiau nei 25 metus sėkmingai veikianti vandens sporto įrangos gamintoja ir platintoja, viena iš srities lyderių Europoje. Nuo 2004 m. įvairiose įmonėse eina valdybos nario pareigas. Janek Pohla  Tartu universitete yra įgijęs verslo administravimo bakalaurą ir magistrą (MBA). Jis yra Estijoje veikiančios „Rendez Vous OU“ vadovas, kuri nuo birželio valdo 10,25 proc. „Novaturo“ grupės akcijų, taip pat atskirų Tahe outdoors“ grupės įmonių valdybų narys.

Ugnius Radvila ir Vidas Paliūnas – ilgamečiai Bendrovės akcininkai ir valdymo struktūrų nariai, valdantys atitinkamai 9,49 ir 6,86 proc. grupės akcijų. Vidas Paliūnas yra buvęs Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininkas, Ugnius Radvila – buvęs stebėtojų tarybos narys.

  1. Bendrovės stebėtojų tarybos nario rinkimas.

Sprendimas: nepatvirtinta.
Siūlytas sprendimo projektas:

 1. Į Bendrovės Stebėtojų tarybą iki veikiančios Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Janek Pohla (asmens duomenys neskelbiami).
 2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja tik tuo atveju, jei šio Susirinkimo darbotvarkėje numatytais 4 ir 5 klausimais nėra gaunama pakankamai balsų „už“, reikalingų pakeisti Bendrovės įstatus ir išrinkti Bendrovės valdybos narius.

Atnaujinta Bendrovės korporatyvinio valdymo struktūra bus skelbiama ir interneto svetainėje www.novaturasgroup.com. Investuotojų ir finansų analitikų bendruomenės patogumui, nuo šiol Bendrovė interneto svetainėje pateikia ir finansų duomenis „Excel“ formatu.

Apie bendrovę „Novaturas“ 
„Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Nuo 2018 m. kovo 21 d. „Novaturo“ akcijos kotiruojamos Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose. 

1999 m. įkurta bendrovė „Novaturas“ 2004 m. tapo Baltijos šalių rinkos lydere. Šiuo metu „Novaturo“ produktai siūlomi visose Baltijos šalyse.

Dėl patrauklių pasiūlymų įvairovės bei aukštos paslaugų kokybės „Novaturo“ klientų skaičius toliau didėja. Šiuo metu grupė siūlo vasaros ir žiemos atostogų paketus bei pažintines keliones autobusu ir lėktuvu. Klientai gali rinktis iš daugiau kaip 30 atostogų krypčių visame pasaulyje, iš kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Vienas iš Grupės strateginių tikslų – išlaikyti pardavimų kanalų įvairovę. „Novaturas“ bendradarbiauja su daugiau kaip 400 kelionių agentūrų, iš jų – su visomis didžiausiomis Baltijos šalių agentūromis. Didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose veikia „Novaturo“ mažmeninės prekybos biurai. Be to, toliau investuojama į e. prekybos kanalo vystymą. 

Bendrovės verslo modelis pasižymi didelės apimties veiklos pinigų srautais ir mažomis kapitalo investicijomis Tai suteikia galimybę didelę pajamų dalį išmokėti akcininkams. Reguliarus dividendų mokėjimas – viena svarbiausių bendrovės strategijos dalių. Kiekvienais metais valdyba ketina rekomenduoti dividendais išmokėti 70-80 proc. grynojo bendrovės pelno.  

Tomas Staškūnas
CFO
A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 37 750856, mob. +370 687 10426
fax. +370 37 321130
El. paštas: tomas.staskunas@novaturas.lt

Priedai


Essential conditions of the Board agreement_2020_06_30.docx
Novaturas AB IFRS Financial statements FY19_LT.pdf
AoA_GMS_2020.06.30.docx