Estonian
Avaldatud: 2022-09-29 13:36:40 CEST
Saunum Group AS
Börsiteade

Saunum Group AS 2022. majandusaasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Tegevusaruanne

Ettevõttest

Saunum Group AS (edaspidi Saunum) on Eesti ettevõte, mis arendab maailmas ainulaadseid patenteeritud tehnoloogiaga sauna sisekliima seadmeid ja keriseid. Saunumiga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad 100%-line tütarettevõte Saunum Saunas OÜ, mille põhitegevusalaks on Saunumi kaubamärgi keriste ja sisekliimaseadmete tootmine ja turustamine, Ameerikasse ning Kanadasse Saunumi tooteid eksportiv 100%-line tütarettevõte Saunum Saunas North America OÜ ning saunade projekteerimise ja ehitamisega tegelev Saunum Sauna Team OÜ.

Tegevuskeskkond

Ebakindlus makroökonoomilisel ning geopoliitilisel tasandil on mõjutanud ka saunatoodete sektori kasvutempot. Pandeemia-järgsete piirangute leevendamine on viinud inimeste fookuse enda kodustelt toimetamistelt (sh saunade ehitus/vahetus) muudele ”majast välja” toimetamistele. Lisaks kasvavad energiahinnad Euroopas on samuti keriste soetamiste kasvutempot veidi pidurdanud. Vaatamata sellele on Saunumi juhtkond tuleviku vaates meelestatud optimistlikult ning Saunumi kerise innovaatilisel lahendusel on oma kindel koht saunade kasvaval turul olemas.

Suurimateks väljakutseteks on olnud metalli- ja tootmishindade olulised kõikumised, mis omakorda on esmalt mõjutanud brutomarginaali ning lõpuks ka seadmete väljamüügihinda.

Tänaseks on suurimad tarneahela väljakutsed olulisel määral lahendatud ning Saunumil on 2022 aasta teiseks poolaastaks tugev strateegiline laoseis, et enda tooteid kiiresti turule müüa.

2022 esimene poolaasta

2022. aasta esimese kuue kuuga jätkas Saunum enda müügivõrgustiku kasvatamist, sõlmides olulised edasimüügilepingud Itaalias, Sloveenias ja Ühendkuningriigis. Tänaseks on Saunumi tooted müügil 24 riigis .

Tootearenduses sai valmis päris oma keriseautomaatika ”Saunum Leil”, mis võimaldab realiseerida Saunumi olemasolevates patentides ja uues patendinõudes olevad innovatiivsed lahendused. Lisaks keriseautomaatikale on käimas ka uue põlvkonna kerise arendamine koostöös Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega.

Lisaks emiteeris Saunum kiire kasvu finantseerimiseks 140 000 uut aktsiat, mis võeti täiendavalt avalikult kauplemisele Nasdaq Baltic alternatiivturul First North. Täiendava kapitali kaasamise kulu oli 23,5 tuh eurot.

2022. aasta esimesel poolaastal oli Saunumi konsolideeritud käive 1 036,3 tuh eurot ja see kasvas 2021. esimese poolaastaga võrreldes ligi 43% (2021 I pa: 726,6 tuh). Käibe kasvu on enim mõjutanud müügitegevuse alustamine mitmetele eksportturgudele ning ka Eestis.

2022. aasta esimese poolaasta konsolideeritud puhaskahjumiks on 690,3 tuh eurot (2021 I pa: 176,9 tuh). 2022. aasta esimese poolaasta kahjum on planeeritust suurem, mille põhjuseks on peamiselt sisendhindade kasv ning planeeritud müügiprognoosist kõrvalekaldumine.

Seisuga 30.juuni 2022 on konsolideerimisgrupis 27 töötajat, 1 juhatuse liige ja 3 nõukogu liiget. Keskmine töötajate arv 2022. aasta esimeses pooles oli 21 (2020 I pa: 9). Saunumi tööjõu kulu oli 661,4 tuh eurot (2021 I pa: 259,9 tuh) sh 32 tuh eurot (2021 I pa: 48 tuh) optsioonikulu. Saunum konsolideerimisgrupp investeeris aruandeperioodil 59,3 tuh eurot materiaalsesse põhivarasse (2021 I pa: 17,2 tuh) ja 389,3 tuh eurot immateriaalsesse põhivarasse (2021 I pa: 97,7 tuh). Materiaalse põhivara peamised investeeringud läksid töövahendite, tööriistade ja laoinventari soetamisse. Immateriaalse põhivara objektideks olid ettevõtte toodete arenduskulud ning lisainvesteeringud.

2022 teine poolaasta

2022. aasta teisel poolaastal jätkab Saunum erinevatele olulistele eksportturgudele sisenemisega – erilises fookuses on Jaapan, Ameerika Ühendriigid ja Kanada. Tootearenduse poole pealt on plaanis agressiivselt jätkata olemasolevate arendusprojektidega (sh uue generatsiooni keris ja automaatne leiliviskasmisesüsteem Autoleil).

 

Konsolideeritud bilanss      
(eurodes)      
  30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021
Varad      
Käibevarad      
Raha 1 169 420 99 382 1 233 190
Nõuded ja ettemaksed 660 043 712 061 322 564
Varud 740 011 596 965 261 795
Kokku käibevarad 2 569 474 1 408 408 1 817 549
Põhivarad      
Nõuded ja ettemaksed 31 422 7 108 5 400
Materiaalsed põhivarad 260 155 221 303 47 138
Immateriaalsed põhivarad 914 736 545 398 282 830
Kokku põhivarad 1 206 313 773 809 335 368
Kokku varad 3 775 787 2 182 217 2 152 917
Kohustised ja omakapital      
Kohustised      
Lühiajalised kohustised      
Laenukohustised 28 464 45 467 18 779
Võlad ja ettemaksed 485 406 442 027 274 079
Kokku lühiajalised kohustised 513 870 487 494 292 858
Pikaajalised kohustised      
Laenukohustised 311 701 326 113 288 707
Kokku pikaajalised kohustised 311 701 326 113 288 707
Kokku kohustised 825 571 813 607 581 565
Omakapital      
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital      
Aktsiakapital nimiväärtuses 122 500 108 500 108 500
Ülekurss 4 091 340 1 865 340 1 865 340
Muud reservid 309 242 277 325 196 329
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -882 556 -421 952 -421 952
Aruandeaasta kasum (kahjum) -690 310 -460 603 -176 865
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital 2 950 216 1 368 610 1 571 352
Kokku omakapital 2 950 216 1 368 610 1 571 352
Kokku kohustised ja omakapital 3 775 787 2 182 217 2 152 917

 

Konsolideeritud kasumiaruanne    
(eurodes)    
  01.01.2022 -
30.06.2022
01.01.2021 –
30.06.2021
Müügitulu 1 036 320 726 631
Muud äritulud 18 206 67
Valmis- ja lõpetamat toodangu varude jääkide muutus -3 861 0
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel 324 016 87 055
Kaubad, toore, materjal ja teenused -753 758 -492 585
Mitmesugused tegevuskulud -597 985 -216 991
Tööjõukulud -661 404 -259 918
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -40 404 -13 399
Muud ärikulud -5 624 -2 868
Ärikasum (kahjum) -684 494 -172 008
Intressikulud -5 709 -4 867
Muud finantstulud ja -kulud -107 10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -690 310 -176 865
Aruandeaasta kasum (kahjum) -690 310 -176 865
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) -690 310 -176 865

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne    
(eurodes)    
  01.01.2022 -
30.06.2022
01.01.2021 –
30.06.2021
Rahavood äritegevusest    
Ärikasum (kahjum) -684 494 -172 008
Korrigeerimised    
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 40 404 13 399
Muud korrigeerimised 14 221 47 931
Kokku korrigeerimised 54 625 61 330
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 27 704 -289 859
Varude muutus -143 046 -68 702
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 43 379 99 524
Kokku rahavood äritegevusest -701 832 -369 715
Rahavood investeerimistegevusest    
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel
-448 594 -109 251
Laekunud intressid 25 0
Kokku rahavood investeerimistegevusest -448 569 -109 251
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenud 184 900 0
Saadud laenude tagasimaksed -198 620 -8 985
Makstud intressid -5 709 -2 613
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 2 240 000 1 309 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 2 220 571 1 297 402
Kokku rahavood 1 070 170 818 436
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 99 382 414 754
Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 070 038 818 436
Valuutakursside muutuste mõju -132 0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 169 420 1 233 190

 

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital
  Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Muud reservid Jaotamata kasum (kahjum) Kokku
31.12.2020 100 000 564 840 148 397 -421 952 391 285
Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 -176 865 -176 865
Emiteeritud aktsiakapital 8 500 1 300 500 0 0 1 309 000
Muutused reservides 0 0 47 932 0 47 932
30.06.2021 108 500 1 865 340 196 329 -598 817 1 571 352
Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 -283 738 -283 738
Muutused reservides 0 0 80 996 0 80 996
31.12.2021 108 500 1 865 340 277 325 -882 555 1 368 610
Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 -690 310 -690 310
Emiteeritud aktsiakapital 14 000 2 226 000 0 0 2 240 000
Muutused reservides 0 0 31 916 0 31 916
30.06.2022 122 500 4 091 340 309 241 -1 572 865 2 950 216

 

Henri Lindal         

Saunum Group AS juhatuse liige

Tel: +372 5556 0153

Email: henri.lindal@saunum.com
         
www.saunum.com

 

 


Saunum Group AS 2022. majandusaasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne.pdf