Avaldatud: 2021-01-06 07:00:00 CET
Tallinna Sadam
Börsiteade

Tallinna Sadama strateegia uuendamine

ASi Tallinna Sadam nõukogu kinnitas ettevõtte järgmise 5 aasta strateegia. Strateegia põhifookuses on ettevõtte visiooni - saada Läänemere uuendusmeelseimaiks sadamaks, elluviimine; omanike ootuste ja dividendilubaduse täitmine ning kõrge ärikultuuri ja kestliku arengu tagamine.

Olulise täiendusena on strateegiasse sügavamalt integreeritud kestliku arengu põhimõtted ja pikaajalised eesmärgid kolmes valdkonnas – keskkond, majandus ja sotsiaalne vastutus. Strateegia kokkuvõttega saab tutvuda ettevõtte kodulehel

Kestliku arengu keskkonna valdkonna olulisim eesmärk on kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2050. Esimese sammuna kaardistati koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Mereakadeemia ekspertidega Tallinna Sadama grupi ökoloogiline jalajälg ehk kasvuhoonegaaside (edaspidi KHG) heide ettevõtte sadamates ja laevadel 2019. aasta andmete põhjal. Tallinna Sadama sadamates oli 2019 (sh üürnike ja operaatorite tegevus, laevakülastused, transport) KHG heide 97 tuh tonni CO2 ekvivalendina, millest 53% moodustas laevakülastustest tekkiv heide. Tallinna Sadama kontserni ettevõtete KHG heide ilma kolmandate osapoolteta oli 27 tuh tonni CO2 ekvivalendina, millest suurim osa on seotud Eesti mandri ja suursaarte vahel sõitvate parvlaevadega. Lisaks KHG heite mahu hindamisele töötati välja olulisema mõjuga meetmed, mille rakendamise kaudu on võimalik Tallinna Sadama KHG heidet vähendada. Nendest mitmed on ka juba kas osaliselt kasutusel või väljaarendamisel – kaldaelekter reisilaevadele Vanasadamas, taastuvenergia kasutus, sadamatasude soodustused keskkonnasäästlikele laevadele, mandri ja suursaarte vahelises liikluses ökonoomsete hübriidlahenduste kasutusele võtmine ja ettevalmistused üleminekuks taastuvenergiat kasutavatele täislahendustele jm.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Marju Zirel
Investorsuhete juht
+372 5342 6591
m.zirel@ts.ee