English Estonian
Avaldatud: 2024-04-29 06:00:00 CEST
Hepsor
Korporatiivne sündmus

Hepsor AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Hepsor AS-i (registrikood 12099216; aadress Järvevana 7b, 10112 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub neljapäeval, 23.05.2024, kell 11:00 Mövenpick hotelli konverentsikeskuses aadressil Lembitu 12, Tallinn. Korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 23.05.2024 kell 10:30 koosoleku toimumiskohas. Palume aktsionäridel saabuda varuga, arvestades koosolekul osalejate registreerimisele kuluvat aega.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 16.05.2024 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Elektroonilise hääletamise kord ja tähtaeg

Aktsionärid, kes füüsiliselt koosolekul osaleda ei soovi, saavad hääletada enne koosoleku toimumist elektrooniliselt. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäril täita hääletussedel, mis on kättesaadav Hepsor AS-i kodulehel (https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek/). Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressil investor@hepsor.ee hiljemalt 22.05.2024 kella 16:00-ks.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud hääletamiseks

  1. 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • Kinnitada Hepsor AS 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
  1. Kasumi jaotamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • Jaotada 31.12.2023 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 1 185 000 eurot järgmiselt:

-        kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 1 185 000 eurot.

  1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • „Pikendada seniste nõukogu liikmete Andres Pärloja (isikukood 37705120246), Kristjan Mitt’i (isikukood 38108256014) ja Lauri Meidla (isikukood 38009066011) volitusi kolme aasta võrra aktsionäride üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest“.

Üldkoosolekuga seotud teabe avaldamine

Üldkoosolekuga seotud teave (käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade; majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek; juhatuse, nõukogu, aktsionäride ja audiitori esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta; aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval; blanketid, mida tuleb kasutada volituse alusel hääletamiseks ja enne koosolekut elektrooniliselt hääletamiseks) on kättesaadav Hepsor AS-i kodulehel aadressil  https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek/. Viidatud aadressil on võimalik tutvuda ka muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, samuti leiab sealt teabe Äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ning § 2931 lg-s 4 toodud aktsionäride õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil investor@hepsor.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Hepsor AS-i koduleheküljel.

Teave üldkoosolekul esindaja kaudu osalemise ja volituse tagasivõtmisest teatamise korra kohta

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume sellest Hepsor AS-i informeerida hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressil investor@hepsor.ee. Samale e-posti aadressile palume hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust edastada ka need volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse tagasivõtmise korral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud teade hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressile investor@hepsor.ee.

Üldkoosolekul osalejate registreerimine

Registreerimiseks palume aktsionäril kaasa võtta isikut tõendav dokument (nt pass või ID kaart). Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume aktsionäri esindajal kaasa võtta lihtkirjaliku volikirja esitamise korral selle originaal.

Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume välismaiste äriühingute esindajatel esindusõiguse tõendamiseks kaasa võtta apostillitud väljavõte selle riigi äriregistrist, kus välismaine äriühing on registreeritud. Äriregistri väljavõte ei tohi olla hilisema kuupäevaga kui kolm kuud enne korralise üldkoosoleku toimumist. Juhul kui äriregistri väljavõttelt ei ole isiku esindusõigus välja loetav, palume esindusõiguse kontrollimiseks esitada ka välismaise äriühingu apostillitud põhikiri. Apostilli nõue ei kehti juhul, kui vastav väljavõte ja põhikiri on notari poolt kinnitatud Prantsusmaal, Belgias, Taanis, Iirimaal, Itaalias, Lätis, Leedus, Poolas, Ukrainas või Vene Föderatsioonis.

Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: henri@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kolmeteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 24 arendusprojekti kogupindalaga 171 000 m2.