Published: 2020-02-28 15:00:00 CET
Baltika
Juhatuse vahearuanne

Baltika auditeerimata majandustulemused, neljas kvartal ja kaksteist kuud 2019

Baltika Grupp lõpetas neljanda kvartali 2 609 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga, mis sisaldab Eesti tootmisüksustes tootmise lõpetamisega ja restruktureerimisega seotud ühekordseid allahindluseid ligi 2 400 tuhat eurot ning 119 tuhande euro ulatuses uue raamatupidamisstandardi - IFRS 16 negatiivset mõju. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 3 450 tuhat eurot, sisaldades ühekordseid kulusid summas ligi 3 600 tuhat eurot (Ida-Euroopa frantsiisipartnerite nõuete allahindlus ja restruktureerimisplaaniga seotud ühekordsed kulud). Neljanda kvartali regulaarne äritulemus (v.a ühekordsed kulud ja IFRS 16 mõju) jääb eelmise aasta tasemele olles tugevalt mõjutatud müügi langusest, mida tasakaalustas regulaarsete püsikulude oluline vähendamine.

Grupi neljanda kvartali müügitulu oli 10 139 tuhat eurot, vähenedes 17% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima osatähtsusega (91%) müügikanal, jaemüük, vähenes 17% ja oli 9 294 tuhat eurot. Müügitulu vähenes kõigil kolmel Baltikumi turul, mille peamiseks põhjuseks oli järsk üleriiete ja kudumite müükide langus sooja talve tõttu ning Bastioni brändi sulgemine.

Baltika Grupi e-poe Andmorefashion.com neljanda kvartali müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 15% ja oli 542 tuhat eurot. Äriklientide müügitulu oli neljandas kvartalis 228 tuhat eurot, vähenedes aastatagusega võrreldes 62%. Äriklientide müügitulu vähenemine on ootuspärane, kuna äriklientide müügikanalist järk-järguline väljumine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist.

Grupi turustuskulud olid neljandas kvartalis 4 745 tuhat eurot, vähenedes 22% ehk 1 330 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Turustus- ja üldhalduskulude järjepidev ning oluline vähendamine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist.

2019 12 kuud

Ettevõtte kaheteistkümne kuu puhaskahjumiks kujunes 5 909 tuhat eurot, sisaldades Baltika Grupi käimasoleva restruktureerimisplaaniga seotud ühekordseid kulusid ligi 2  700 tuhat eurot ja IFRS 16 negatiivset mõju summas 408 tuhat eurot. Eelmise aasta puhaskahjum oli 5 119 tuhat eurot.

Kaheteistkümne kuu kokkuvõttes vähenes Baltika müügitulu 11% ja oli 39 630 tuhat eurot. Müügitulu kasvu näitas e-pood 21%-ga, jaemüük vähenes 7% ning äriklientide müük vähenes 62%. Ettevõtte brutokasum oli 19 191 tuhat eurot, mis on 2 345 tuhande euro võrra vähem kui 2018. aastal. 2019. aasta brutokasumi vähenemine on tingitud Baltikumi jaemüügi kahanemisest, eriti neljanda kvartali nõrgast tulemusest, mida mõjutas soojast talvest tingitud üleriiete ja kudumite nõudluse järsk vähenemine. Brutokasumile avaldas negatiivset mõju ka Baltika tootmisettevõtte Baltika Tailor OÜ sulgemine, mille likvideerimiskulud ulatusid 2019. aastal 675 tuhande euroni.

Baltika turustus- ja üldhalduskulud (v.a ühekordsed kulud ja IFRS 16 mõju) vähenesid kaheteistkümne kuu kokkuvõttes 1 708 tuhat eurot, millest suure osa ehk 900 tuhat eurot moodustas Baltika peakontori regulaarsete püsikulude vähendus. Märtsis 2019 avalikustatud ettevõtte restruktureerimisplaani üks eesmärke oli vähendada 2020. aasta lõpuks Baltika Grupi püsikulusid 2 miljoni euro võrra. Restruktureerimistegevustega alustati aprill-mai ja 2019. aasta lõpuks on ca 50% eesmärgist saavutatud. 2020. aastal jätkatakse plaanipäraselt 2 miljoni euro püsikulude vähendamisega.

Ühekordsed kulud ja IFRS 16 mõju

Grupi ühekordsed kulud olid 2019. aastal ligi 2 700 tuhat eurot, millest 1 363 tuhat eurot moodustavad restruktureerimisplaani elluviimisega seotud ühekordsed kulud. Baltika Tailor OÜ tegevuse lõpetamise käigus vähendati aasta jooksul töötajate arvu 336 võrra ja likvideerimisega kaasnenud ühekordsed kulud ulatusid 2019. aastal 675 tuhande euroni. Täiendavalt restruktureeriti tegevusi nii peakontoris kui ka jaeturgudel, millega kaasnesid ühekordsed kulud 2019. aastal 688 tuhat eurot. Aasta jooksul vähenes Grupi töötajate arv kokku 446 inimese võrra.

Lisaks hinnati ühekordsete kuludena neljandas kvartalis alla IFRS16 standardi esmasel rakendamisel finantsseisundi aruandes kajastatud Eesti tootmisüksuste vara kasutusõigus summas 1 330 tuhat eurot. Seisuga 31. detsember 2019 bilansis olevad vara kasutusõigused ja rendikohustused on arvele võetud 1. jaanuaril 2019 standardi IFRS 16 esmarakendamisel. Seoses tootmisüksuste sulgemisega ei kasuta Grupp antud vara enam enda äritegevuseks, mistõttu hinnati vara väärtus vastavaks võimalikele edaspidistele kasutusvõimalustele.

Alates 1. jaanuarist 2019 rakendus IFRS 16 „Rendilepingud“, mis muudab rendilepingute kajastamist selliselt, et järelejäänud rendilepingute kehtivuse perioodi rendimaksed kajastatakse finantsseisundi aruandes nüüdisväärtuses varade ja kohustustena ning kasumiaruandes ei kajastata enam perioodi rendimakseid vaid amortisatsiooni- ja intressikulu. 31.12.19 seisuga kasvas põhivara (ehk lihtsustatult rendimaksed lepingu kehtivusperioodi lõpuni nüüdisväärtuses) 16 040 tuhande euro võrra ja samal ajal kasvas lühiajaline rendimaksete kohustus 5 383 tuhande euro ning pikaajaline rendimaksete kohustus 12 396 tuhande euro võrra.

Kohustusliku uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 mõju kasumiaruandele on näha alljärgnevas tabelis.

 

 

 4 kv 20192019
Rendikulude vähenemine1 7026 578
Amortisatsioonikulu suurenemine-1 601-6 149
Ärikasumi suurenemine101429
Arvestuslik intressikulu rendikohustuselt-220-837
Puhaskasumi vähenemine kokku-119-408

Omakapital

Neljanda kvartali lõpu seisuga ei vasta ettevõtte omakapital äriseaduse nõuetele. Aruandeperioodi lõpuks oli Grupi omakapital 1 203 tuhat eurot. Selleks, et seadusega vastavuses olla, peaks omakapital olema vähemalt 2 704 tuhat eurot. Grupi juhtkond tegeleb omakapitali seadusega vastavusse viimisega.

Kvartaliaruande avalikustamiseni toimunud perioodi olulisemad sündmused

  • 1. novembril 2019 otsustas AS Baltika OÜ Baltika Tailor ainuosanikuna lõpetada ettevõtte tegevus ning alustada ettevõtte likvideerimismenetlust.
  • 16. detsembril 2019 allkirjastati AS Baltika ja KJK Fund SICAV-SIF (likvideerimisel) laenulepingu muudatus, mille kohaselt laen summas 2 045 tuhat eurot ei kanna intressi ning ei ole fikseeritud laenu tagastamise tähtaega. Tagasimaksmise kuupäev lepitakse kokku poolte vahel, kuid see ei ole varasem kui 2022. aasta mai.
  • Jaanuaris 2020 kiitis AS Baltika nõukogu 23.01.2020 toimunud koosolekul heaks plaanitavad muudatused grupi struktuuris. Ettevõtte restruktureerimisplaani üks osa on muuta grupi juhtimine tõhusamaks ning selle eesmärgil muudetakse grupi struktuur selgemaks ja õhemaks. Nõukogu otsustas likvideerida AS Baltika tütarettevõtte Baltika Sweden AB (mitte tegutsev). Lisaks otsustati, et AS Baltika ostab 0,15 miljoni euro eest tütarettevõtte OÜ Baltika Retail (valdusfirma) käest 100%-lise osaluse OÜ-s Baltman, mis juhib Baltikumi jaeturu ettevõtteid SIA Baltika Latvija ja UAB Baltika Lietuva.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 

 31.12.201931.12.2018
VARA  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid264428
Nõuded ostjatele ja muud nõuded621866
Varud7 64410 707
Müügiootel põhivara280
Käibevara kokku8 55712 001
Põhivara  
Edasilükkunud tulumaksuvara281286
Muu pikaajaline vara222287
Materiaalne põhivara1 6831 878
Vara kasutusõigus16 0400
Immateriaalne põhivara536543
Põhivara kokku18 7622 994
VARA KOKKU27 31914 995
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused1 7317 829
Rendikohustis5 3830
Võlad hankijatele ja muud kohustused4 1185 934
Lühiajalised kohustused kokku11 23213 763
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused2 4881 165
Rendikohustis12 3960
Pikaajalised kohustused kokku14 8841 165
KOHUSTUSED KOKKU26 11614 928
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses5 4084 079
Reservid2 0451 107
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)-3410
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-5 909-5 119
OMAKAPITAL KOKKU1 20367
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU27 31914 995

 

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

 

 4 kv 20194 kv 20182019 2018
     
     
Müügitulu10 13912 28139 63044 691
Kliendiboonuste eraldis810810
Müügitulu peale kliendiboonuste eraldist10 22012 28139 71144 691
Müüdud kaupade kulu-5 694-6 693-20 520-23 155
Brutokasum4 5265 58819 19121 536
     
Turustuskulud-4 745-6 075-19 588-21 579
Üldhalduskulud-644-642-2 672-2 375
Nõuete allahindluse kulu-152-2 229-31-2 229
Muud äritulud (-kulud)-1 267-40-1 412-16
Ärikasum (-kahjum)-2 282-3 398-4 512-4 663
     
Finantskulud-321-149-1 391-553
Kasum (-kahjum) enne maksustamist-2 603-3 547-5 903-5 216
     
Tulumaks-697-697
     
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-2 609-3 450-5 909-5 119
     
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)-2 609-3 450-5 909-5 119
     
     
Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0,05-0,08-0,16-0,13
     
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0,05-0,08-0,16-0,13

 

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com

 

Manus


Baltika_Vahearuanne_4Q 2019.pdf