Paskelbta: 2021-09-22 08:16:10 CEST
AUGA group
Pranešimas apie esminį įvykį

AUGA group, AB valdybos pranešimo apie ketinimą išbraukti bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje paskelbimas

AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) valdyba, remdamasi Bendrovės akcininko Baltic Champs Group, UAB (toliau – Akcininkas) paraiška (toliau – Paraiška), kuria prašoma sušaukti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, savo 2021 m. rugsėjo 22 d.  posėdyje, be kita ko, nusprendė patvirtinti pranešimą apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje (toliau – VVPB) (pridedamas).

Paraiškoje Akcininkas siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui apsvarstyti klausimą dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos VVPB dėl šių priežasčių, kurioms taip pat pilnai pritaria ir Bendrovės valdyba:

  1. šiuo metu Bendrovės akcijos yra įtrauktos į prekybą dvejose reguliuojamose rinkose, AB Nasdaq Vilnius (toliau – Nasdaq) ir VVPB, tačiau faktiškai aktyvi prekyba vyksta iš esmės tik Nasdaq;

  2. Bendrovės akcijų buvimas ne tik reguliuojamoje rinkoje Nasdaq, bet ir VVPB neduoda realios naudos, reikalauja papildomų žmogiškųjų resursų, sukuria papildomas išlaidas, susijusias su listinguojamoms įmonėms keliamų ne tik Lietuvos, bet papildomai ir užsienio (Lenkijos) reguliacinių reikalavimų vykdymu;

  3. skirtingai nuo Baltijos šalių rinkų, Bendrovė neturi ketinimų ir tikslų pritraukti papildomo kapitalo, vykdant viešus savo akcijų ar kitų vertybinių popierių siūlymus Lenkijoje ir/ar ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių savo veiklos vykdymui šioje rinkoje;

  4. Bendrovės akcijas išbraukus iš prekybos reguliuojamoje rinkoje VVPB (jei tai bus atlikta), jomis ir toliau bus galima prekiauti Nasdaq reguliuojamoje rinkoje, dėl ko bus užtikrinta Bendrovės akcininkų teisių ir interesų apsauga;

  5. išbraukus akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje VVPB, Bendrovė visas pastangas galės sukoncentruoti į santykius su investuotojais jos pagrindinėje reguliuojamoje rinkoje Nasdaq ir į savo tiesioginės veiklos vystymą.

Bendrovė ėmėsi ir imsis visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad jos išleistų akcijų savininkai turėtų prieigą prie visų reikiamų priemonių ir informacijos, suteikdama jiems galimybę pasinaudoti savo teisėmis Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje VVPB metu.

Priedas:
Pranešimas apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340


PriedasAUGA_Valdybos pranesimas.pdf