Paskelbta: 2018-08-14 15:02:00 CEST
LITGRID
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) (toliau - Bendrovė) valdyba, kreipusis patronuojančiam akcininkui UAB „EPSO-G“, priėmė sprendimą  2018 m. rugsėjo 7 d. 10.00 val. sušaukti neeilinį visuotinį LITGRID AB akcininkų susirinkimą. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2018 m. rugsėjo 7 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2018 m. rugsėjo 7 d. 9.55 val.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2018 m. rugpjūčio 31 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Dėl LITGRID AB valdybos nario atšaukimo

Siūlomas sprendimas:

1.1. Atšaukti Vidmantą Grušą iš LITGRID AB valdybos.

2. Dėl LITGRID AB dviejų valdybos narių išrinkimo

Siūlomas sprendimas:

2.1 LITGRID AB valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, iki veikiančios LITGRID AB valdybos kadencijos pabaigos skirti daugiausiai akcininkų balsų surinkusį kandidatą.

EPSO-G iki Susirinkimo dienos pateiks siūlomą kandidatą, atsižvelgiant į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d.

2.2. Nepriklausomu LITGRID AB valdybos nariu iki veikiančios LITGRID AB valdybos kadencijos pabaigos skirti daugiausiai akcininkų balsų surinkusį kandidatą.

EPSO-G iki Susirinkimo dienos pateiks siūlomą kandidatą, atsižvelgiant į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d.

3. Dėl naujai išrinktų LITGRID AB valdybos narių atlygio

Siūlomas sprendimas:

3.1. Išrinktam nepriklausomam valdybos nariui nustatyti 50 (penkiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį darbo atlygį už veiklą LITGRID AB valdyboje, neviršijant 1 000 (vieno tūkstančio) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio, o, jeigu šis valdybos narys bus skiriamas valdybos pirmininku – 1 300 (vieno tūkstančio trijų šimtų) eurų dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos.

3.2. Atlygio neskirti išrinktam patronuojančios UAB „EPSO-G“ nominuojamam valdybos nariui.

3.3. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių Daivį Virbicką ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos LITGRID AB vardu su naujai išrinktais valdybų nariais pasirašyti sutartis dėl veiklos LITGRID AB valdyboje pagal LITGRID AB visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos LITGRID AB vadyboje sąlygas.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu.
Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2018 m. rugsėjo 6 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti susirinkime.
Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2018 m. rugsėjo 6 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
Pridedama:

  1. Balsavimo biuletenis.

Litgrid AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:  Jurga Eivaitė Komunikacijos skyriaus vadovė tel. +370 616 35731el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedas


2018-08-14 Balsavimo biuletenis LG VAS.DOCX